Ansvarlig eierskap

OBOS er et samvirkeforetak som eies av sine medlemmer og har som formål å skaffe medlemmene bolig, samt å forvalte boligene.

OBOS er en sentral byutvikler. De store prosjektene med bolig, kontor og næringsbygg er med på å forme hvordan mennesker skal bo og leve i årene fremover. OBOS er seg dette ansvaret bevisst i planleggingen av slike områder. Bildet viser Kværnerbakken
OBOS er en sentral byutvikler. De store prosjektene med bolig, kontor og næringsbygg er med på å forme hvordan mennesker skal bo og leve i årene fremover. OBOS er seg dette ansvaret bevisst i planleggingen av slike områder. Bildet viser Kværnerbakken

Organisasjonen skal være Norges mest attraktive medlemsorganisasjon og skal oppfylle medlemmenes boligdrøm ved å skaffe dem gode hjem. Samvirkemodellen er en viktig forutsetning for organisasjonens suksess i over 86 år. Viktige prinsipper for samvirkeforetak er idéen om frivillig og åpent medlemskap, demokratisk medlemskontroll, selvstendighet og uavhengighet.

I et samvirkeforetak er virksomheten hovedmålet, mens det i aksjeselskaper er den økonomiske fortjenesten som er hovedmålet. I OBOS blir overskuddet igjen i virksomheten, slik at formålet kan oppfylles, til beste for medlemmene og samfunnet. Som for andre virksomheter, er det også for et samvirkeforetak som OBOS avgjørende viktig å drive lønnsomt.

Et samvirkeforetak er ikke til salgs. Dette er en viktig forutsetning for en langsiktig og stabil virksomhet. I en tid hvor stadig flere norske konsern og bedrifter får utenlandske eiere er dette også en garanti for at en virksomhet som OBOS forblir norsk. Innen bygg og anlegg eies stadig flere bedrifter av utenlandske selskap og interesser. Gjennom sine store aksjeposter i entreprenørselskapene Veidekke ASA og AF Gruppen ASA, bidrar OBOS til at disse selskapene er norskeide. Både Veidekke og AF Gruppen er betydelige byggherrer i boligprosjekter. Dermed bidrar dette eierskapet også til å oppfylle OBOS’ hovedformål. Gjennom Block Watne kan OBOS tilby medlemmene en enda større variasjon i boligtilbudet, spesielt innenfor småhus- og blokkbebyggelse i randsonen av sentrale byområder.

Verdier

OBOS skal være skikkelig, kvalitetsbevisst, offensiv, lønnsom og engasjert. Medlemmene, kundene og de ansatte må ha tillit til at OBOS kan holde det de lover. Virksomheten skal være samfunnsnyttig og bidra til den alminnelige velferdsutviklingen. OBOS skal være markedsorientert og skal kontinuerlig arbeide for å tilpasse virksomheten til medlemmenes og kundenes behov og etterspørsel. Det skal skje gjennom medarbeidernes kompetanse, kundeforståelse, markedsinnsikt, økonomiske forståelse og produktivitet. OBOS skal være preget av ærlighet, integritet og respekt for mennesker.

Det er bare gjennom overskudd på den årlige driften at OBOS kan skaffe nok egenkapital til den virksomheten bedriften driver. OBOS er konkurranseutsatt på alle sine forretningsområder. Derfor er det er viktig å drive med overskudd både for konsernet som helhet og for de enkelte avdelingene og datterselskapene.

Samfunnsbygger

OBOS er gjennom sin virksomhet som utvikler av boliger, kontor- og næringsbygg en sentral byutviklingsaktør og samfunnsbygger. Prosjekter som Kværnerbyen i Oslo, Fornebulandet i Bærum, Ladebyhagen i Trondheim, Portalen i Lillestrøm og Kronstadparken i Bergen er med på å bestemme hvordan mennesker skal leve, bo og arbeide  i disse byene i mange tiår framover. OBOS er seg dette ansvaret bevisst og dette perspektivet er sentralt når organisasjonen planlegger slike områder.

