Miljøstrategi

karusellbilde: Miljøstrategi

OBOS arbeider aktivt for å redusere energibruk og utslipp av klimagasser. OBOS-konsernets overordnede miljøstrategi fastslår fire strategiske hovedmål på miljøområdet:

  • Redusere energiforbruket med 50 prosent innen 2029, regnet fra 2000-nivå.
  • Kontinuerlig levere nye, lønnsomme og miljørelaterte produkter, tjenester og investeringer til kunder og medlemmer.
  • Være en ledende kraft i samfunnsdebatten og påvirke andre til å gjøre en positiv innsats for miljøet og klimaet
  • Bidra til at virksomheten og kundene over tid kan bli klimanøytrale gjennom å investere i lønnsom utbygging av fornybar energi

Hovedkontoret og de fleste avdelingskontorene er blitt Miljøfyrtårnsertifisert siden 2014, og har fått et sertifikat på at de arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Målet for 2016 er at hele konsernet med unntak av Block Watne og OBOS Basale AS i Norge, skal bli Miljøfyrtårnsertifisert. Basale er allerede ISO-sertifisert (ytre miljø ISO 14001 og kvalitet ISO 9001). Det samme gjelder Block Watne AS og OBOS Sverige AB. Som miljøfyrtårnsertifisert settes det klare miljømål for det enkelte år og en handlingsplan for å nå målene. Disse målene og handlingsplanen forankres i konsernledelsen. Miljøstrategien utgjør en integrert del av konsernets virksomhet.

Det blir kontinuerlig stilt krav til ytre miljø og det er gjennomført en rekke konkrete tiltak med tydelig miljøprofil i OBOS-regi. Dette vil være i fokus også i 2016.

Energioppfølging, vannforbruk og avfallshåndtering

OBOS fokuserer særskilt på å bli bedre på kildesortering av avfall, samt å bruke mindre energi og drikkevann. Som et ledd i driften av eksisterende eiendomsmasse blir energiforbruk, kildesorteringsgrad og vannforbruk kontrollert ukentlig i forhold til fastlagte mål for den aktuelle eiendommen. Avvik rapporteres ukentlig til driftsdirektør og årlig til konsernledelsen. OBOS oppdager på meget kort tid vannlekkasjer eller feil bruk av vann, for eksempel til kjøling. Kildesorteringsgraden for hovedkontoret på Hammersborg torg økte fra 2014 til 2015.

For nybygg, rehabiliteringsprosjekter eller vedlikehold av eiendommer er det besluttet at vi skal ligge én energiklasse over det som kreves i byggeforskriftene, for tiden minimum energiklasse B. Det vurderes alltid om det er lønnsomt å øke til energiklasse A.

OBOS har overordnet oversikt over om forvaltede eiendommer oppfyller Energimerkeforskriften og at radonkontroll utføres.

Datterselskapet OBOS Basale er ISO-sertifisert innen ytre miljø ISO 14001 og kvalitet ISO 9001 og har utarbeidet prosedyrer, hjelpemidler og mål for minimum å ivareta disse standardenes krav til bl.a. energioppfølging, vannforbruk og avfallshåndtering. OBOS Basale får årlig utarbeidet energi- og miljørapporter basert på avfall, energi og vannforbruk. Rapportene kontrolleres mot overordnede mål og tidligere års forbruk og bidrar til fastsetting av nye overordnede og spesifikke målsetninger. Prestasjoner rapporteres også på overordnet nivå på OBOS Basales hjemmesider. Ytre miljø følges opp som fast punkt på selskapets virksomhetsgjennomgang.

OBOS jobber målrettet med energisparing og har 4-årige handlingsplaner for å kutte energiforbruket, og mottar støtte til dette prosjektet fra ENOVA. I 2015 sparte OBOS 34,5 millioner kWh i forhold til forbruket i 2002, som var året da miljøprosjektet startet. Totalt akkumulert innsparing er 300 millioner kWh. Energisparingsmålet for 2016 er på 36 millioner kWh. OBOS rapporterer årlig energiforbruket til ENOVA og til Miljøfyrtårnstiftelsen.

