Virksomhetsområdene

Mer om virksomhetsområdene boligutvikling, forvaltning og rådgivning, bank, forsikring, eiendomsmegling og næringseiendom, samt om OBOS Sverige, aksje- og miljøinvesteringer.

Boligutvikling

Rekordhøyt boligsalg og flere store prosjekter under bygging

Boligbyggingen i OBOS skjer i Norge gjennom selskapene OBOS Nye Hjem, OBOS Fornebulandet og Block Watne. OBOS-medlemmer har fortrinnsrett også til de nye boligene som Block Watne legger ut for salg. I Sverige skjer salget gjennom de landsdekkende varemerkene Myresjöhus og SmålandsVillan, som er eid av OBOS Sverige (tidligere BWG Homes AB), og gjennom Kärnhem. Virksomheten er samlet i divisjonen for boligutvikling.

Den operasjonelle omsetningen var i 2015 på 8,19 milliarder kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 4,41 milliarder kroner. Operasjonelt resultat før skatt var 385,9 millioner kroner mot 87,3 millioner kroner i 2014, hvor BWG Homes-selskapene er inntatt resultatmessig fra og med 2. halvår.

I 2015 er det kjøpt tomter som kan gi cirka 3 700 boliger, hvorav OBOS’ økonomiske andel utgjør cirka 3 560 boliger. Konsernet eier, alene eller sammen med andre, tomter som til sammen kan gi rundt 34 800 boliger i Norge og 3 460 i Sverige.

PrintPrintPrint

Markedet for nye boliger var svært godt i 2015. Derfor la OBOS i 2015 ut mange nye boliger for salg og startet også byggingen av flere prosjekter. Rogaland og Stavanger-området var et unntak fra dette. Her stoppet salget av nye boliger nesten opp på grunn av krisen i oljeindustrien. Konsernet har satt i gang flere tiltak for å holde salget i gang, blant annet ved å ta kundens gamle bolig i innbytte. Dette har allerede ført til flere salg.

I alt ble det i Norge i 2015 solgt 2 379 nye boliger med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer, mot 1 045 i 2014. I 2015 ble 1 703 boliger lagt ut for salg med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer. I Block Watne ble det avholdt 16 salgsmøter i 2015, hvor 45 medlemmer benyttet sin fortrinnsrett til boligene.

I Sverige ble det solgt 1 524 boliger i 2015, mot 1 235 i 2014.

I Norge ble det igangsatt bygging av 2 482 boliger og ferdigstilt 1 329. Tilsvarende tall i 2014 var 1 766 og 1 789 boliger. Av de igangsatte boligene i 2015 er OBOS’ andel 1 964 boliger, mens av de ferdigstilte boligene er OBOS’ andel 1 167 boliger. I Sverige ble det igangsatt bygging av 1 528 boliger og ferdigstilt 1 092 boliger.

PrintPrint

Ved utgangen av året har OBOS-konsernet i Norge 3 479 boliger (OBOS’ andel 2 672) under produksjon. Antallet usolgte boliger i prosjekter som er under produksjon eller har en vedtatt byggestart, er ved årsskiftet 1 236. Av disse utgjør OBOS’ andel 987 boliger. OBOS’ andel av ferdigstilte og usolgte boliger er 186 boliger per 31.12.2015. I Sverige har OBOS-konsernet 954 boliger under produksjon. Antall usolgte boliger under produksjon var 24 ved årsskiftet, mens det var 26 usolgte, ferdigstilte boliger.

OBOS har flere store boligprosjekter under bygging, og det ble i alle disse ferdigstilt og igangsatt nye salgs- og byggetrinn. Det gjelder blant annet i Kværnerbyen i Oslo, på Fornebu og i Ladebyen i Trondheim.

PrintPrint

For Fornebulandet har Bærum kommune, i forståelse med OBOS, søkt om forlengelse av det eksisterende avtaleverk fra 2003 som gjelder fordeling av kostnader til infrastruktur for videre utbygging på Fornebu. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå sagt ja til at OBOS og Bærum kommune kan inngå en ny utbyggingsavtale om økonomiske bidrag fra OBOS til oppføring av sosial infrastruktur på Fornebu. OBOS’ forutsetning for å inngå en slik avtale er at antall boliger som kan bygges på våre tomter på Fornebu økes med minimum 2 400 boliger.

OBOS Sverige

Navneskifte for å styrke posisjonen

BWG Homes AB skiftet i desember navn til OBOS Sverige AB. Dette er eierselskapet til de landsdekkende varemerkene Myresjöhus og SmålandsVillan, og er en av de største småhusaktørene i Sverige. Navneendringen skyldes et ønske om en sterkere strategisk posisjon i Sverige. OBOS-konsernets sterke merkenavn vil bidra til dette. Boligene skal fortsatt markedsføres og selges under sine egne merkenavn.

