Utsikter for 2016

OBOS har som visjon å være Norges ledende boligselskap gjennom å oppfylle medlemmenes boligdrøm.

Organisasjonen har opparbeidet seg en betydelig egenkapital og framstår nå som landets mest solide boligaktør. De gode resultatene har styrket OBOS’ muligheter til å oppfylle sine mål.

Styret er opptatt av at OBOS hele tiden skal utvikle seg og fornye seg innenfor alle sine virksomhetsområder, til beste for medlemmene og kundene. OBOS har et offensivt boligprogram i 2016 både i Norge og i Sverige. Bare i Norge har OBOS som mål å igangsette bygging av 2 700 boliger.

Det er et stort behov for nye boliger i de fleste av våre markeder både i Norge og i Sverige. Kombinasjonen av sterk befolkningsvekst, lave renter, god kredittilgang, høy sysselsetting, samt altfor lav boligbygging, gjør at veksten i boligprisene vil vedvare. Unntaket er kystområdene på Vestlandet og da særlig Stavanger-området. Her gjør usikkerheten i oljesektoren at boligprisutviklingen fortsatt vil være flat eller synke noe. Nyboligsalget vil også være på et fortsatt lavt nivå i 2016. I resten av våre markeder tror vi at boligbyggingen og boligsalget vil fortsette på et høyt nivå. For landet under ett tror vi på en prisvekst.

OBOS har i sin planlegging for 2016 lagt til grunn et optimistisk scenario med fortsatt god etterspørsel etter nye boliger, og en vekst i bruktboligprisene. Styret vil likevel understreke at det er betydelig usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen for 2016, med svake internasjonale konjunkturer, lav økonomisk vekst, lave energipriser og rekordlave renter. Dette rammer Norge spesielt hardt grunnet den høye oljeavhengigheten, noe som nå manifesterer seg i lavere investeringsnivå, økende arbeidsløshet og et svakere eiendoms- og boligmarked i Agder, Rogaland og resten av Vestlandskysten. OBOS kommer til å tilpasse sin produksjon til konjunkturene, men har økonomisk ryggrad til å håndtere et mulig fall i eiendoms- og boligmarkedet i enkelte regioner.

En stor andel av konsernets gode resultater de siste årene skyldes avkastning på aksjeinvesteringer og for­tjeneste ved salg av eiendommer. Avkastning på slike investeringer vil variere fra år til år. Styret finner det naturlig å fortsatt å være i aksjemarkedet fordi det gir ­verdifull kunnskap og strategiske muligheter innenfor OBOS’ hovedformål.

OBOS er en aktiv deltager i den boligpolitiske debatten, blant annet gjennom sin årlige boligkonferanse som samler statsråder, byråder, byplanleggere og samfunns­debattanter til foredrag og debatt om boligbygging og byutvikling.

I tiden fremover kommer OBOS til å legge større vekt på rollen som by- og stedsutvikler, basert på erfaringer OBOS har gjort gjennom store prosjekter som Kværnerbyen og Fornebulandet.

Styret er opptatt av at OBOS fortsetter å delta aktivt i arbeidet for at myndighetene legger til rette for et velfungerende boligmarked.

OBOS vil, som en stor og landsomfattende boligaktør, videreføre og forsterke sitt samfunnsengasjement.

Ved inngangen til 2016 anser styret at OBOS har en meget god soliditet og kredittverdighet, samt tilstrekkelig med innvilgede trekkrettigheter i bankene til å sikre den aktivitet og det utlånsvolumet OBOS går inn i 2016 med.

Styret takker OBOS-medlemmene for bred oppslutning og takker samtidig de ansatte, ledelsen og samarbeidspartnere for motivert og engasjert innsats.

styresignaturer