OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer

I 2016 laget vi en ny visjon for OBOS: Vi bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. Den sier noe viktig om våre ambisjoner og vårt ansvar. Helt siden 1929 har vi oppfylt boligdrømmer. Det skal vi fortsette med. Samtidig har vi et ansvar utover oss selv og medlemmene våre. 

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS

OBOS har i 2016 gjennomført en konsernovergripende strategiprosess. Vi arbeider nå under slagordet ETT OBOS med tydelig fokus på at OBOS-konsernet, på tvers av virksomhetsområder og geografi, skal ha ett felles verdigrunnlag og en felles retning for hvor vi skal. I OBOS er verdiskapning å; utøve samfunnsansvar, skape merverdi for medlemmene og oppnå lønnsom vekst over tid. 

Et utvidet samfunnsansvar

Å bygge boliger er det viktigste samfunnsansvaret for OBOS. Men vår drivkraft handler ikke bare om økonomiske verdier eller bygging, men også om hvordan vi legger til rette for livet i og mellom husene. OBOS har gjennom en årrekke vært en solid støttespiller for kultur, idrett og frivillighet i de områdene vi arbeider. Etter hvert som OBOS har tjent mer penger, har vi også økt bidragene våre til samfunnsnyttige formål. 

OBOS har besluttet å styrke innsatsen i årene som kommer. I 2017 er det avsatt til sammen 70 millioner kroner som skal investeres i livet mellom husene gjennom programmet «OBOS gir tilbake». Vi styrker også den grønne delen av vårt samfunnsansvar gjennom å sette av en pott på 25 millioner kroner i 2017 til formål innenfor miljø, klima og bomiljø bla i borettslag og sameier.

Vi skal delta aktivt i samfunnsdebatten knyttet til boligmarked og boligpolitikk. Gjennom 2016 har vi vært en viktig premissgiver i politikkutforming både lokalt og nasjonalt. Vår filosofi er å være både tydelige og konstruktive. Økt boligbygging, enklere regelverk og flere tilgjengelige tomter er avgjørende for å gi alle en sjanse til å skaffe seg sin egen bolig, eid eller leid. Og her er mye arbeid ugjort enda.

OBOS skal skape merverdier for medlemmene

OBOS er en medlemseid virksomhet som er til for å skape merverdi for sine medlemmer. 28 475 nye medlemmer og stor lojalitet hos medlemmene tyder på at vi gjør noe rett. Forkjøpsrett til nye og brukte boliger, samt gunstig finansiering er våre viktigste medlemsfordeler. Derfor skal OBOS også være best på bolig, bank og forsikring. Vi solgte i 2016 over 4500 nye boliger og opplevde solid vekst i OBOS-banken. Gjennom salg av OBOS Forsikring til Tryg skal vi fortsatt sikre svært gode medlemstilbud på forsikring. I 2017 setter vi ekstra fokus på å styrke kundetilfredsheten.

Våre løfter til deg som medlem og kunde er at vi skal:

• Møte deg med et smil
• Lytte til dine behov
• Alltid gi deg et svar
• Holde det vi lover

Fortsatt lønnsom vekst

I 2016 tjente OBOS over 2,8 milliarder kroner, og vår verdijusterte egenkapital økte til 27 milliarder kroner. Hvorfor skal OBOS tjene så mye penger og hvor ble det av den sosiale boligbyggingen i OBOS spør mange meg? Svaret kan dere se i en kraftig vekst innenfor kjernevirksomhetene våre bolig, bank og forvaltning de siste årene. OBOS bygger og låner ut mer enn noensinne og yter enda bedre forvaltningstjenester. Alt vårt overskudd disponeres til nye investeringer og skal danne grunnlaget for et fortsatt slagkraftig OBOS. Vi satser offensivt fordi det OBOS vi ønsker å bevare, må vi fortsatt utvikle.

Daniel Kjørberg Siraj
Konsernsjef