OBOS-konsernet

Tall i hele tusen

Sorter på:

Resultat
Note
2015
2014
Driftsinntekter
9 530 645
6 333 433
Prosjektkostnader
- 5 688 873
- 3 504 133
Personalkostnader
7, 10
- 1 792 195
- 1 242 150
Andre driftskostnader
- 1 236 725
- 793 115
Av- og nedskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
- 108 453
- 69 956
Driftskostnader
- 8 826 246
- 5 609 354
Driftsresultat før verdiendring og investeringer i tilknyttede selskaper
704 399
724 079
Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
366 496
441 615
Gevinst fra salg av tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
895 565
450 301
Verdiendring investeringseiendommer
220 079
319 877
Driftsresultat
2 186 539
1 935 872
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
652 847
666 506
Finanskostnader
- 712 260
- 819 944
Netto valutagevinst/tap
53 351
15 692
Netto verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet
79 753
1 598
Netto gevinst/tap og nedskrivninger av finansielle eiendeler
106 614
19 857
Netto finansposter
180 306
- 116 291
Resultat før skattekostnad
2 366 845
1 819 581
Skattekostnad
- 184 401
- 262 729
Resultat etter skatt
2 182 444
1 556 852
Herav minoritetens andel
5 537
4 292
Totalresultat:
Estimatendringer relatert til pensjoner
115 932
- 104 268
-Skatt
- 31 302
28 152
Sum poster som ikke vil bli reklassifisert over resultat i etterfølgende perioder
84 630
- 76 116
Omregningsdifferanser valuta
34 400
29 900
Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg
15 763
74 241
Sum poster som kan bli reklassifisert over resultat i etterfølgende perioder
50 163
104 141
Totalresultat
2 317 237
1 584 877
Herav minoritetens andel
5 537
4 292
Balanse
EIENDELER
Goodwill
1 133 623
1 029 491
Varemerker
645 414
620 000
Andre immaterielle eiendeler
185 857
137 246
Varige driftsmidler
1 085 037
352 935
Investeringseiendommer
7 723 168
7 011 185
Eierbenyttede eiendommer
1 232 679
1 256 124
Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
2 638 294
2 662 802
Finansielle anleggsmidler
3 918 174
1 614 537
Andre anleggsmidler
534 995
677 996
Sum anleggsmidler
19 097 241
15 362 316
Boligtomter for utvikling
6 833 089
5 732 584
Boligprosjekter under oppføring
4 285 739
3 910 363
Ferdige, usolgte boliger
85 395
159 476
Varelager
11 204 223
9 802 424
Kundefordringer
333 978
220 653
Utlån til kunder
19 602 816
15 622 005
Finansielle omløpsmidler
19 721
2 955
Eiendeler klassifisert som holdt for salg
Andre omløpsmidler
612 508
1 366 010
Kontanter og kontantekvivalenter
1 420 461
1 091 933
Sum omløpsmidler
33 193 707
28 105 979
SUM EIENDELER
52 290 947
43 468 295
EGENKAPITAL OG GJELD
Andelskapital
77 119
69 571
Annen egenkapital
14 501 585
12 174 891
Minoritetsinteresser
57 069
34 281
Sum egenkapital
14 635 773
12 278 743
Pensjonsforpliktelser
150 792
275 396
Utsatt skatt forpliktelser
1 873 049
1 684 777
Forsikringstekniske forpliktelser
110 946
106 725
Langsiktig ikke-rentebærende gjeld
289 012
153 916
Langsiktig rentebærende gjeld
16 332 363
11 562 151
Sum langsiktig gjeld
18 756 161
13 782 965
Leverandørgjeld
875 882
650 739
Betalbar skatt
299 621
219 087
Kortsiktig ikke-rentebærende gjeld
2 420 721
2 095 126
Bankinnskudd fra kunder
11 021 263
11 169 609
Kortsiktig rentebærende gjeld
4 281 526
3 272 025
Sum kortsiktig gjeld
18 899 013
17 406 587
Sum gjeld
37 655 174
31 189 552
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
52 290 947
43 468 295
Kontantstrøm
Resultat før skatt
2 366 845
1 819 581
Netto finansposter
- 180 306
116 291
Av- og nedskrivninger
116 481
69 956
Urealisert verdiendring investeringseiendommer
- 220 079
- 319 877
Resultat fra tilknyttede selskaper
- 1 262 061
- 891 916
Gevinst/tap ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
- 101 432
- 1
Endring i varelager
- 144 822
- 119 115
Endring utlån og innskudd i OBOS banken
- 4 711 790
- 2 210 368
Endring i andre tidsavgrensningsposter
896 747
822 196
Betalte renter
- 684 457
- 882 719
Mottatte renter
622 195
647 869
Betalte skatter
- 156 346
- 35 812
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
- 3 459 024
- 983 915
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
- 507 532
- 498 868
Utbetalinger ved kjøp av aksjer
- 196 001
- 226 195
Innbetalinger ved salg av aksjer
60 759
Utbetalinger ved kjøp av selskap
- 769 505
- 1 268 299
Innbetalinger ved salg av selskap
5 889
Netto kontantstrøm fra investeringer i tilknyttede selskap
1 372 756
1 010 476
Netto inn-/utbetalinger andre investeringer
- 2 285 719
- 267 726
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
- 2 380 111
- 1 189 853
Nedbetaling sertifikatgjeld
- 1 050 000
- 600 000
Opptrekk sertifikatgjeld
1 050 000
600 000
Nedbetaling obligasjonsgjeld
- 929 910
Opptrekk obligasjonsgjeld
7 159 280
2 947 682
Netto opptrekk/nedbetaling av andre gjeldsposter
- 67 304
- 774 960
Netto endring andelskapital
5 597
9 968
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
6 167 663
2 182 690
Netto endring i likvide midler
328 528
8 922
Likvide midler ved starten av perioden
1 091 933
1 083 011
Likvide midler ved periodens utgang
1 420 461
1 091 933
Ubenyttet kassekreditt ved periodens utgang
591 277
300 000
Signatur