Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

Ansattes rettigheter og behov er svært viktige, og helt avgjørende for konsernets utvikling. Kravene til ivaretakelse av ansatte er høye, enten det gjelder egne ansatte eller ansatte hos leverandører og kunder.

karusellbilde: arb rettigheter

I hele konsernet er det ordnede arbeidsforhold. OBOS-konsernet følger norsk og svensk regelverk, og er i tillegg omfattet av hovedavtalen mellom LO og NHO.

Trivsel og forebygging

Det er spesielt to faktorer som er viktige for OBOS når det gjelder arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold. Ansatte skal trives på jobb, og sykefravær forebygges og følges opp.

I OBOS skal alle ha mulighet til individuell faglig utvikling. Derfor legges det til rette for ansattes etter- og videreutdanning. Flere ganger årlig avholdes interne samlinger med en kombinasjon av faglig og sosialt innhold. Medarbeidersamtaler, kurs og involvering av de ansatte i viktige prosesser er andre tiltak som skal sikre gode sosiale forhold.

Ansatte i OBOS trives godt og er stolte av jobben sin. Det viser medarbeiderundersøkelser som har vært gjennomført i organisasjonen i 2016. Resultatene viser at medarbeidere i OBOS har høy grad av engasjement og opplever godt kollegialt nettverk og gode muligheter for egenutvikling.

Rekruttering og kompetansebygging

OBOS er en profesjonell aktør som gjør ansettelser på grunnlag av faglige kvalifikasjoner og egnethet. Konsernet benytter felles og gjennomarbeidede prosedyrer for rekruttering, og har en veiledning for ledere som skal bidra til at alle arbeidssøkere blir behandlet profesjonelt og med respekt.

Rett kompetanse til enhver tid er avgjørende for at OBOS skal kunne nå markedsmessige og økonomiske mål. Det er viktig for OBOS å legge til rette for ansattes mulighet for faglig utvikling. Det meste og den viktigste faglige utviklingen foregår gjennom arbeidet, men for ansatte som ønsker å utvikle seg gjennom videre- og etterutdanning har OBOS en egen stipendordning der ansatte kan søke om støtte til videreutdanning eller kurs.

OBOS-konsernet hadde i 2016 oppstart på et to-årig modulbasert ledertalentutviklingsprogram, OBOS Extend, der 12 talentfulle unge medarbeidere etter søknad ble plukket ut til å delta. Programmet har til hensikt å identifisere og utvikle unge ledertalenter i OBOS-konsernet. Det planlegges nytt opptak og gjennomføring med nye deltakere annet hvert år. Det har i 2016 også vært et stort fokus på videreutvikling av ledere i organisasjonen, blant annet gjennom interne lederkurs innen ulike temaområder for ledelse. OBOS vil også framover ha fokus på opplæring og kompetanseutvikling for å beholde og utvikle medarbeidere.

Block Watne har gjennom mange år hatt lærlinger i tømrerfaget for å bidra til rekruttering innen fagfeltet. Det siste året har vi hatt økt fokus på lærlingene og antallet har økt til 37 lærlinger i 2016 mot 26 i 2015. Det utgjør 12 prosent av alle tømrere i selskapet. Lærlinger skjermes så langt det er mulig i nedbemanningsprosesser. Block Watne har som mål å videreføre lærlingordningen i 2017 på minst samme nivå som i 2016.

HMS og SHA på arbeidsplassen

For å sikre godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, gjennomfører verneombudene vernerunder og følger tett opp i alle verneområder. HMS er alltid et tema i møtene i bedriftsutvalget (BU) og i arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Det er etablert prosedyrer for gjennomføring av årlige vernerunder i alle avdelinger. Vernerundene inkluderer skriftlige spørreundersøkelser. Disse viser gode resultater også i 2016.

OBOS har også i 2016 gjennomført større rehabiliteringer og oppussinger i flere av kontorlokalene sine, noe som bedrer det fysiske arbeidsmiljøet.

