Menneskerettigheter

OBOS’ «Verdier og etiske retningslinjer» bygger på en grunnleggende respekt for menneskeverdet, likebehandling og retten til et arbeidsmiljø fritt for blant annet diskriminering på grunn av hudfarge, etnisk opprinnelse, religion, kjønn, seksuell legning, alder eller uførhet.

Arbeidsmiljøet i OBOS skal være fritt for diskriminering.
Arbeidsmiljøet i OBOS skal være fritt for diskriminering.

Arbeidet med å ivareta menneskerettigheter omfatter både kunder, egne ansatte, samt arbeidstakere i entreprenør- og håndverksbedrifter som engasjeres av boligselskapene for utførelse av rehabiliterings- og vedlikeholdsoppdrag der OBOS er engasjert.

Konsernet driver virksomhet i Norge og Sverige. Respekt for menneskerettigheter står sterkt i begge land. Innkjøp av varer og tjenester skjer i henhold til innhentede tilbud, rammeavtaler og kontrakter. Leverandører av varer og tjenester er overveiende norske eller svenske og OBOS’ investeringer og eierskap gjøres gjennomgående i norske selskaper. OBOS har retningslinjer for å rapportere om klager og avvik som gjelder menneskerettigheter.

Kontroll av leverandør

OBOS forventer at leverandører oppfyller politiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter. Dette ivaretas gjennom krav i kontraktsdokumenter, plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), samt ved oppfølging av kravene på byggeplass og i byggemøter. Det er et mål å ha langsiktige avtaler med leverandører.

Konsernet har velfungerende rutiner for å sikre at våre leverandører og engasjerte selskaper opererer innenfor lovens rammer når det gjelder betaling av skatter og avgifter, sikkerhet, samt sosial dumping. Dette arbeidet vurderes som svært viktig for å sikre gode arbeidsforhold, lønnsbetingelser og andre menneskerettigheter.

Datterselskapene OBOS Basale AS og Block Watne AS har utarbeidet prosedyrer relatert til menneskerettigheter i innkjøpsprosessen. Disse benyttes blant annet ved kontrahering av underleverandører.

Konsesjonsplikt gir strenge krav

Enkelte virksomheter i OBOS-konsernet er konsesjonspliktige. Det medfører krav om likebehandling av alle kunder, herunder strenge krav til ikke-diskriminering. Alle kunder vurderes individuelt og kriteriene er objektive, for eksempel forsikringsobjektets beskaffenhet, låntakers likviditet, skadehistorikk etc. Brudd på menneskerettigheter vil også medføre risiko for tap av konsesjon, og dermed omdømme.

Gjennom stikkprøvebasert oppfølging av Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, følges det opp at det ikke forekommer diskriminering når det gjelder menneskerettigheter.

Veien videre

Kravene og oppfølgingen av disse sikrer ordnede forhold på byggeplassene. Det er ikke registrert brudd på menneskerettigheter i prosjekter eller annet arbeid ledet av OBOS i 2015. OBOS er imidlertid bevisst på utfordringen, også med tanke på fremtidige investeringer og ekspansjoner. Situasjonen vil vurderes løpende dersom forutsetningene endrer seg. Brudd på menneskerettighetene skal unngås også for fremtiden. Likevel har OBOS et kontinuerlig ønske om å forbedre rutinene.