OBOS BBL

Tall i hele tusen

Sorter på:

Resultat
Note
2016
2015
Kontingenter medlemmer
82 090
79 889
Forvaltningsinntekter
249 082
210 449
Konserninterne tjenester
362 101
339 211
Andre driftsinntekter
40 647
81 085
Sum driftsinntekter
733 920
710 634
Personalkostnader
2, 3
- 468 269
- 478 092
Salgs- og markedsføringskostnader
- 107 298
- 88 297
Eksterne tjenester
- 39 257
- 31 731
Andre driftskostnader
- 197 976
- 166 275
Av- og nedskrivninger
8, 9
- 12 036
- 10 540
Sum driftskostnader
- 824 837
- 774 936
Driftsresultat
- 90 918
- 64 301
Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter
70 285
53 234
Rentekostnader
- 173 218
- 87 709
Konsernbidrag fra datterselskaper
121 590
80 660
Utbytte fra datterselskaper
4 900
13 590
Utbytte aksjer
303 936
302 535
Gevinster/(tap) aksjer
278 244
961 614
Andre finansinntekter
115 085
Netto finansposter
605 737
1 439 008
Resultat før skattekostnad
514 819
1 374 707
Skattekostnad
8 543
- 11 932
Resultat etter skatt
523 362
1 362 775
Balanse
Eiendeler
Goodwill
385
Andre immaterielle eiendeler
34 473
3 244
Sum immaterielle eiendeler
34 473
3 629
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
24 354
22 785
Driftsløsøre og inventar
20 863
20 490
Sum varige driftsmidler
45 217
43 275
Investeringer i datterselskap
7 957 360
7 620 152
Lån til foretak i samme konsern
1 717 919
1 405 444
Investeringer i tilknyttet selskap
700 598
696 573
Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
32 473
61 249
Investeringer i aksjer og andeler
546 883
536 467
Pensjonsmidler
5 256
Andre langsiktige fordringer
7 000
Sum finansielle anleggsmidler
10 962 234
10 325 141
Sum anleggsmidler
11 041 924
10 372 044
Boligtomter for utvikling
49 993
49 994
Beholdning leiligheter
584
Sum varelager
49 993
50 578
Kundefordringer
25 558
19 397
Fordringer på datterselskaper
3 075 209
119 365
Andre fordringer
38 114
24 124
Sum fordringer
3 138 880
162 886
Obligasjoner og sertifikater
250 090
650 906
Markedsbaserte aksjer
1 074 543
175 841
Sum finansielle omløpsmidler
1 324 633
826 747
Bankinnskudd, kontanter og lignende
649 130
140 666
Sum omløpsmidler
5 162 637
1 180 877
Sum eiendeler
16 204 560
11 552 922
Egenkapital og gjeld
Andelskapital
84 024
77 118
Annen egenkapital
8 964 251
8 436 631
Sum egenkapital
9 048 275
8 513 749
Pensjonsforpliktelser
72 964
69 534
Utsatt skatt
111 732
151 400
Obligasjonslån
2 449 845
1 296 924
Annen langsiktig gjeld
5 994
Sum langsiktig gjeld
2 640 534
1 517 858
Gjeld til kredittinstitusjoner
2 500 000
Obligasjonslån
749 442
Leverandørgjeld
36 875
23 536
Betalbar skatt
9 483
37 167
Skyldige offentlige avgifter
32 835
27 680
Gjeld til datterselskaper, rentebærende
1 723 429
477 330
Annen gjeld til datterselskaper
89 870
114 999
Annen kortsiktig gjeld
123 259
91 161
Sum kortsiktig gjeld
4 515 751
1 521 315
Sum gjeld
7 156 285
3 039 173
Sum egenkapital og gjeld
16 204 560
11 552 922
Kontantstrøm
Resultat før skatt
514 819
1 374 707
Netto finansposter
- 605 737
- 1 439 008
Av- og nedskrivninger
12 036
10 540
Gevinst/(tap) ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
- 1 943
Inn-/utbetalinger av utbytte og konsernbidrag
279 966
348 331
Endring i andre tidsavgrensningsposter
- 58 791
27 519
Betalte renter
- 125 145
- 86 026
Mottatte renter
23 912
9 025
Betalte skatter
- 9 724
- 42 831
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
29 392
202 257
Inn-/utbetalinger ved salg/(kjøp) av driftsmidler
- 42 409
847 293
Inn-/utbetalinger utlån
- 3 248 303
- 436 152
Inn-/utbetalinger ved salg/(kjøp) av aksjer og andre verdipapirer
- 355 935
1 055 049
Inn-/utbetalinger ved investering i datterselskaper
- 38 079
1 318
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
- 3 684 726
1 467 508
Inn-/utbetalinger gjeld kredittinstitusjoner og andre
2 496 396
- 963 277
Inn-/utbetalinger obligasjonslån/sertifikater
405 534
- 750 252
Inn-/utbetalinger konsernmellomværende
1 253 325
- 328 593
Netto endring andelskapital
8 543
5 597
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
4 163 798
- 2 036 525
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
508 464
- 366 760
Kontanter og kontantekvivalenter ved starten av perioden
140 666
507 426
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens utgang
649 130
140 666