Medlemsorganisasjonen

OBOS er en medlemsorganisasjon og har gjennom flere år jobbet systematisk med å framskaffe attraktive medlemsfordeler.

Hovedformålet for OBOS er å skaffe medlemmene bolig, men det skal lønne seg å være medlem både for dem som har dekket sitt boligbehov gjennom OBOS og for dem som er medlemmer med tanke på et mulig framtidig behov. Særlig populære er tilbudene innenfor banktjenester, forsikring og kultur.

Fordelsprogrammet har gitt store medlemsbesparelser, estimert til cirka 64 millioner kroner. Besparelser på forsikringsprodukter eller OBOS-bankens bankprodukter er ikke med i dette tallet.

Organisasjon, arbeidsforhold og miljø

OBOS og datterselskapene hadde 2 540 ansatte ved utgangen av 2015, hvorav 688 i Sverige. Antallet ansatte økte i 2015 med 103 som følge av fusjonen med Ålesund Boligbyggelag (12) og kjøp av aksjer i selskapene Heiskonsulenten AS (3), Venator AS (14) og Stema Rådgivning AS (74). I Sverige var veksten på 156 medarbeidere. OBOS har som mål å være en foretrukket arbeidsplass ved rekruttering av nye medarbeidere og ved å utvikle og beholde eksisterende medarbeidere.

OBOS har lenge arbeidet for likestilling. Organisasjonen har en skriftlig nedfelt personalpolitikk, der den forplikter seg til å:

  • legge forholdene til rette for at alle ansatte skal gis muligheter til jobbutvikling.
  • stimulere til å få flere kvinner i ledende stillinger.
  • sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, hudfarge, språk, religion, kjønn, seksuell legning, alder eller uførhet.

I OBOS-konsernet totalt var sykefraværet i 2015 på 4,0 prosent, som er en liten økning i forhold til de to foregående år. For kvinner var sykefraværet 4,9 prosent, mens det var 3,6 prosent for menn. Det har ikke vært noen skader eller ulykker av vesentlig art i OBOS i 2015.

Det ble i Block Watne registrert 27 skader og hendelser som førte til sykemeldt fravær i 2015, mot 26 i 2014. Sikkerhetsopplæring i produksjonen og oppfølging av skader og hendelser på byggeplasser er et kontinuerlig ledelsesfokus.

OBOS-konsernet hadde en turnover på 11,3 prosent. OBOS skal være en trygg, engasjerende og utviklende arbeidsplass for arbeidstakere av begge kjønn.

Av ansatte i OBOS er 47 prosent kvinner og 53 prosent menn. 64 prosent av lederne i OBOS er menn. 50 prosent av medlemmene i styret er kvinner, mens andelen kvinner i representantskapet er 44 prosent. Ved rekruttering søkes det bevisst å øke kvinneandelen, selv om en markant skjevhet i rekrutteringsgrunnlaget særlig i byggebransjen gjør dette krevende.

OBOS arbeider kontinuerlig og systematisk med å utvikle en stadig mer effektiv organisasjon med et faglig inspirerende og trygt arbeidsmiljø. Kravene til internkontroll for helse, miljø og sikkerhet (HMS) følges opp gjennom årlige handlingsplaner. Ansatte i OBOS har anledning til å søke om stipend fra en egen stipendordning for etter- og videreutdanning. I 2015 ble det innvilget stipendmidler på i alt 871 125 kroner.

OBOS har også i 2015 gjennomført et sommertrainee-program for studenter. Ordningen med sommertraineer er viktig for strategisk rekruttering og for profilering av OBOS som arbeidsgiver. Formålet er å opprette kontakt inn mot studentmiljøene, og å gjøre studenter, spesielt innen ingeniør- og økonomifag, kjent med OBOS som en attraktiv arbeidsgiver. I 2015 har studenter fra Høyskolen i Oslo og Akershus, NTNU, NMBU, Handelshøyskolen BI og NHH deltatt i ordningen. OBOS har i 2015 også vært tilstede på karrieredager ved de største utdanningsinstitusjonene i Norge for å profilere organisasjonen som en attraktiv arbeidsgiver.

OBOS og miljø

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad.

OBOS legger vekt på å følge de lover og regler for miljø som gjelder virksomheten, og har som mål å ikke drive virksomhet som i særlig grad forurenser eller skader det ytre miljøet.

Print

På områdene energieffektivisering og miljøvennlig energibruk lager OBOS en egen beretning. OBOS utarbeider også et eget CO2-regnskap. Oversikten omfatter en rekke tiltak som gjelder bygging og forvaltning av boliger og næringsbygg.

OBOS Prosjekt tilbyr sine kunder rådgivning innenfor et bredt felt av miljø- og energispørsmål.

OBOS har en strategi for å kunne tilby medlemmene fornybar energi og har derfor investert i små vannkraftverk. I 2015 åpnet det første småkraftverket, Kvitno Kraftverk i Odda kommune. Anlegget har en forventet årlig produksjon på rundt 32 GWh, tilsvarende forbruket til over 1 600 husstander. I tillegg har OBOS en portefølje med 20 utviklingsprosjekter som når de står ferdig vil ha en samlet årlig produksjon på rundt 390 GWh.

Hovedkontoret til OBOS på Hammersborg torg i Oslo er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Både OBOS, Block Watne og OBOS Sverige AB har utviklet og produsert boliger som tilfredsstiller passivhusstandarden. Det arbeides kontinuerlig med å redusere uønsket miljøpåvirkning, både når det gjelder bruk av farlige stoffer i produksjonen, avfallshåndtering og energibruk i fabrikk og på byggeplass. Avfall som genereres i produksjonsfasen i fabrikkene og på byggeplasser, håndteres i henhold til spesifiserte avfallsplaner. Det er etablert måltall for å redusere avfallsmengden ytterligere.

For øvrig vises det til kapittelet «Samfunnsengasjement og samfunnsansvar» i årsrapporten for 2015 for nærmere beskrivelse.

Etikk

OBOS er opptatt av å holde et høyt etisk nivå på sin virksomhet og blant sine medarbeidere. Arbeidet med dette pågår kontinuerlig blant medarbeidere på alle nivåer i virksomheten. OBOS har et sett verdier og etiske retningslinjer som jevnlig oppdateres og som er en integrert del av vår virksomhet. 

OBOS’ verdier er:

  • Skikkelig
  • Kvalitetsbevisst
  • Offensiv
  • Lønnsom
  • Engasjert

Styret har stor oppmerksomhet rundt SHA-arbeid, og -status på dette feltet rapporteres regelmessig til styret.

Samfunnsansvar

OBOS anser seg gjennom konsernets formålsbestemmelse og forretningsidé forpliktet til å leve opp til gjeldende internasjonale standarder som ivaretar allmenne menneskerettigheter, rettigheter og sosiale forhold for arbeidstakere, vern om det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i alle forretningssammenhenger. Det vises til kapittelet «Samfunnsengasjement og samfunnsansvar» for nærmere beskrivelse.

Styret

På representantskapsmøtet 4. mai 2015 ble Lars Buer gjenvalgt som styreleder. Styremedlemmene Inge Dolve, Lisbeth Dyrberg, Inger Stray Lien og Torger Reve ble gjenvalgt som styremedlemmer. Bjørn Frode Skaar ble valgt som nytt, fast styremedlem. Ingrid Iversen ble valgt som nytt fast møtende varamedlem. Alle ble valgt for ett år. Tove Bjørnstad, Tove Heggelund og Lars Örjan Reinholdsson er de ansattevalgte representantene i styret. De ble alle valgt for to år i 2015.