Målet for kildesortering for OBOS Forretningsbyggs 18 største eiendommer er en sorteringsgrad på 75 prosent. For forvaltede selskaper er målet 50 prosent og deretter en kontinuerlig forbedring hvor nye mål settes årlig. Målet er svært avhengig av leietakerne og kan variere fra bygg til bygg. Målet for vannforbruket er å ikke bruke unødvendige mengder vann som følge av feil eller skader, samt en kontinuerlig reduksjon.

Papirforbruk

OBOS-konsernet arbeider for å redusere papirforbruket, bl.a. ved å tilrettelegge for elektronisk utveksling av informasjon, dokumentasjon og kommunikasjon gjennom ulike elektroniske og nettbaserte løsninger som Styrerommet. net, HMS-modulen og Forvaltningsportalen. I tillegg benyttes i stor grad digitale løsninger, eksempelvis internettbasert bank, it-systemer, videokonferansemøter med regionskontorer og stor grad av selvbetjente kundeløsninger.

Utvikling av elektroniske løsninger for informasjonshåndtering vil være i fokus også framover.

Det er innført en «follow you» løsning på alle nye kopimaskiner og to-sidig utskrifter som standard. I OBOS benyttes miljømerket papir og kontorrekvisita. Det vil også bli fulgt opp fremover, og OBOS har en innkjøpsveileder som skal bidra til å sikre det.

Bilbruk og reisevirksomhet

OBOS har redusert bruken av firmabiler. I tillegg legges det vekt på å kjøpe inn miljøvennlige biler i OBOS Eiendomsdrift.

OBOS legger vekt på at de ansatte, så langt det lar seg gjøre, skal benytte utstyr for videokonferanse for å begrense bruk av flyreiser til regionskontorene. Det er utviklet retningslinjer for å begrense reisevirksomheten.

Miljørelaterte produkter og tjenester

Forvaltningsvirksomheten i OBOS leverer en rekke tjenester som bidrar til å redusere belastningen på det ytre miljøet. OBOS Prosjekt er godkjent ENØK-konsulent og utarbeider ENØK-analyser og energiutredninger, og energimerker bolig- og næringsbygg. Videre bistår OBOS Prosjekt byggherrer med gjennomføring av energireduserende tiltak i bygningsmassen. OBOS Prosjekt utarbeider miljøsaneringsrapporter som sikrer riktig håndtering av miljøfarlige stoffer i byggeprosjekter og bistår byggherrer med å bygge avfallshåndteringsanlegg for god og riktig sortering av avfall. OBOS Prosjekt tilbyr også Energiregnskap til våre forvaltede boligselskap.

Miljøkrav til leverandører av varer og tjenester

OBOS er en stor innkjøper av varer og tjenester. OBOS-konsernet krever derfor at produsenter og leverandører leverer varer og tjenester som har høy miljøkvalitet hva gjelder materialvalg, produksjonsprosesser, gjennomføring, bruk og avfallshåndtering.

I alle byggeprosjekter stilles det krav til valg av løsninger, materialbruk og utførelse for å redusere forurensning av det ytre miljø. OBOS stiller krav til totalentreprenøren om blant annet å fremlegge dokumentasjon på system for miljøriktige valg av byggematerialer og for oppfølging av krav vedrørende substitusjonsplikt for OBS-stoffer. Totalentreprenøren skal videre arbeide aktivt for å begrense avfallsmengder fra byggeplass og stille krav til alle sine leverandører, og underentreprenører om å begrense omfang av emballasje og at emballasje medtas av leverandør i størst mulig grad. Målet er at minimum 75 vektprosent av avfallet skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning. I tillegg er det krav om å holde orden på byggeplassene.

