Ansvarlig eierskap

OBOS er et samvirkeforetak som eies av sine medlemmer og har som formål å skaffe medlemmene bolig, samt å forvalte boligene. Organisasjonen skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

karusellbilde: ansvarlig eierskap

Samvirkemodellen er en viktig forutsetning for organisasjonens suksess i over 87 år. Viktige prinsipper for samvirkeforetak er idéen om frivillig og åpent medlemskap, demokratisk medlemskontroll, selvstendighet og uavhengighet.

Et samvirkeforetak er ikke til salgs. Dette er en viktig forutsetning for en langsiktig og stabil virksomhet. I en tid hvor stadig flere norske konsern og bedrifter får utenlandske eiere er dette også en garanti for at en virksomhet som OBOS forblir norsk.

Verdier

OBOS skal være skikkelig, kvalitetsbevisst, offensiv, lønnsom og engasjert. Medlemmene, kundene og de ansatte må ha tillit til at OBOS kan holde det de lover. Virksomheten skal være samfunnsnyttig og bidra til den alminnelige velferdsutviklingen. OBOS skal være markedsorientert og skal kontinuerlig arbeide for å tilpasse virksomheten til medlemmenes og kundenes behov og etterspørsel. Det skal skje gjennom medarbeidernes kompetanse, kundeforståelse, markedsinnsikt, økonomiske forståelse og produktivitet. OBOS skal være preget av ærlighet, integritet og respekt for mennesker.

Det er bare gjennom overskudd på den årlige driften at OBOS kan skaffe nok egenkapital til den virksomheten konsernet driver. OBOS er konkurranseutsatt på alle sine forretningsområder. Derfor er det er viktig å drive med overskudd både for konsernet som helhet og for de enkelte avdelingene og datterselskapene.

Samfunnsbygger

OBOS er gjennom sin virksomhet som utvikler av boliger, kontor- og næringsbygg en by- og stedsutvikler. Prosjekter som Ulven og Kværnerbyen i Oslo, Fornebulandet i Bærum, Ladebyhagen i Trondheim, Portalen i Lillestrøm og Kronstad-parken i Bergen, er med på å sette rammer for hvordan mennesker skal leve, bo og arbeide i disse byene i mange tiår framover. OBOS er seg dette ansvaret bevisst og dette perspektivet er sentralt når organisasjonen planlegger slike områder.

Godt omdømme

Gjennom mer enn 87 år har OBOS opparbeidet seg et godt og solid omdømme i de geografiske områdene hvor organisasjonen har mange medlemmer. Det stadig økende antallet medlemmer er en tydelig indikator på den sterke, positive stillingen OBOS har i befolkningen. Ipsos MMI har gjennom mange år gjennomført årlige, landsdekkende omdømmeundersøkelser av de største norske bedriftene. Når tallene brytes ned på Oslo-nivå, får OBOS svært gode plasseringer. Både når det gjelder kriterier som totalinntrykk, miljøbevissthet, samfunn og moral, og økonomi og lønnsomhet, havnet OBOS mellom femte og femtende plass.

Kjennskapen til OBOS i hele landet har tradisjonelt vært liten, men kjennskapen har økt betydelig de siste årene. OBOS er nå etablert i de største byene i Sør-Norge, og har gjennom flere år vært synlig i media og med reklame utenfor Oslo-området. Dermed har kjennskapen økt betraktelig og omdømmet er styrket på landsbasis. OBOS-ligaen har også bidratt til dette. Det er nå 54 prosent av de spurte som oppgir at de har et godt totalinntrykk av OBOS. I 2015 var det 51 prosent som hadde et godt totalinntrykk.

Block Watne og Myresjöhus har mer enn 80 års historie som boligprodusenter. Merkevarene er godt etablerte i henholdsvis Norge og Sverige, og Block Watne er det mest kjente varemerket innenfor boligsektoren i Norge, mens kjennskapen til Myresjöhus i Sverige er svært høy.

OBOS-ligaen

OBOS inngikk en stor sponsoravtale med Norges Fotballforbund i januar 2015. Ett av formålene var å øke og å styrke kjennskapen til OBOS over hele Norge ved at førstedivisjon i fotball fra og med sesongen 2015 het OBOS-ligaen. I tillegg inneholder avtalen elementer som vil styrke satsingen på barn og unge, blant annet gjennom regionale cuper for aldersbestemte lag i de enkelte fotballkretsene.

Samfunnsdebatten

OBOS er en aktiv deltaker i samfunnsdebatten om boligpolitikk og byutvikling, og er særlig opptatt av å peke på de samlede konsekvensene av alle nye lover og forskrifter som pålegges byggebransjen. OBOS fremmer sine synspunkter gjennom avisinnlegg, egne nettsider og sosiale medier, i direkte møte med politikere, embetsmenn og journalister, og gjennom foredrag og offisielle høringsuttalelser.

OBOS opplever at det nå er tverrpolitisk forståelse for at mengden av krav som regulerer boligbyggingen, er blitt for stor. Videre er det bred politisk enighet om at boligbygging skal prioriteres høyere ved politiske målkonflikter, og at fortetting langs kollektivknutepunkter er nødvendig for å sikre god boligforsyning.

OBOS opplever å få gjennomslag for sine forslag, blant annet om å skjerme ungdom fra innstramminger i kredittmarkedet og om å skjerpe kravene overfor investorer.

Det synes imidlertid fortsatt å være betydelig sprik mellom politisk vilje og gjennomføringsevne, spesielt i de største byene. Særlig gjelder dette motstand på administrativt plan mot fortetting og økte byggehøyder.

Konsernets kunnskap og erfaring anvendes i ulike bransjefora, i samarbeid med forskningsmiljøer om utvikling av nye boligløsninger og i ulike sentrale høringsutvalg.