Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

Ansattes rettigheter og behov er svært viktige, og helt avgjørende for konsernets utvikling. Kravene til ivaretakelse av ansatte er høye, enten det gjelder egne ansatte eller ansatte hos leverandører og kunder.

OBOS er opptatt av at ansatte skal trives på jobb. Sykefravær forebygges og følges opp.
OBOS er opptatt av at ansatte skal trives på jobb. Sykefravær forebygges og følges opp.

I hele konsernet er det ordnede arbeidsforhold. OBOS-konsernet følger norsk og svensk regelverk, og er i tillegg omfattet av hovedavtalen mellom LO og NHO.

Trivsel og forebygging

Det er spesielt to faktorer som er viktige for OBOS når det gjelder arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold. Ansatte skal trives på jobb, og sykefravær forebygges og følges opp.

I OBOS skal alle ha mulighet til en individuell faglig utvikling. Derfor legges det blant annet til rette for etter- og videreutdanning. Flere ganger årlig avholdes interne samlinger med en kombinasjon av faglig og sosialt innhold. Medarbeidersamtaler, kurs og involvering av de ansatte i viktige prosesser er andre tiltak som skal sikre gode sosiale forhold.

Ansatte i OBOS trives godt og er stolte av jobben sin. Det viser flere medarbeiderundersøkelser som har vært gjennomført i deler av konsernet i løpet av 2015. En større medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i 2016 er under planlegging.

Rekruttering og kompetanseutvikling

OBOS er en profesjonell aktør som gjør ansettelser på grunnlag av faglige kvalifikasjoner og egnethet. Konsernet benytter standard prosedyrer for rekruttering, og har en veiledning for ledere som skal bidra til at alle arbeidssøkere blir behandlet profesjonelt og med respekt.

Rett kompetanse til enhver tid er avgjørende for å nå markedsmessige og økonomiske mål. Det er viktig for OBOS å legge til rette for ansattes mulighet for faglig utvikling. Derfor har OBOS etablert en stipendordning for videre- og etterutdanning der ansatte kan søke om støtte og stipend til videreutdanning eller kurs. Tildeling av stipend skjer to ganger årlig. OBOS vil også framover ha fokus på opplæring og kompetanseutvikling for å beholde og utvikle medarbeidere.

Block Watne har gjennom mange år hatt lærlinger i tømrerfaget for å bidra til rekruttering innen fagfeltet. Antall lærlinger varierer fra år til år. Lærlinger skjermes så langt det er mulig i nedbemanningsprosesser. Ved utgangen av 2015 hadde Block Watne 26 lærlinger. Det utgjør 9 prosent av alle tømrere i selskapet. Block Watne har som mål å videreføre lærlingordningen i 2016 på minst samme nivå som i 2015.

HMS og SHA på arbeidsplassen

For å sikre godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, gjennomfører verneombudene vernerunder og følger tett opp i alle verneområder. HMS er alltid et tema i møtene i bedriftsutvalget (BU) og i arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Det finnes prosedyrer for gjennomføring av årlige vernerunder i alle avdelinger. Vernerundene inkluderer skriftlige spørreundersøkelser. Disse viser meget gode resultater.

OBOS har også i 2015 gjennomført større rehabiliteringer og oppussinger i flere av kontorlokalene sine, noe som bedrer det fysiske arbeidsmiljøet.

Sykefraværet i OBOS-konsernet var i 2015 på 4,0 prosent. Med en målsetning om et sykefravær på godt under 4 prosent for hele året, er dette ikke et tilfredsstillende nivå. Lavt sykefravær er viktig for OBOS. Bedriften arbeider målrettet med tilrettelegging og vil opprettholde fokuset på forebygging og oppfølging.

Bygge- og anleggsplasser

Det skal være trygt å arbeide på bygge- og anleggsplasser der OBOS er byggherre. OBOS er opptatt av arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- og anleggsplasser, både i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. Målet er null feil, null personskader og null avvik på kontrollene fra Arbeidstilsynet.

I tillegg til de generelle retningslinjene for HMS på arbeidsplassen finnes det egne HMS-planer og personalhåndbøker tilpasset for de ulike virksomhetene og datterselskapene i OBOS. Det er innarbeidet prosedyrer for å ivareta arbeidstakernes rettigheter, og sikkerhet for innleid personell og personer som arbeider for leverandører. OBOS har etablert rutiner med kontrolltiltak for at sosial dumping og skatteunndragelser skal unngås.

OBOS-konsernet følger strenge krav og rutiner, med jevnlig rapportering av SHA. Eventuelle uønskede hendelser evalueres grundig, og rapporteres til styret i OBOS. SHA er et fast punkt i alle byggherremøter og styremøter i utbyggingsselskap. I samarbeidsprosjekter er det OBOS’ strenge krav for samarbeidsrutiner som gjelder.