Sykefraværet i OBOS-konsernet var i 2016 på 4,1 prosent. Med en målsetning om et sykefravær på godt under 4 prosent for hele året, er dette ikke tilfredsstillende. Lavt sykefravær er viktig for OBOS. Bedriften arbeider målrettet med tilrettelegging og vil opprettholde fokuset på forebygging og oppfølging.

Bygge- og anleggsplasser

Det skal være trygt å arbeide på bygge- og anleggsplasser der OBOS er byggherre. OBOS er opptatt av arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- og anleggsplasser, både i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. Målet er null feil, null personskader og null avvik på kontrollene fra arbeidstilsynet. Hendelser på byggeplassene som medfører skade med fravær rapporteres helt til konsernledelsen.

OBOS-konsernet følger strenge krav og rutiner, med jevnlig rapportering av SHA. Eventuelle uønskede hendelser evalueres grundig, og rapporteres til styret i OBOS. SHA er et fast punkt i alle byggherremøter og styremøter i utbyggingsselskap. I samarbeidsprosjekter er det OBOS’ strenge krav for samarbeidsrutiner som gjelder.

I tillegg til de generelle retningslinjene for HMS på arbeidsplassen finnes det egne HMS-planer og prosedyrer for de ulike virksomhetene og datterselskapene i OBOS. Det er også innarbeidet prosedyrer for å ivareta arbeidstakernes rettigheter, og sikkerhet for innleid personell og personer som arbeider for leverandører. OBOS har etablert rutiner med kontrolltiltak for at sosial dumping og skatteunndragelser skal unngås.

Avdelinger og datterselskaper som er pålagt det, har en egen HMS-ansvarlig som rapporterer eventuelle personskader og uønskede hendelser. Vedkommende har også ansvaret for opplæring av nyansatte og vikarer. Ved skader eller nestenulykker blir instrukser og risikoanalyser gjennomgått og revidert hvis behov.

OBOS Prosjekt stiller krav om miljøsaneringsrapport og avfallshåndtering, inntakskontroll på byggeplass og etterlevelse av påseplikt i sine tilbudsforespørsler. Dette følges opp i byggemøter med tilhørende referater.

I forbindelse med byggeprosjekter har prosjektlederne og byggelederne jevnlig kontroll på byggeplassene. For å hindre sosial dumping kontrolleres leverandørene årlig, og det tas stikkprøvekontroll på personell som ikke er kontrollert tidligere.

Skader med fravær rapporteres til administrerende direktør i datterselskapene umiddelbart, og til konsernsjefen kvartalsvis. Ulykker rapporteres til både administrerende direktør og konsernsjef umiddelbart. Forbedringsforslag og avvik av
alvorlig karakter relatert til HMS, kvalitet og ytre miljø rapporteres månedlig i konsernledelsens møter.

Sykefravær rapporteres i kvartalsrapporter, og sammen med øvrig informasjon om arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold i årsrapporten. Denne rapporteringen vil holde fram i årene framover.

OBOS har ikke hatt noen alvorlige skader på egne ansatte i 2016. Det er også svært få småskader. OBOS har heller ikke fått alvorlige mangler ved kontroll fra Arbeidstilsynet. Pålegg om forbedringer er utført.

OBOS rapporterer skader i H-verdier. Disse verdiene måler Skader med fravær per 1 million arbeidstimer. Divisjon boligutvikling (ekskl. Block Watne og OBOS Sverige) hadde per 31.12.2016 H-verdi på 5,27 som var en nedgang fra 7,57 per 31.12.2015, Divisjon næringseiendom hadde en H-verdi på 0,0. OBOS Energi hadde en H-verdi på 128,92, noe som skyldes at en arbeider skled og brakk et ben i håndleddet. Et godt forebyggende arbeid medvirker i stor grad til at skadestatistikken holder seg lav. Den strenge praktiseringen av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø kommer til å fortsette.

