Konsern

Tall i hele tusen

Sorter på:

Resultat
Note
2016
2015
Driftsinntekter
11 287 283
9 748 469
Prosjektkostnader
- 6 496 143
- 5 688 873
Personalkostnader
7, 10
- 1 996 565
- 1 792 195
Andre driftskostnader
- 1 408 832
- 1 236 725
Av- og nedskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
- 153 935
- 108 453
Driftskostnader
- 10 055 475
- 8 826 246
Driftsresultat før verdiendring og investeringer i tilknyttede selskaper
1 231 808
922 224
Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
666 404
366 496
Gevinst fra salg av tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
7 716
895 565
Verdiendring investeringseiendommer
794 144
220 079
Driftsresultat
2 700 073
2 404 364
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
132 911
79 994
Finanskostnader
- 455 343
- 357 231
Netto valutagevinst/tap
- 54 281
53 351
Netto verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet
289 437
- 19 298
Netto gevinst/tap og nedskrivninger av finansielle eiendeler
223 817
106 614
Netto finansposter
136 541
- 136 569
Resultat før skattekostnad
2 836 614
2 267 794
Skattekostnad
- 174 573
- 159 639
Resultat etter skatt
2 662 040
2 108 156
Herav minoritetens andel
5 163
5 537
Herav hybridkapitalens andel
4 481
Totalresultat:
Netto omregningsdifferanser på investeringer i utenlandske virksomheter
- 3 571
19 354
Netto gevinst/(tap) på sikring av nettoinvesteringer
- 16 782
15 917
Netto verdiendring aksjer tilgjengelig for salg
2 598
15 700
Netto verdiendring fra egen kredittrisiko
- 59 720
74 288
Sum poster som kan bli reklassifisert over resultat i etterfølgende perioder
- 77 476
125 260
Netto estimatendringer relatert til pensjoner
11 263
84 630
Netto bruksendring eierbenyttede eiendommer
36 058
Sum poster som ikke vil bli reklassifisert over resultat i etterfølgende perioder
47 321
84 630
Totalresultat
2 631 886
2 318 046
Herav minoritetens andel
3 967
4 292
Herav hybridkapitalens andel
4 481
Balanse
EIENDELER
Goodwill
1 095 479
1 133 623
Varemerker
632 504
645 414
Andre immaterielle eiendeler
158 167
185 857
Varige driftsmidler
1 282 405
1 085 037
Investeringseiendommer
10 088 888
7 723 168
Eierbenyttede eiendommer
918 055
1 232 679
Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
2 996 270
2 638 294
Finansielle anleggsmidler
5 693 313
3 918 174
Andre anleggsmidler
454 750
534 995
Sum anleggsmidler
23 319 830
19 097 241
Boligtomter for utvikling
8 937 582
6 833 089
Boligprosjekter under oppføring
4 316 228
4 015 370
Ferdig, usolgte boliger
555 588
355 764
Varelager
13 809 398
11 204 223
Kundefordringer
391 693
333 978
Utlån til kunder
23 862 187
19 602 816
Finansielle omløpsmidler
1
19 721
Eiendeler klassifisert som holdt for salg
962 764
Andre omløpsmidler
793 540
612 508
Kontanter og kontantekvivalenter
1 518 455
1 420 461
Sum omløpsmidler
27 528 640
21 989 484
SUM EIENDELER
64 657 868
52 290 947
EGENKAPITAL OG GJELD
Andelskapital
84 024
77 119
Annen egenkapital
17 149 520
14 521 063
Hybridkapital
99 800
Minoritetsinteresser
57 883
57 072
Sum egenkapital
17 391 227
14 655 254
Pensjonsforpliktelser
103 001
150 792
Utsatt skatt forpliktelser
1 698 099
1 879 543
Forsikringstekniske forpliktelser
Langsiktig ikke-rentebærende gjeld
200 414
373 983
Langsiktig rentebærende gjeld
18 643 625
16 332 363
Sum langsiktig gjeld
20 645 138
18 736 680
Leverandørgjeld
899 554
875 882
Betalbar skatt
337 338
299 621
Gjeld klassifisert som holdt for salg
419 939
Kortsiktig ikke-rentebærende gjeld
3 471 609
2 420 721
Bankinnskudd fra kunder
14 079 959
11 021 263
Kortsiktig rentebærende gjeld
7 413 105
4 281 526
Sum kortsiktig gjeld
26 621 504
18 899 013
Sum gjeld
47 266 641
37 635 693
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
64 657 868
52 290 947
Kontantstrøm
Resultat før skatt
2 836 614
2 267 794
Netto finansposter
- 136 541
136 569
Av- og nedskrivninger
153 935
116 481
Urealisert verdiendring investeringseiendommer
- 794 144
- 220 079
Resultat fra tilknyttede selskaper
- 674 121
- 1 262 061
Gevinst/(tap) ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
- 9 242
- 101 432
Endring i varelager
- 820 866
- 144 822
Endring utlån og innskudd i OBOS-banken
- 1 202 788
- 4 711 790
Endring i andre tidsavgrensningsposter
783 025
938 183
Mottatte utbytter
390 600
421 852
Betalte renter
- 362 738
- 384 457
Mottatte renter
47 893
62 884
Betalte skatter
- 267 363
- 156 346
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
- 55 737
- 3 037 222
Utbetalinger ved tilgang av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
- 969 948
- 507 532
Innbetalinger ved avgang av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
50 144
Utbetalinger ved tilgang av aksjer og verdipapirer
- 3 197 925
- 3 638 412
Innbetalinger ved avgang av aksjer og verdipapirer
1 514 884
1 119 000
Utbetalinger ved tilgang av selskap, fratrukket kontanter overtatt
- 2 806 830
- 769 505
Innbetalinger ved avgang av selskap, fratrukket kontanter avhendet
226 551
5 889
Netto kontantstrøm fra investeringer i tilknyttede selskaper
16 749
988 596
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
- 5 166 375
- 2 801 963
Nedbetaling sertifikatgjeld
- 1 050 000
Opptrekk sertifikatgjeld
1 050 000
Nedbetaling obligasjonsgjeld
- 4 012 466
- 929 910
Opptrekk obligasjonsgjeld
6 256 753
7 159 280
Netto opptrekk og nedbetaling av andre gjeldsposter
3 131 450
- 71 331
Transaksjoner med minoritet
- 15 000
Utbytte til minoritet
- 2 966
- 3 781
Betalte renter hybridkapital
- 4 269
Innbetaling av andelskapital
8 543
5 597
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
5 362 044
6 159 854
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter
- 29 430
7 859
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
110 503
328 528
Kontanter og kontantekvivalenter ved starten av perioden
1 420 461
1 091 933
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens utgang
1 530 964
1 420 461
Hvorav kontanter og kontantekvivalenter klassifisert som holdt for salg
12 509
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens utgang
1 518 455
1 420 461