Bekjempelse av korrupsjon

OBOS har nulltoleranse for korrupsjon. Virksomheten skal være preget av de grunnleggende verdiene: skikkelig, kvalitetsbevisst, offensiv, lønnsom og engasjert.

Opplæring i verdier og etikk er en viktig del av OBOS’ arbeid med å forebygge og bekjempe korrupsjon.
Opplæring i verdier og etikk er en viktig del av OBOS’ arbeid med å forebygge og bekjempe korrupsjon.

OBOS har utarbeidet en rekke rutiner og retningslinjer for å forhindre korrupsjon og for varsling av kritikkverdige forhold. Alle ansatte skal etterleve den høyeste etiske standard i alle forhold som gjelder forretningsvirksomheten, både kolleger imellom og overfor medlemmer, kunder, forretningsforbindelser og konkurrenter. Rutinene og retningslinjene er tilgjengelig for alle ansatte og er godt innarbeidet i konsernet. Den mest sentrale retningslinjen er «Verdier og etiske retningslinjer». Den stiller strenge krav til alle ansatte når det gjelder etikk, redelighet, troverdighet og forretningsmoral. For OBOS er det viktig at alle ansatte utfører sitt arbeid i tråd med disse retningslinjene. Retningslinjene danner grunnlaget for ansattes oppførsel overfor medlemmer, samarbeidspartnere, leverandører og resten av samfunnet. Derfor settes de alltid opp som tema på introduksjonsmøter for nyansatte, og er en del av arbeidskontrakten til nyansatte.

Generelt er opplæring i verdier og etikk noe OBOS jobber mye med. Konsernet har et sett med kjøreregler «Verdier og etiske retningslinjer». Alle ansatte er forpliktet til å sette seg inn i retningslinjene og etterleve disse. Konsernets ledere skal hvert år rapportere hvordan de har jobbet med etikk i sine avdelinger. OBOS vil også fremover fortsette å ha et sterkt fokus på verdier og etiske retningslinjer. Retningslinjene slår blant annet fast at leverandører skal behandles rettferdig, og at valg mellom konkurrerende leverandører skal vurderes upartisk. OBOS skal heller ikke utøve eller forsøke å utøve innflytelse for å oppnå spesialbehandling på vegne av en bestemt leverandør. Rabattbetingelser for ansatte følger myndighetenes anbefalte grense for skattefrie personalrabatter. Våre ansatte er underlagt flere rutiner som skal hindre korrupsjon. Blant annet kan ikke prosjektledere eller andre i OBOS-konsernet som har innvirkning på prislister eller mulighet for oppgradering av standard på leiligheter, selv kjøpe leilighet i disse boligprosjektene.

Gaver

Ansatte og deres familier kan ikke motta penger eller noen form for gaver som kan oppfattes å være forbundet med OBOS' forretningsforhold.

Innkjøp

«Instruks for innkjøp i OBOS-konsernet» gir interne retningslinjer og rutiner for innkjøp. Blant annet skal rutiner for pris- og anbudsforespørsler sikre en profesjonell behandling av våre leverandører.

Hvitvasking

«Hvitvaskingshåndbok for OBOS-konsernet» skal sikre at hvitvaskingsregelverket oppfylles. Alle ansatte i OBOS, uavhengig av om de arbeider i avdelinger og selskaper som er omfattet av hvitvaskingsregelverket eller ikke, har plikt til å melde fra dersom de blir oppmerksomme på ulovlige eller kritikkverdige forhold. Dette gjelder også hvitvasking eller forsøk på hvitvasking, og der det kan være tvil om ansattes habilitet eller upartiskhet. I tillegg til hvitvaskingsreglene på konsernnivå har datterselskapene som omfattes av regelverk mot hvitvasking og terrorfinansiering, egne rutiner tilpasset sin virksomhet. Disse selskapene er innrettet slik at interessekonflikter mellom ansatte og kunder minimeres og alltid håndteres i tråd med OBOS’ etiske retningslinjer. Dette inkluderer for eksempel krav til adskillelse av funksjoner som salg og oppgjør i bank-, eiendomsmegler-, og forsikringsvirksomheten, noe som også reduserer risiko for korrupsjon. Innenfor hvitvasking og terrorfinansiering har OBOS-banken, OBOS eiendomsmeglere og OBOS Forsikring egne ansatte med spesielt ansvar for dette arbeidet. Ved mistanke om kunder eller transaksjoner som kan ha tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering blir Økokrim alltid underrettet.

Samarbeidspartnere og underleverandører

Bygge- og boligprosjekter er en sentral del av virksomheten i OBOS-konsernet. I slike prosjekter inngår ofte flere samarbeidspartnere og underleverandører. Innkjøp av varer og tjenester til denne produksjonen skjer i henhold til etablert avtaleverk med valgte leverandører. OBOS vektlegger at leverandører og underentreprenører som benyttes i de ulike boligprosjektene, følger gjeldende lover og forskrifter. Dette følges opp gjennom prosedyrer som inngår i de aktuelle kvalitetssystemene og i kontraktsdokumentene. Prosjektlederen for hvert boligprosjekt rapporterer kvartalsvis om eventuell mistanke om økonomisk kriminalitet hos aktører i prosjektet. Dette gjelder alle typer byggeprosjekter. Korrupsjon vil bli rapportert umiddelbart. Oppfølging skjer i første rekke i byggherremøter der oppfølging av byggherrens påseplikt er et fast punkt i alle møter. Gjennom stikkprøvekontroll undersøkes lønnsforhold, boforhold og andre forhold som kan avdekke økonomisk kriminalitet.

OBOS Prosjekt forestår i stor grad innkjøp og administrasjon av bygningsmessige leveranser, og arbeider på vegne av sine kunder. Kundene er både profesjonelle byggherrer og engangsbyggherrer. Kontraktene tegnes mellom byggherre og entreprenør eller leverandør.

OBOS Prosjekt har rutiner som minimerer risikoen for korrupsjon. Det gjøres jevnlig kredittvurdering av entreprenører som det tegnes kontrakter med, og fakturering fra entreprenør til byggherre skjer i henhold til kontrakt. Alle avtaler om tilleggs- og fradragsarbeider skal skriftlig avtales i endringsordrer som faktureres separat. Fakturaene kontrolleres av OBOS Prosjekt og anvises til utbetaling av byggherre. OBOS Prosjekt gjennomfører interne prosjektrevisjoner for å både sikre kvalitet og riktig økonomistyring i prosjekter.

Veien videre

Korrupsjon skal ikke forekomme internt, og OBOS skal ha så gode kontrollrutiner at korrupsjon hos leverandører blir avslørt og rapportert. Det er ikke registrert tilfeller av korrupsjon i OBOS, eller i prosjekter som er ledet av OBOS  i 2015. OBOS vil i årene som kommer fortsette det gode forebyggende arbeidet når det gjelder bekjempelse av korrupsjon.