Forvaltning og rådgivning

Fem prosent flere boliger forvaltet

Forvaltning og rådgivning omsatte operasjonelt for 693,9 millioner kroner i 2015 og fikk et operasjonelt resultat før skatt på 168,5 millioner kroner, mot 172,7 millioner kroner i 2014. Forvaltningsvirksomheten gir muligheter til å selge inn tjenester også fra andre forretningsområder i OBOS, som for eksempel tekniske tjenester fra OBOS Prosjekt AS, banktjenester fra OBOS-banken og forsikringstjenester fra OBOS Forsikring.

Innen boligforvaltningsområdet har OBOS-konsernet forvaltningsavtaler med 3 243 boligselskaper med til sammen 199 090 boliger. Dette gir en økning på 9 343 boliger i løpet av 2015, tilsvarende ca. 5 prosent. Dette inkluderer boligene som kom gjennom fusjonen med Ålesund BBL. Unntatt Ålesund er veksten på 6 249 boliger. Videre har konsernet regnskaps- og innkrevingsavtaler som omfatter ytterligere 12 096 boliger, hovedsakelig mindre borettslag og sameier.

Per 1. januar 2016 forvaltet OBOS 89 187 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag. OBOS oppleves som en trygg og seriøs forretningsfører og har en god tilstrømming av boligselskaper fra andre forvaltere.

Print

 I 2015 kjøpte OBOS Prosjekt 60 prosent av aksjene i Stema Rådgivning, som er et norsk, rådgivende ingeniørselskap og tilbyder av tjenester innenfor prosjektadministrasjon og taksering. Selskapet legger særlig vekt på prosjekter innenfor oppføring av næringsbygg og samferdselsanlegg, både i privat og offentlig sektor.

Bank, forsikring og eiendomsmegling

Virksomheten viser et operasjonelt resultat før skatt på 126,1 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 167,6 millioner kroner.

Bank – Kraftig utlånsvekst i marked med hard konkurranse

OBOS-banken er en fullservicebank med vekt på bolig og eiendom. Banken er landsdekkende, men markedsinnsatsen på privatmarkedet prioriteres i de områder hvor kjennskapen til OBOS er høyest, primært Oslo og Akershus. Andre geografiske områder bearbeides gjennom aktiviteter i samarbeid med andre enheter i OBOS-konsernet og digitale kanaler. Unge OBOS-medlemmer og nyboligkjøpere er høyt prioritert. Hovedfokuset i bedriftsmarkedet vil fortsatt være å øke markedsandelen blant boligselskapene.

OBOS-banken eies 100 prosent av OBOS, og virksomheten har ca. 60 ansatte. I tillegg benyttes konserntjenester fra OBOS. OBOS-banken oppnådde i 2015 et operasjonelt resultat på 100,0 millioner kroner, mot 116,2 millioner kroner i 2014. Dette er en reduksjon i resultatet på 16,2 millioner kroner fra året før. Dette forklares i hovedsak av netto negativ verdiendring på finansielle instrumenter. Banken har i samme periode hatt en kraftig utlånsvekst på 4 milliarder kroner, en økning på 17,2 prosent, fordelt med henholdsvis 2,2 milliarder kroner på bedriftsmarkedet og 1,8 milliarder kroner på personmarkedet, hvorav 7,6 millioner kroner i Eika Boligkreditt. I hele 2015 har det vært hard konkurranse i bankmarkedet med pressede marginer på begge forretningsområdene.

Banken har tilgang til markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) gjennom avtalen med Eika Boligkreditt (EBK). EBK eies direkte av OBOS og aksjonærbankene i Eika-gruppen. OBOS er største aksjonær med en eierandel på 11,82 prosent. Styret i OBOS-banken har besluttet å etablere et heleid boligkredittselskap og OBOS-banken er innvilget konsesjon. Eika Boligkreditt vil fortsatt benyttes som finansieringskilde for OBOS-banken.

OBOS-banken tilbyr gunstige låne- og sparerenter. Utlån til personmarkedet var 9,35 milliarder kroner ved utgangen av 2015, mot 7,56 milliarder kroner i 2015. Dette gir en vekst på 23,5 prosent for privatmarkedet i 2015. Utlån til bedriftsmarkedet, i hovedsak bestående av boligselskaper, utgjorde 10,26 milliarder kroner på samme tidspunkt, mot 8,06 milliarder kroner året før. Dette gir en økning på 2,19 milliarder kroner i løpet av 2015, og en vekst på 27,2 prosent. Sum utlån utgjorde til sammen 19,61 milliarder kroner på egne bøker, en økning på 25,5 prosent fra året før. I tillegg er det formidlet lån til EBK på 7,55 milliarder kroner. Sum utlån, inkl. EBK, var ved årsskiftet 27,15 milliarder kroner, mot 23,16 milliarder i 2014. Det ga en total utlånsvekst på 17,2 prosent.