Block Watne, som produserer boligprosjektene med egne ansatte prosjektledere, byggeledere og tømrere, har et særlig fokus på å redusere sykefravær og skadefrekvens forårsaket av belastningsskader, ulykker og hendelser på byggeplassene. Det gjennomføres kontinuerlig uanmeldte tilsyn på byggeplassene med påfølgende intern avviksbehandling og oppfølging, både i lokal regi på distriktskontorene og fra sentralt hold. Tilsynene gjennomføres av tredjepart og etter samme rutiner som Arbeidstilsynet praktiserer. Det er verneombud på samtlige distriktskontorer og på hovedkontoret. Verneombudene er aktivt involvert i arbeidet med å redusere skader og hendelser.

Det har ikke vært alvorlige skadetilfeller på Block Watnes arbeidsplasser i 2016. Det er registrert 19 skader med fravær i 2016 mot 27 skader med fravær i 2015. H-verdien (ulykkeshyppigheten) er redusert gjennom året, og var på 9,8 ved utgangen av 2016 mot 21,2 ved utgangen av 2015.

Skader med spikerpistol/dykkert, fall fra lav høyde og kuttskader er overrepresentert i statistikkene. Samtlige skader og uønskede hendelser gjennomgås og vurderes i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og relevante tiltak iverksettes løpende. Opplæring, prosedyrer og tilrettelegging på arbeidsplassen er sentrale virkemidler i dette arbeidet.

Som ledd i arbeidet med å forebygge og redusere antall skader og styrke sikkerhetskulturen, gjennomfører også ledergruppen flere uanmeldte tilsyn på byggeplass. Holdningskampanjen «Vel hjem. Alltid vel hjem» som startet opp i 2015 er videreført, og en rekke tiltak er iverksatt. Det er innført ny knivtype, bruk av arbeidshansker i visse arbeidsoperasjoner, bruk av fallsikringssele ved montering av stillas og avholdt kurs i fallsikring. HMS er alltid første sak på agendaen på ledermøter, interne samlinger og driftsmøter, og det er innført bonusreduksjon ved alvorlig avvik i sikkerhet på byggeplass.

Det utarbeides kontinuerlig risikovurderinger for samtlige byggeprosjekter (tiltak). Dersom det foreligger risiko, utarbeides det en sikker jobbanalyse (SJA). På bakgrunn av risikovurderingene lages det SHA-plan for tiltaket. SHA-planen deles ut til alle interne og underentreprenører som skal utføre tjenester i tiltaket, og til verneombud. Vernerunder gås i byggeperioden iht. oppsatt SHA-plan (hver 14. dag iht. Block Watnes internkontroll).

I OBOS Sverige AB og Kärnhem AB måles ikke skader på samme måte som i Norge. Typiske skader i fabrikkene er kutt og sårskader. Fabrikkene har egne vernekomitéer som behandler og følger opp avvikssituasjoner og skader.

OBOS Sverige har hatt 215 ulykkeshendelser i 2016 hvorav 19 skader med fravær. Skadene skjedde i fabrikkene, og de mest typiske skadene i 2016 har vært sårskader og kuttskader i fingre og hender. Den mest alvorlige ulykken inntraff da en håndverker boret seg i hånden og ble sykemeldt i 4 uker.

Kärnhem hadde 1 skade med fravær i 2016. En ansatt i fabrikken i Sävsjö skadet hånden som følge av at en kran gikk i stykker, og personen var sykemeldt i 1 uke.

Det er ikke registrert brudd på arbeidstakerrettigheter eller sosiale forhold i OBOS-konsernet i 2016.

Veien videre

OBOS har god kontroll på målsetninger og resultatoppfølging innenfor områdene miljø, menneskerettigheter, korrupsjon og arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, slik at arbeidet er i tråd med regnskapsrettens bestemmelser.