Oppfølgingen av totalentreprenørene skjer i første rekke i byggherremøter. Status for oppfyllelsen av mål for sortering av avfall på byggeplass er blant annet et av de faste punktene som gjennomgås på hvert møte. OBOS vil fortsette å ha fokus på dette.

OBOS legger vekt på at innkjøpte varer og tjenester skal være miljøvennlige og at leverandørene skal være miljøsertifiserte. Alle hovedleverandører av produkter til daglig bruk (kopimaskiner, kontorrekvisita/papir, renholdsprodukter og kantineleverandør) er ISO-sertifiserte på miljø. Rutinene for innkjøp utvikles kontinuerlig. Leverandørens miljøprofil blir evaluert som en del av innkjøpsprosessen ved inngåelse av rammeavtaler, og det stilles blant annet krav til at leverandøren skal bruke sin fagkompetanse til å anbefale miljøvennlige løsninger. Dette vil også bli fulgt opp i 2016.

Investeringer i fornybar energi

OBOS har som del av sin miljøstrategi investert i selskaper innenfor miljø og fornybar energi. Disse investeringene er organisert i det heleide datterselskapet OBOS Energi AS. OBOS skal være selvforsynt med fornybar energi, samt kunne tilby miljøvennlig kraft til medlemmene og kundene. OBOS har målsetning om et årlig kraftvolum på 650 GWh. Investeringer i fornybar energi skal for øvrig ha en ordinær forretningsmessig utvikling med god lønnsomhet.

OBOS Energi utvikler og bygger små vannkraftverk og har eierandeler i 20 utviklingsprosjekter. Disse prosjektene forventes å ha en samlet årlig produksjonskapasitet på cirka 390 GWh. Våren 2015 ble Kvitno kraftverk (32 GWh) i Odda kommune satt i drift, og i samme område forventes det våren 2016 å kunne starte utbygging av blant annet Espeelvi kraftverk (12 GWh). I tillegg forventer OBOS Energi i inneværende år å kunne beslutte bygging av ytterligere fem kraftverk i Sogn og Fjordane. Målet er at samtlige prosjekter skal være ferdig utbygget i god tid før utløpet av el-sertifikatfristen i 2020.

I desember 2015 inngikk OBOS avtale om kjøp av vannkraftprosjektet Herand Kraft AS i Jondal kommune. Utbygging vil gi 78 GWh, som tilsvarer forbruket til 4000 boliger. I tillegg til kraftutbygging i egen regi har OBOS en avtale med Løvenskiold-Fossum om årlig kjøp av 20 GWh. Kraftleveranseavtalen hadde oppstart 1. januar 2012 og har en varighet på 20 år.

Klimaregnskap

Det er utarbeidet et klimaregnskap for hovedkontoret og for avdelingskontorene som er blitt Miljøfyrtårnsertifisert basert på metodikken som brukes i Miljøfyrtårn. Det er i beregningen tatt hensyn til CO2-utslipp som skyldes flyreiser og bilbruk, samt energibruk tilknyttet eiendomsmassen. Når hele konsernet er miljøfyrtårnsertifisert vil det bli utarbeidet et klimaregnskap for hele konsernet basert på denne metodikken.

OBOS' hovedkontor slapp ut cirka 768 tonn CO2 i 2015 eller 1,6 tonn per årsverk. Per årsverk var det ingen endring fra 2014. Det ble mindre CO2-utslipp fra energi- og drivstofforbruk, men en økning fra flyreiser som følge av en konsernsamling i Bergen for alle ansatte.

OBOS har en kraftavtale med LOS Energy. Gjenvinningskraft fra industrien utgjorde 24 prosent av innkjøpt strøm gjennom denne avtalen i 2015. I tillegg har vi Løvenskiold-Fossum avtalen om innkjøp av ren vannkraft som løper fram til 2032. Gjenvinningskraften og den rene vannkraften er vektet med 0 i CO2-utslipp.

OBOS legger vekt på å redusere konsernets CO2-utslipp per årsverk ytterligere i 2016.