Medlemsorganisasjonen

OBOS er en medlemsorganisasjon og har gjennom flere år jobbet systematisk med å framskaffe attraktive medlemsfordeler.

Hovedformålet for OBOS er å skaffe medlemmene bolig, men det skal lønne seg å være medlem både for dem som har dekket sitt boligbehov gjennom OBOS og for dem som er medlemmer med tanke på et mulig framtidig behov. Særlig populære er tilbudene innenfor banktjenester, forsikring og kultur.

Organisasjon, arbeidsforhold og miljø

Antall ansatte og sykefravær

OBOS og datterselskapene hadde 2 498 ansatte ved utgangen av 2016, hvorav 854 i Sverige. Antallet ansatte i konsernet har i løpet av året sunket med 42 ansatte, en nedgang som skyldes salget av OBOS Basale AS i slutten av 2016. Hvis vi ser bort fra Basale økte antall ansatte i konsernet med 176 i 2016, hvorav 166 i Sverige. OBOS har som mål å være en foretrukket arbeidsplass ved rekruttering av nye medarbeidere og ved å utvikle og beholde eksisterende medarbeidere.

I OBOS-konsernet totalt var sykefraværet i 2016 på 4,1 prosent, som er en marginal økning sammenlignet med 2015, men en vesentlig økning i forhold til 2014. Det har ikke vært noen skader eller ulykker av vesentlig art i OBOS i 2016.

Arbeidsforhold og miljø

OBOS arbeider kontinuerlig og systematisk med å utvikle en stadig mer effektiv organisasjon med et faglig inspirerende og trygt arbeidsmiljø. Kravene til internkontroll for helse, miljø og sikkerhet (HMS) følges opp gjennom årlige handlingsplaner.

OBOS-konsernet arbeider med SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø) basert på en visjon om null skader med fravær på byggeplassene. Det viktigste for å nå denne målsetningen er god intern kompetanse og kontinuerlig fokus både fra ledelsen og den enkelte medarbeider.

Boligbyggingsvirksomheten har kontinuerlig fokus på SHA/HMS, og tallene viser en positiv utvikling. H-verdien (skader per million arbeidede timer) per fjerde kvartal 2016 er 5,3 i OBOS Nye Hjem/OBOS Fornebu og 9,8 i Block Watne. OBOS Forretningsbygg har en H-verdi på 0,0 i 2016. De svenske virksomhetene benytter ikke målet om H-verdi, ettersom dette er en definisjon utarbeidet av den norske Byggenæringens landsforening. Fabrikkene har egne vernekomitéer som behandler og følger opp avvikssituasjoner og skader. OBOS Sverige hadde totalt 8 alvorlige ulykker med fravær i 2016, og 13 ulykker som førte til fravær. Den mest alvorlige ulykken inntraff da en håndverker boret seg i hånden og ble sykemeldt i 4 uker.

Likestilling

OBOS har lenge arbeidet for likestilling. Organisasjonen har en skriftlig nedfelt personalpolitikk, der den forplikter seg til å:

  • legge forholdene til rette for at alle ansatte skal gis muligheter til jobbutvikling
  • stimulere til å få flere kvinner i ledende stillinger
  • sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, hudfarge, språk, religion, kjønn, seksuell legning, alder eller uførhet.

OBOS skal være en trygg, engasjerende og utviklende arbeidsplass for arbeidstakere av begge kjønn. Av ansatte i OBOS-konsernet er 32 prosent kvinner og 68 prosent menn. 69 prosent av lederne i OBOS-konsernet er menn. 40 prosent av medlemmene i styret er kvinner, mens andelen kvinner i representantskapet er 44 prosent. Ved rekruttering til stillinger i konsernet søkes det bevisst å øke kvinneandelen, og i løpet av 2016 har konsernet ansatt kvinner i ledende stillinger i divisjonen for boligutvikling. En markant skjevhet i rekrutteringsgrunnlaget, særlig i byggebransjen, gjør dette likevel krevende.

Medarbeiderutvikling

Utvikling av medarbeidere er blant de viktigste investeringer organisasjonen gjør. OBOS-konsernet startet i 2016 opp et to-årig modulbasert ledertalentutviklingsprogram, OBOS Extend, der 12 talentfulle unge medarbeidere etter søknad ble plukket ut til å delta. Programmet har til hensikt å identifisere og utvikle unge ledertalenter i OBOS-konsernet. Det planlegges nytt opptak og gjennomføring med nye deltakere annethvert år. Videreutvikling av ledere har også stått sentralt i 2016, blant annet gjennom interne kurs innen ulike ledelsesområder.