OBOS deltar også i byggingen av mange prosjekter av stor samfunnsmessig betydning. Gjennom datterselskapet OBOS Forretningsbygg er OBOS medeier i Oslo Cancer Cluster på Gaustad, en forskningspark innen kreftforskning som også inneholder nye Ullern videregående skole. Under åpningen i august ga OBOS en gave på 4 millioner kroner til et nytt laboratorium for innovativ kreftforskning.

På Mortensrud i Oslo har OBOS bygget nytt distriktspsykiatrisk senter for Oslo kommune.

I flere boligprosjekter de siste årene har enkelte leiligheter blitt tilrettelagt for og solgt til mindre grupper av unge voksne med psykiske utviklingshemninger. Dette er skjedd i samarbeid med foreldregrupper og den enkelte kommune. OBOS har også gjennom mange år bygget barnehager som en del av boligprosjekter.

Godt omdømme

I over 86 år har OBOS opparbeidet seg et godt og solid omdømme i de geografiske områdene hvor organisasjonen har mange medlemmer. Ipsos MMI har gjennom mange år gjennomført årlige, landsdekkende omdømmeundersøkelser av de største norske bedriftene. Når tallene brytes ned på Oslo-nivå, får OBOS svært gode plasseringer. Både når det gjelder kriterier som totalinntrykk, miljøbevissthet, samfunn og moral, og økonomi og lønnsomhet, havnet OBOS mellom femte og femtende plass. Det stadig økende antallet medlemmer er også en tydelig indikator på den sterke, positive stillingen OBOS har i befolkningen i Oslo-området.

Kjennskapen til OBOS i hele landet har tradisjonelt vært liten, men har økt betydelig dette året. OBOS har de siste årene etablert seg i de største byene i Sør-Norge, og har også vært mer synlig i media og med reklame utenfor Oslo-området. Dermed har kjennskapen økt betraktelig og omdømmet er styrket på landsbasis. Det er nå 51 prosent som oppgir at de har et godt totalinntrykk av OBOS. Det er en signifikant økning fra året før, da 44 prosent hadde et godt totalinntrykk.

Block Watne og Myresjöhus har mer enn 80 års historie som boligprodusenter. Merkevarene er godt etablerte i henholdsvis Norge og Sverige, og kjennskapen til Block Watne og Myresjöhus er svært høy.

OBOS-ligaen

OBOS inngikk en stor sponsoravtale med Norges Fotballforbund i januar 2015. Ett av formålene var å øke og å styrke kjennskapen til OBOS over hele Norge ved at førstedivisjon i fotball fra og med sesongen 2015 heter OBOS-ligaen. I tillegg inneholder avtalen elementer som vil styrke satsingen på barn og unge, blant annet gjennom regionale cuper for aldersbestemte lag i de enkelte fotballkretsene.

Trolig kan mye av den økte kjennskapen til OBOS på landsbasis dette året tilskrives OBOS-ligaen.

Samfunnsdebatten

OBOS er en aktiv deltaker i samfunnsdebatten om boligpolitikk og byutvikling, og er særlig opptatt av å peke på de samlede konsekvensene av alle nye lover og forskrifter som pålegges byggebransjen. OBOS fremmer sine synspunkter gjennom avisinnlegg, egne nettsider og sosiale medier, i direkte møte med politikere, embetsmenn og journalister, og gjennom foredrag og offisielle høringsuttalelser.

OBOS opplever at det nå er tverrpolitisk forståelse for at mengden av krav som regulerer boligbyggingen, er blitt for stor. Videre er det bred politisk enighet om at boligbygging skal prioriteres høyere ved politiske målkonflikter, og at fortetting langs kollektivknutepunkter er nødvendig for å sikre god boligforsyning.

Det synes imidlertid fortsatt å være betydelig sprik mellom politisk vilje og gjennomføringsevne, spesielt i de største byene. Særlig gjelder dette motstand på administrativt plan mot fortetting og økte byggehøyder.

Konsernets kunnskap og erfaring anvendes i ulike bransjefora, i samarbeid med forskningsmiljøer om utvikling av nye boligløsninger og i ulike sentrale høringsutvalg. Det benyttes lokale entreprenører og håndverkere til grunnarbeid og ferdigstilling. Dette bidrar til lokale arbeidsplasser og verdiskaping.

