Årsberetningen 2015

OBOS-konsernet har gjennom flere år levert gode resultater. Resultatet før skatt i 2015 var 2 366,8 millioner kroner, mot 1 819,6 millioner kroner året før.

karusellbilde: aarsberetningen2015

Et meget solid driftsresultat var den viktigste årsaken til resultatet, ikke minst drevet av et svært godt marked for nye boliger, både i Norge og Sverige. I tillegg har OBOS realisert gevinster ved salg av aksjer i Veidekke ASA og AF Gruppen ASA. Samlet omsetning økte fra 6,33 milliarder kroner i 2014 til 9,53 milliarder kroner i 2015. Antall medlemmer nådde 393 923 ved utgangen av året, opp 6,6 prosent fra året før. Fusjonen med Ålesund Boligbyggelag bidro til denne økningen og til at OBOS er stadig sterkere til stede i hele Norge.

Hovedtrekk i 2015

OBOS fikk i 2015 et resultat på 2 366,8 millioner kroner. OBOS er den største boligutvikleren i Norge og en av de største i Norden. I 2015 solgte konsernet 3 903 nye boliger, hvor OBOS' verdimessige andel utgjør 3 432 boliger.

I løpet av året fikk OBOS 23 668 nye medlemmer. I tillegg fikk OBOS 5 924 nye medlemmer ved fusjonen med Ålesund Boligbyggelag. Ved utgangen av året hadde OBOS 393 923 betalende medlemmer.

Print

OBOS foretok i 2015 et skifte av konsernsjef. Etter 32 år som konsernsjef gikk Martin Mæland av og ble etterfulgt av Daniel Kjørberg Siraj. Han har jobbet i OBOS siden 2004 og har hatt flere stillinger i konsernet, senest som visekonsernsjef.

Salget av nye boliger var svært godt gjennom hele året. Unntaket var Rogaland, som opplevde en svakere salgs- utvikling på grunn av nedbemanninger og usikkerhet om framtiden i oljesektoren. OBOS har i løpet av 2015 igangsatt 4 010 boliger og ferdigstilt 2 421 nye boliger i Norge og Sverige. OBOS' verdimessige andel utgjør henholdsvis 3 492 igangsatte boliger og 2 259 ferdigstilte boliger. I 2015 solgte OBOS-konsernet 3 903 nye boliger i Norge og Sverige, hvor OBOS' verdimessige andel utgjør 3 432 boliger, mot 2 931 boliger i 2014, med en verdimessig andel tilhørende OBOS på 2 673 boliger. I Norge ble det solgt 2 379 boliger. I Sverige ble det solgt 1 524 boliger.

I Oslo steg prisene på bruktboliger gjennom 2015 med 7,3 prosent. Gjennomsnittsprisene for bruktboliger i Oslo-området var ved utgangen av året 49 067 kroner per kvadratmeter. På landsbasis steg prisene med 5,2 prosent. Den sterke prisoppgangen gjennom 2014 fortsatte i de første syv månedene av 2015. Deretter sank prisene svakt og flatet ut i desember.

OBOS-bankens utlån til privatmarkedet utgjorde 9,35 milliarder kroner ved utgangen av 2015. Tilsvarende beløp i 2014 var 7,56 milliarder kroner. Dette gir en vekst på 23,7 prosent for privatmarkedet i 2015.

Utlån til bedriftsmarkedet, i hovedsak bestående av boligselskaper, utgjorde 10,26 milliarder kroner på egen balanse ved utgangen av året, mot 8,06 milliarder kroner året før. Dette gir en økning på 2,19 milliarder kroner i løpet av 2015, og en vekst på 27,2 prosent. Inkluderes utlånsporteføljen overført til Eika Boligkreditt AS, utgjør veksten 14,1 prosent.

OBOS Forsikring har i 2015 utvidet forsikringsvirksomheten med salg av privat skadeforsikring i egen regi.

BWG Homes AB har endret navn til OBOS Sverige AB. Navneendringen skyldes et ønske om en sterkere strategisk posisjon i Sverige. OBOS-konsernets sterke merkenavn vil bidra til dette.

OBOS har som del av sin miljøstrategi investert i selskaper innenfor miljø og fornybar energi. OBOS’ første småkraftverk, Kvitno Kraft, er ferdigstilt og ble offisielt åpnet den 2. juli 2015 og har en forventet årlig produksjon på  32 GWh.

OBOS, som er en medlemseid virksomhet, legger vekt på å følge anerkjente prinsipper for god virksomhetsstyring. Virksomheten omfatter en rekke områder som er direkte avhengige av bred tillit i finansmarkedet, fra offentlige myndigheter og fra alle medlemmene. Styret har derfor valgt, så langt det er relevant, «Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse» som prinsipper for utøvelse av styring og ledelse.

OBOS har utarbeidet egne rapporter om eierskapsstyring og selskapsledelse og om samfunnsansvar. Begge disse er å finne i denne årsrapporten.

Virksomheten

OBOS er et boligbyggelag som eies av medlemmene. OBOS eier en rekke datterselskaper som er redskaper for å gi gode tilbud til medlemmene og for å oppnå best mulig økonomiske resultater. Betegnelsen OBOS-konsernet brukes for å omtale OBOS og datterselskapene, som i henhold til regnskapsloven avlegger et konsernregnskap.

OBOS driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig, og har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsmegling, eiendomsforvaltning, rådgivning, bankvirksomhet, forsikring, utleie av eiendom og fornybar energi. Virksomheten foregår i Norge, Sverige og Danmark, men med størst aktivitet i Oslo-regionen. Hovedkontoret er i Oslo.

Hendelser etter balansedagen

OBOS har inngått avtale om kjøp av Ulven AS og tilhørende tomteområdet på Ulven i Oslo på 280 mål. Avtalen har virkning fra 1. februar 2016. Tomteområdet kan gi plass til flere tusen boliger og mange attraktive arbeidsplasser. Kjøpet utgjør en vesentlig investering.