Utsikter for 2017

OBOS har som visjon å være Norges ledende boligselskap gjennom å oppfylle medlemmenes boligdrøm.

Organisasjonen har opparbeidet seg en betydelig egenkapital og framstår nå som landets mest solide boligaktør. De gode resultatene har styrket OBOS’ muligheter til å oppfylle sine mål.

Styret er opptatt av at OBOS hele tiden skal utvikle seg og fornye seg innenfor alle sine virksomhetsområder, til beste for medlemmene og kundene. Også i 2017 har OBOS et offensivt boligprogram både i Norge og i Sverige.

Boligmarkedet ventes å utvikle seg positivt også i 2017, og mye tyder på at veksten kan bli like sterk som i 2016. Høyere rente kan gi en negativ psykologisk effekt i markedet, men samtidig vil vekst i husholdningenes disponible realinntekter, forsiktig sysselsettingsvekst, mer optimisme generelt blant husholdningene, samt befolkningsvekst bidra til å trekke prisveksten opp. Økt boligbygging kan etter hvert dempe veksten noe, men denne effekten vil bli sterkest fra 2018. Noe innstramming i kredittilgangen og krav om minimum 40 prosent egenkapital for sekundærbolig vil også kunne trekke ned. Det ligger fortsatt an til store regionale forskjeller. Oslo vil trolig toppe prisveksten også neste år, og den sterke prisveksten i Østlands-regionen vil fortsette. Prisutviklingen blir trolig svakest i Rogaland, men også der går boligmarkedet mot bedre tider.

I Sverige er boligunderskuddet fortsatt stort til tross for sterk oppgang i byggingen, noe som i kombinasjon med fortsatt lave renter forventes å gi gunstige betingelser for boligprodusentene også i 2017. Men økt boligbygging kan dempe prisveksten noe.

En stor andel av konsernets gode resultater de siste årene skyldes avkastning på aksjeinvesteringer og fortjeneste ved salg av eiendommer. Avkastning på slike investeringer vil variere fra år til år. Styret finner det naturlig å fortsatt å være i aksjemarkedet fordi det gir verdifull kunnskap og strategiske muligheter innenfor OBOS’ hovedformål.

OBOS er en aktiv deltaker i den boligpolitiske debatten både i media, gjennom sin årlige boligkonferanse og deltakelse i offentlig oppnevnte råd og utvalg som Boligvekstutvalget i Oslo kommune og Strategisk råd for Bygg 21. Styret opplever at det er en økende tverrpolitisk forståelse for at mengden av krav som regulerer boligbyggingen er blitt for stor. Den politiske bevisstheten om viktigheten av å prioritere boligbygging synes også å være økende. Videre er det bred politisk enighet om at fortetting langs kollektivknutepunkter er nødvendig for å sikre god boligforsyning. Men det gjenstår fortsatt å materialisere dette i konkret handling, særlig på kommunalt nivå. Styret er opptatt av at OBOS fortsetter å delta aktivt i arbeidet for at myndighetene legger til rette for et velfungerende boligmarked. I tiden framover kommer OBOS til å legge større vekt på rollen som by- og stedsutvikler, basert på erfaringer OBOS har gjort gjennom store prosjekter som Pilestredet Park, Kværnerbyen og Fornebulandet, samt den historiske utbyggingen av drabantbyene. OBOS vil, som en stor og landsomfattende boligaktør, videreføre og forsterke sitt samfunnsengasjement.

I strategiperioden fram mot 2021 har OBOS som et mål å gi 10 prosent av konsernets resultat etter skatt tilbake til samfunnsnyttige formål. Ved inngangen til 2017 anser styret at OBOS har en meget god soliditet og kredittverdighet, samt tilstrekkelig med innvilgede trekkrettigheter i bankene til å sikre den aktivitet og det utlånsvolumet OBOS går inn i 2017 med. Styret takker OBOS-medlemmene for bred oppslutning og takker samtidig de ansatte, ledelsen og samarbeidspartnere for motivert og engasjert innsats.

Signaturer