OBOS BBL

Tall i hele tusen

Sorter på:

Resultat
Note
2015
2014
Kontingenter medlemmer
79 888
76 737
Forvaltningsinntekter
210 449
204 774
Konserninterne tjenester
301 126
229 163
Gebyr forkjøpsrett
24 812
23 233
Leieinntekter eiendommer
2 050
76 549
Gevinst ved salg av eiendommer
1 039 060
Refusjon felleskostnader konsern
38 085
32 217
Andre inntekter
54 224
56 521
Driftsinntekter
710 634
1 738 254
Personalkostnader
2, 3
- 478 092
- 401 714
Org.messige kostnader
- 34 376
- 33 389
Salgs- og markedsføringskostnader
- 88 297
- 63 664
Drift og vedlikehold eiendommer
- 1 488
- 28 448
Andre driftskostnader
- 162 143
- 145 779
Avskrivninger
8, 9, 10
- 10 540
- 9 166
Driftskostnader
- 774 936
- 682 160
Driftsresultat (EBIT)
- 64 302
1 056 094
Renteinntekter
53 234
43 090
Rentekostnader
- 87 709
- 129 775
Utbytte fra datterselskaper
94 250
143 020
Utbytte aksjer
302 535
279 520
Verdiendringer aksjer
115 084
150 118
Gevinster/tap aksjer
961 614
488 112
Resultat før skatt (EBT)
1 374 706
2 030 179
Skattekostnad
- 11 931
- 330 684
Resultat etter skatt
1 362 775
1 699 495
Balanse
Eiendeler
Goodwill
385
805
Andre immaterielle eiendeler
3 244
1 515
Sum immaterielle eiendeler
3 629
2 320
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
22 785
22 387
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l
20 490
21 632
Sum varige driftsmidler
43 275
44 018
Investeringer i datterselskap
7 620 152
7 430 119
Lån til foretak i samme konsern
1 405 444
853 435
Investeringer i tilknyttet selskap
696 573
880 470
Lån tilk. selskap og felles kontr. virksomhet
61 249
177 105
Investering i aksjer og andeler
536 467
508 565
Pensjonsmidler
5 256
11 340
Sum finansielle anleggsmidler
10 325 141
9 861 035
Sum anleggsmidler
10 372 045
9 907 372
Boligtomter for utvikling
49 994
49 947
Beholdning leiligheter
584
584
Sum boligtomter for utvikling
50 578
50 531
Kundefordringer
19 397
20 956
Fordringer mot datterselskaper
119 365
262 252
Andre fordringer
24 124
893 656
Sum fordringer
162 886
1 176 864
Obligasjoner og sertifikater
650 906
Markedsbaserte aksjer
175 841
70 917
Sum finansielle omløpsmidler
826 747
70 917
Bankinnskudd, kontanter og lignende
140 666
507 426
Sum omløpsmidler
1 180 877
1 805 739
SUM EIENDELER
11 552 922
11 713 111
Egenkapital og gjeld
Andelskapital
77 118
69 571
Annen egenkapital
8 436 631
7 064 661
Sum egenkapital
8 513 749
7 134 232
Pensjonsforpliktelser
69 534
55 452
Utsatt skatt
151 400
215 874
Sum avsetning for forpliktelser
220 934
271 326
Obligasjonslån
1 296 924
2 145 712
Gjeld til kredittinstitusjoner
1 638
Sum langsiktig gjeld
1 296 924
2 147 351
Gjeld til kredittinstitusjoner
964 915
Obligasjonslån
749 442
Leverandørgjeld
23 536
25 404
Betalbar skatt
37 167
37 091
Skyldig offentlige avgifter
27 680
44 247
Gjeld til datterselskaper, rentebærende
477 330
805 923
Annen gjeld til datterselskaper
114 999
203 993
Annen kortsiktig gjeld
91 161
78 630
Sum kortsiktig gjeld
1 521 315
2 160 203
Sum gjeld
3 039 173
4 578 879
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
11 552 922
11 713 111
Kontantstrøm
Resultat før skatt
1 374 706
2 030 154
Netto finansposter
- 1 439 008
- 973 998
Av- og nedskrivninger
10 540
9 166
Gevinst/tap ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
- 1 039 049
Inn-/utbetalinger av utbytte og konsernbidrag
348 331
256 312
Endring i andre tidsavgrensningsposter
27 520
- 22 500
Betalte renter
- 86 026
- 128 840
Mottatte renter
9 025
41 936
Betalte skatter
- 42 831
- 9 371
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
202 257
163 810
Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av driftsmidler
847 293
524 597
Inn-/utbetalinger utlån
- 436 152
Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av aksjer og andre verdipapirer
1 055 049
532 405
Netto utbetaling ved kjøp av datterselskap
1 318
- 1 362 357
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
1 467 508
- 305 355
Inn-/utbetalinger innskudd
Inn-/utbetalinger gjeld kredittinstitusjoner og andre
- 963 277
744 043
Inn-/utbetalinger obligasjonslån/sertifikater
- 750 252
499 514
Inn-/utbetalinger konsernmellomværende
- 328 593
- 729 019
Netto endring andelskapital
5 597
9 968
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
- 2 036 525
524 506
Netto endring i likvide midler
- 366 760
382 961
Likvide midler ved starten av perioden
507 426
124 465
Likvide midler ved periodens utgang
140 666
507 426
Signatur