Rekruttering

OBOS fortsetter å legge vekt på arbeidet med å profilere konsernet som attraktiv arbeidsgiver. I 2016 ble OBOS’ sommertrainee-program for studenter gjennomført for fjerde år på rad. Denne ordningen er viktig både for strategisk rekruttering og for profilering av OBOS som arbeidsgiver. Formålet er å opprette kontakt inn mot studentmiljøene, og å gjøre studenter, spesielt innen ingeniør- og økonomifag, kjent med OBOS som en attraktiv arbeidsgiver. Som et ledd i dette arbeidet har OBOS også i 2016 vært til stede på karrieredager ved de største utdanningsinstitusjonene i Norge.

OBOS og miljø

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. OBOS legger vekt på å følge de lover og regler for miljø som gjelder virksomheten, og har som mål å ikke drive virksomhet som i særlig grad forurenser eller skader det ytre miljøet. På områdene energieffektivisering og miljøvennlig energibruk lager OBOS en egen beretning. OBOS utarbeider også et eget CO2-regnskap for hovedkontoret. OBOS Prosjekt tilbyr sine kunder rådgivning innenfor et bredt felt av miljø- og energi spørsmål. OBOS har en strategi for å kunne være klimanøytrale innen 2021 og har derfor gjennom selskapet OBOS Energi AS investert i små vannkraftverk med en forventet årsproduksjon på 550 GWh. Hovedkontoret til OBOS på Hammersborg torg i Oslo er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det samme gjelder 16 avdelingskontorer i konsernet i Norge. OBOS utarbeider et eget CO2-regnskap for hovedkontoret og de sertifiserte avdelingskontorene.

Både OBOS, Block Watne og OBOS Sverige AB har utviklet og produsert boliger som tilfredsstiller passivhus-standarden. Det arbeides kontinuerlig med å redusere uønsket miljøpåvirkning, både når det gjelder bruk av farlige stoffer i produksjonen, avfallshåndtering og energibruk i fabrikk og på byggeplass. Avfall som genereres i produksjonsfasen i fabrikkene og på byggeplasser, håndteres i henhold til spesifiserte avfallsplaner. Det er etablert måltall for å redusere avfallsmengden ytterligere.

For øvrig vises det til kapittelet «Samfunnsengasjement og samfunnsansvar» i årsrapporten for 2016 for nærmere beskrivelse.

CO2-utslipp v hovedkontor

Etterlevelse og etikk

OBOS’ virksomhet er underlagt en rekke lovmessige og regulatoriske bestemmelser. Virksomheten har skarpt fokus på dette og har gode rutiner for å etterleve disse. OBOS er opptatt av å holde et høyt etisk nivå på sin virksomhet og blant sine medarbeidere. Arbeidet med dette pågår kontinuerlig på alle nivåer i virksomheten. OBOS har et sett verdier og etiske retningslinjer som jevnlig oppdateres og som er en integrert del av vår virksomhet.

OBOS’ verdier er:

  • Skikkelig
  • Kvalitetsbevisst
  • Offensiv
  • Lønnsom
  • Engasjert

Styret har stor oppmerksomhet rundt SHA-arbeid, og status på dette feltet rapporteres regelmessig til styret.

Samfunnsansvar

OBOS anser seg gjennom konsernets formålsbestemmelse og forretningsidé forpliktet til å leve opp til gjeldende internasjonale standarder som ivaretar allmenne menneskerettigheter, rettigheter og sosiale forhold for arbeidstakere, vern om det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i alle forretningssammenhenger. Det vises til kapittelet «Samfunnsengasjement og samfunnsansvar» for nærmere beskrivelse.

Styret

På representantskapsmøtet 2. mai 2016 ble Lars Buer gjenvalgt som styreleder. Styremedlemmene Lisbeth Dyrberg, Inger Stray Lien og Torger Reve ble gjenvalgt som styremedlemmer. Bjørn Frode Skaar ble valgt som
nytt, fast styremedlem. Roar Engeland ble valgt som nytt styremedlem. Ingrid Iversen ble gjenvalgt som nytt fast møtende varamedlem. Alle ble valgt for ett år. Tove Bjørnstad, Tove Heggelund og Lars Örjan Reinholdsson er de ansattevalgte representantene i styret. De ble alle valgt for to år i 2015.