Sum spareinnskudd fra privatkunder og boligselskaper var på 11,02 milliarder kroner ved utgangen av året, mot 11,17 milliarder kroner i 2014. Alle spareinnskudd under 2 millioner kroner er sikret i Bankenes Sikringsfond.

Forvaltningskapitalen og forretningskapitalen ved utgangen av 2015 var henholdsvis 22,66 milliarder kroner og 30,21 milliarder kroner.

Print

Forsikring – Salg av privat skadeforsikring startet opp

OBOS Forsikring AS selger bygningsforsikring til OBOS-konsernets forvaltningskunder, og har en markedsandel på nær 30 prosent av boliger forvaltet av OBOS-konsernet. Selskapets inntreden på markedet har skapt en sunn konkurranse til fordel for boligselskapene. Forsikringsselskapet har i tillegg konsesjon til å tilby forsikring til øvrige boligselskaper i Norge, samt privat skadeforsikring. Skadefrekvensen og skadeutbetalingene er stabile, og de har vist en god utvikling over flere år.

OBOS Forsikring har i 2015 utvidet forsikringsvirksomheten med salg av privat skadeforsikring i egen regi. Forsikringsselskapet har derfor investert i nytt forsikringssystem (TIA), og det er etablert ny organisasjon for denne delen av virksomheten. Salg av privat skadeforsikring startet 1. oktober i 2015. OBOS Forsikring overtar i 2016 en portefølje på drøye 10 000 privatkunder som tidligere har vært forsikret av en underleverandør av OBOS. Det norske forsikringsmarkedet har vært preget av gode resultater over mange år og det er forventninger til solid vekst for selskapet i årene som kommer. Forsikringstilbudet vil være spesielt gunstig for OBOS-medlemmer.

I 2015 hadde virksomheten et operasjonelt negativt resultat før skatt på 16,0 mill. kroner mot et resultat på 12,4 millioner i 2014. Resultatet er i stor grad preget av at selskapet er inne i en investeringsfase knyttet til nytt forretningsområde.

Eiendomsmegling – Flere benytter forkjøpsretten

Boligsalget skjer gjennom de 17 avdelingskontorene til OBOS eiendomsmeglere AS og i avdelingen for avklaring av forkjøpsrett. OBOS omsatte 2 723 boliger gjennom disse enhetene i 2015. Totalt omsatte virksomhetsområdet operasjonelt for 163,1 millioner kroner i 2015 mot 155,5 millioner i 2014. Resultatet før skatt utgjorde 12,6 millioner kroner, mot 21,3 millioner kroner i 2014.

I OBOS-tilknyttede borettslag ble det omsatt 7 556 boliger. Omsetningene foregikk gjennom OBOS eiendomsmeglere og andre meglerforetak. Ved omsetning av leiligheter i OBOS-tilknyttede borettslag benyttet medlemmene forkjøpsretten i 32 prosent av salgene i 2015, mot 27,9 prosent i 2014.

Næringseiendom

Fokus på å kombinere næring og bolig

Totalt eier OBOS-konsernet om lag 565 000 kvadratmeter næringseiendom. OBOS Forretningsbygg AS er investert hovedsakelig i kontorer, kjøpesentre, forretningslokaler, hoteller, sykehus og skolebygg. I tillegg forvalter konsernet 3,0 millioner kvadratmeter næringseiendom for eksterne kunder gjennom OBOS Basale AS. Virksomhetsområdet omsatte i 2015 operasjonelt for 972,8 millioner kroner mot 787,6 millioner kroner i 2014. I 2015 var operasjonelt resultat før skatt 671,3 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 594,6 millioner kroner. Tallene inkluderer verdijustering av investeringseiendom.

OBOS Forretningsbygg spiller en viktig rolle i byutviklingsprosjekter. De fleste prosjekter i byer og tettsteder er i dag en kombinasjon av bolig og næring. Blant annet på Portalen, Jernbanegata-kvartalet i Lillestrøm, hvor bygging ble igangsatt i mars. Arbeidene omfatter boliger, et hotell, kontorlokaler, butikker og en parkeringskjeller. OBOS Forretningsbygg har hånd om næringsdelen, mens boligdelen er et samarbeid mellom OBOS Nye Hjem og Veidekke Boliger AS. Det var også OBOS Forretningsbygg som gjennomførte reguleringsarbeidet for nye Oppsal senter i Oslo. Det nye senteret vil gi 200 nye boliger i regi av OBOS Nye Hjem AS, mens OBOS Forretningsbygg vil stå for utviklingen av næringsdelen. Det nye senteret vil åpne høsten 2017.