OBOS og medlemmene

Boligtilbudet

OBOS har gjennom flere år jobbet systematisk med å framskaffe attraktive medlemsfordeler. Boligtilbudet og forkjøpsretten er den viktigste fordelen et OBOS-medlem har og en av de viktigste grunnene til at noen blir medlem. OBOS har som mål å utvikle og bygge boliger av forskjellig type, størrelse og prisklasse. Medlemmene har tilgang til over 90 000 boliger i et stort og variert bruktboligmarked. Medlemmene har også fortrinnsrett til boliger i prosjekter som Block Watne legger ut for salg.

 Medlemstilbudet

Det skal også lønne seg å være medlem både for dem som har dekket sitt boligbehov gjennom OBOS og for dem som er medlemmer med tanke på et mulig framtidig behov. Særlig populære er tilbudene innenfor bank, forsikring og kultur.

OBOS har avtaler både med Den Nationale Scene, Rogaland Teater, Den Norske Opera og Ballett, Nationaltheatret og flere andre norske scener som gir medlemmene i OBOS rabatt på billetter til forestillingene. I 2015 kjøpte OBOS-medlemmer ca. 213 000 billetter til et kulturarrangement med OBOS-rabatt, en økning på 43 000 billetter sammenlignet med 2014. Dette utgjør en estimert besparelse på ca. 21 millioner kroner for våre medlemmer. Sponsoravtalene bidrar til å gi mange medlemmer kultur­opplevelser som de ellers ikke ville fått, og de bidrar til å opprettholde et rikt og variert kulturliv.

Permanent tilstedeværelse

OBOS har som et kontinuerlig mål å bygge og tilby boliger til sine medlemmer. Det som skiller OBOS fra andre boligbyggere er at OBOS fortsetter å være til stede som forvalter av borettslagene og boligselskapene etter at de er overtatt av medlemmene. Det kreves medlemskap i OBOS for å kunne kjøpe bolig i et borettslag. Dette gir OBOS en egeninteresse i å forsikre seg om at alt blir levert med god kvalitet.

Trygghet og forutsigbarhet

Eierform

OBOS er landets største forvalter av boligselskaper, og forvalter nesten 200.000 boliger i både borettslag og boligsameier. Den største inntekten for boligselskapene er de månedlige felleskostnadene. Beboere i tilknyttede borettslag forvaltet av OBOS er sikret mot tap av denne inntekten. OBOS overtar disse kravene slik at alle tilknyttede borettslag er sikret hundre prosent av sine inntekter hver måned. Norge har en av de høyeste boligstandardene i verden. En viktig årsak til det er eierskapslinjen som ble valgt etter krigen. I Norge skal man eie sin egen bolig. Dette er annerledes enn i de fleste av våre naboland og i resten av Europa, hvor det er helt normalt å leie bolig, gjerne hele livet. En av eierformene som ble valgt i Norge, er OBOS-modellen med borettslag, hvor man eier sin egen bolig i fellesskap med andre. Kombinasjonen av eierskapsmodellen og at det er lagt til rette for at borettslag kan ta opp lån med sikkerhet i egen eiendom, gjør at beboerne i borettslag selv kan betale for vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider i mangemillionersklassen.

Rehabilitering

I 2015 rehabiliterte de OBOS-tilknyttede borettslagene for ca. 1,7 milliarder kroner. Dette er penger som ene og alene er skaffet av beboerne selv. I enkelte av de rehabiliterte borettslagene på Romsås i Oslo utgjør rehabiliteringen i underkant av én million kroner per leilighet.

Bankvirksomhet

OBOS har helt fra starten i 1929 tilbudt medlemmene sine å spare i OBOS og å låne med sikkerhet i boligen. Boretts­lagene har også kunnet låne av OBOS og har hatt sine driftsmidler på konto i OBOS. Denne virksomheten blir nå videreført av OBOS-banken som er den viktigste långiveren for de tilknyttede borettslagene. Lånene benyttes i stor grad til å gjennomføre nødvendige vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter. Flertallet av de OBOS-tilknyttede borettslagene har driftsmidlene sine på konto i OBOS-banken.