Avdelinger og datterselskaper som er pålagt det, har en egen HMS-ansvarlig som rapporterer eventuelle skader på ansatte. Vedkommende har også ansvaret for opplæring av nyansatte og vikarer. Ved skader eller nestenulykker blir instrukser og risikoanalyser gjennomgått og revidert hvis behov.

OBOS Prosjekt stiller krav om miljøsaneringsrapport og avfallshåndtering, inntakskontroll på byggeplass og etterlevelse av påseplikt i sine tilbudsforespørsler. Dette følges opp i byggemøter med tilhørende referater.

I forbindelse med byggeprosjekter har prosjektlederne og byggelederne jevnlig kontroll på byggeplassene. For å hindre sosial dumping kontrolleres leverandørene årlig, og det tas stikkprøvekontroll på personell som ikke er kontrollert tidligere.

Block Watne, som står for all produksjon på sine byggeplasser, har et særlig fokus på å redusere skadefrekvens og sykefravær på grunn av belastningsskader, ulykker og hendelser på byggeplassene. Det gjennomføres uanmeldte tilsyn på byggeplassene med påfølgende intern avviksbehandling og oppfølging, både i lokal regi på distriktskontorene og fra sentralt hold. Tilsynene gjennomføres av tredjepart og etter samme rutiner som Arbeidstilsynet praktiserer.

Skader med fravær rapporteres til administrerende direktør i datterselskapene umiddelbart, og til konsernsjefen kvartalsvis. Ulykker rapporteres til både administrerende direktør og konsernsjef umiddelbart. Forbedringsforslag og avvik av alvorlig karakter relatert til HMS, kvalitet og ytre miljø rapporteres månedlig i konsernledelsens møter.

Sykefravær rapporteres i kvartalsrapporter, og sammen med øvrig informasjon om arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold i årsrapporten. Denne rapporteringen vil holde fram i årene framover.

OBOS har ikke hatt noen alvorlige skader på egne ansatte i 2015. Det er også svært få småskader. OBOS har heller ikke fått alvorlige mangler ved kontroll fra Arbeidstilsynet. Pålegg om forbedringer er utført.

OBOS rapporterer skader i H-verdier. Disse verdiene måler Skader med fravær per 1 million arbeidstimer. Divisjon boligutvikling (ekskl. Block Watne og OBOS Sverige) hadde H-verdi på 7,57, Divisjon næringseiendom 0 og Tyngdekraft AS hadde en H-verdi på 67,76. Et godt fore byggende arbeid er en sterk, medvirkende faktor til at skadestatistikken holder seg lav. Den strenge praktiseringen av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø kommer til å fortsette.

H-verdien (ulykkeshyppighet) i Block Watne har sunket fra 44,1 ved utgangen av 4. kvartal 2014 til 34,1 ved utgangen av 4. kvartal 2015. F-verdien (fraværsdager per skade) har økt fra 314,1 ved utgangen av 4. kvartal 2014 til 354,5 ved utgangen av 4. kvartal 2015. Grunnen til at F-verdien har økt gjennom 2. halvår 2015 er at det er registrert fire skader (uten høy alvorlighetsgrad) med høyt antall fraværsdager.

Totalt er det registrert 42 uønskede hendelser i Block Watne i 2015. Ingen av disse er alvorlige hendelser, men 27 av hendelsene førte til fravær. Av de som førte til fravær var det en del kuttskader, et par brudd, fall og tråkket feil.

Skader og sykefravær følges opp, og det iverksettes tiltak for å redusere situasjoner og hendelser som kan føre til skader og fravær. Opplæring, prosedyrer og tilrettelegging på arbeidsplassen er sentrale virkemidler i dette arbeidet.

Som ett av tiltakene for å forebygge og redusere antall skader, ble det i oktober iverksatt en holdningskampanje, «Vel hjem. Alltid vel hjem», i bedriften. Formålet er å øke bevisstheten rundt skadeforebygging og å redusere skader og hendelser på byggeplass.

I OBOS Sverige AB og Kärnhem AB måles ikke skader på samme måte som i Norge. Typiske skader i fabrikkene er kutt og sårskader. Fabrikkene har egne vernekomiteer som behandler og følger opp avvikssituasjoner og skader.

OBOS Sverige hadde sju skader med fravær i 4. kvartal og totalt 13 skader med fravær i 2015. Kärnhem hadde fire skader med fravær i 4. kvartal og totalt seks skader med fravær i 2015.

Det er ikke registrert brudd på arbeidstakerrettigheter eller sosiale forhold i OBOS-konsernet i 2015.

Veien videre

OBOS har god kontroll på målsetninger og resultatoppfølging innenfor områdene miljø, menneskerettigheter, korrupsjon og arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, slik at arbeidet er i tråd med regnskapsrettens bestemmelser.