Utleie av næringseiendom – Økt utleiegrad og første sykehusbygg fullført

OBOS Forretningsbygg hadde i 2015 en ledighet i eiendomsmassen på 4,1 prosent, en nedgang fra 4,8 prosent i 2014. OBOS har som en strategi å bygge mindre kjøpesentre der folk bor. Kjøpesentrene hadde en omsetning på 3,6 milliarder kroner, en økning på 165 millioner fra 2014, tilsvarende 4,7 prosent.

Det har vært et godt år for hotellene Scandic Byparken Bergen, HTL Karl Johan i Oslo og Scandic Ørnen i Bergen. Blant annet hadde Ørnen Hotell sitt første hele driftsår. Belegget ble 62 prosent, en økning fra 56 prosent (kun syv måneders drift i 2014) og forventes å øke ytterligere etter hvert som markedsposisjonen blir ytterligere innarbeidet.

For Oslo universitetssykehus fullførte OBOS Forretningsbygg i 2015 sitt første sykehusbygg. Det ligger på Mortensrud i Oslo og er et sykehus for rusomsorg, barne- og voksenpsykiatrien og med døgnplasser som skal dekke Oslo øst.

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI) på Ullern åpnet i august 2015. Bygget huser ny skole for Ullern videregående, lokaler for sykehuset, kreftregistret og OCCI. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Utstillingsplassen AS, SIVA, Industrifinans, Forskningsstiftelsen og OBOS Forretningsbygg. OBOS har sponset OCCIs kreftforskningslaboratorium med fire millioner kroner til innredning og utstyr.

Aksjeinvesteringer

Fortsatt satsing på strategiske eierposisjoner

Aksjeinvesteringene i OBOS-konsernet viser et operasjonelt resultat før skatt på 1,24 milliarder kroner mot 777,3 millioner kroner i 2014. Konsernets strategiske aksjer i entreprenørvirksomhet, samt finansielle aksjeplasseringer, er samlet i morselskapet. Eierskapet i entreprenørselskapene gir OBOS verdifull kompetanse og kunnskap om entreprenørvirksomhet som bidrar til at OBOS blir en mer effektiv byggherre.

Aksjeporteføljen hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 5,69 milliarder kroner, mot 4,47 milliarder i 2014. De største aksjepostene er i entreprenørselskapene AF Gruppen ASA og Veidekke ASA. OBOS foretok i 2015 nedsalg i begge selskapene. Salget av disse aksjene ga en samlet gevinst i konsernet på 895,5 millioner. Ved årsskiftet var markedsverdien av disse to investeringene 4,76 milliarder kroner, 3,77 milliarder mer enn de bokførte verdiene.

OBOS er fortsatt største aksjonær i begge selskapene, med styreposisjoner begge steder. Disse to aksjeinvesteringene bidrar også til å oppfylle konsernets hovedformål, å skaffe bolig til medlemmene, gjennom det betydelige antall boliger som disse selskapene igangsetter.

OBOS tegnet seg i 2015 for aksjer i børsintroduksjonen av det rådgivende ingeniørselskapet Multiconsult ASA. OBOS var ved utgangen av året nest største aksjonær i Multiconsult, med en eierandel på 5,24 prosent. Markedsverdien av denne investeringen var ved utgangen av året 148,5 millioner kroner.

Miljøinvesteringer

Satsing på fornybar energi

OBOS har som del av sin miljøstrategi investert i selskaper innenfor miljø og fornybar energi. Investeringene er organisert i det heleide datterselskapet OBOS Energi AS. OBOS har som mål å bli selvforsynt med fornybar energi, samt å kunne tilby miljøvennlig kraft til medlemmene og kundene. OBOS har målsetning om å produsere et årlig kraftvolum på 650 GWh. Investeringer i fornybar energi skal for øvrig ha en ordinær forretningsmessig utvikling med god lønnsomhet.

OBOS Energi utvikler og bygger små vannkraftverk og har eierandeler i ett kraftverk i drift og 20 utviklingsprosjekter. Vannkraftprosjektene har tidligere vært samlet i det heleide datterselskapet Tyngdekraft AS. I 2015 ble Tyngdekraft AS fusjonert inn i OBOS Energi.

Samlet forventes kraftverkene i porteføljen å ha en årlig produksjonskapasitet på cirka 390 GWh. OBOS’ første anlegg, Kvitno Kraft, er ferdigstilt og ble offisielt åpnet den 2. juli 2015 og har en forventet årlig produksjon på 32 GWh. Målet er at samtlige prosjekter skal være ferdig utbygget i god tid før utløpet av el-sertifikatfristen i 2021.

I tillegg til kraftutbygging i egen regi har OBOS en avtale med Løvenskiold-Fossum om årlig kjøp av 20 GWh. Kraftleveranseavtalen hadde oppstart 1. januar 2012 og har en varighet på 20 år.