Miljøstrategi

OBOS arbeider aktivt for å redusere energibruk og utslipp av klimagasser samt for å tilby nye, lønnsomme og miljørelaterte produkter, tjenester og investeringer til kunder og medlemmer.

karusellbilde: milj+©strategi

OBOS-konsernets overordnede strategi fastslår at vi skal ta grønt ansvar. Det innebærer at vi har følgende delmål for konsernet:

  • Klimanøytrale innen 2021
  • Miljøvennlige bygg «ett steg lenger»
  • Miljøsertifiserte virksomheter
  • Leverandør av småskala fornybar energi
  • «OBOS gir tilbake» 2 prosent av resultatet etter skatt til FoU og tiltak innen klima, miljø og uterom

Hovedkontoret og 16 avdelingskontorer i Norge er blitt Miljøfyrtårnsertifisert i perioden 2014 til 2016. Det innebærer at hele konsernet i Norge med unntak av Block Watne, nå er blitt Miljøfyrtårnsertifisert. OBOS Sverige AB er allerede ISO-sertifisert (ytre miljø ISO 14001 og kvalitet ISO 9001). Dermed har store deler av konsernet fått et sertifikat på at de arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Som miljøfyrtårnsertifisert, settes det klare miljømål for det enkelte år og en handlingsplan for å nå målene. Disse målene og handlingsplanen forankres i konsernledelsen. Resertifisering av virksomhetene vil være i fokus i årene framover.

Boligbygging

Block Watne, som er ISO-9001-sertifisert, har over tid etablert en rekke miljøtiltak for sin virksomhet. Sertifiseringsordning tilpasset for byggeplassene er under arbeid.

Energi- og miljøperspektivet vektlegges i utvikling av boligprosjektene og i valg av byggemetoder, materialer og løsninger fra underleverandører. Block Watne bygger i hovedsak boliger med trekonstruksjoner. Tre som byggemateriale er i seg selv miljøvennlig, og treprodukter har gjennom sin livssyklus et negativt CO2-utslipp. Isolasjon som brukes er produsert av resirkulert glass, og det benyttes innvendig kledning som ikke avgir gasser. Avfall som genereres i produksjonsfasen, håndteres i henhold til spesifiserte avfallsplaner.

Det utarbeides en miljø- og kretsløpsredegjørelse for hver enkelt bolig som produseres. Redegjørelsen omfatter opplysninger om miljødata og energiforbruk for boligen. Alle underleverandører som bidrar med produkter i en Block Watne-bolig, leverer egen miljøredegjørelse. Boligenes årlige energiforbruk framgår av spesifikke varmetaps- og energiberegninger som inngår i den samlede dokumentasjonen for boligen. Block Watne leverer energisertifikat (dokumentasjon på energimerking) for boligen ved overlevering til kunde.

På Ulven arbeides det med en ambisiøs plan for utviklingen av området. Ulven skal bli bilfritt og vil ha en grønn profil. På Fornebu skal et større delfelt bygges etter Futurebuildt-standard og vil bli et foregangsområde innen miljø.

Virksomheten i OBOS Sverige er ISO-sertifisert (ytre miljø ISO 14001 og kvalitet ISO 9001), og har fastsatte mål og årlige forbedringstiltak for kvalitet og miljø i boligproduksjonen og på byggeplasser, samt på kontorene. Miljøarbeidet inngår i virksomhetens ordinære kvalitetsarbeid, og samtlige produkter som anvendes i boligproduksjonen skal kunne gjenvinnes eller gjenbrukes. Det etableres årlige miljømål for energiforbruk i typehusporteføljen og i produksjonsanleggene (fabrikkene), reduksjon av miljøskadelige kjemikalier i produksjonsanleggene og avfall som deponeres. Avfall fra produksjonsanleggene og kontorene kildesorteres. Avfall på byggeplassene kildesorteres i henhold til lokale myndigheters krav.

I Sverige rettes det et økende fokus på å bygge boliger i tre. Å bygge i tre krever lite tilført energi. I tillegg lagrer tre karbondioksid gjennom hele sin levetid. Innovasjonsprosjektet High6 er viktig i OBOS Sveriges miljøsatsing. High6 kombinerer ny teknikk, digitale plattformer og design med en framoverlent miljøtankegang. Tre og glass er de viktigste materialene i dette prosjektet. Solcellepaneler planlegges integrert i fasadene.

Kärnhem er ikke sertifisert, men har fastsatte mål og årlige forbedringstiltak for kvalitet og miljø i sitt produksjonsanlegg og i virksomheten for øvrig. Produksjonsløsninger og produkter tilfredsstiller myndighetspålagte energikrav til boliger. I produktutviklingen og boligproduksjonen legges det vekt på at boligene skal være ressurs- og energieffektive, og at byggeprosessen påvirker det ytre miljøet minst mulig.

Avfall fra produksjonsanlegget og på byggeplassene kildesorteres i henhold til lokale myndigheters krav.

Miljøstrategien utgjør en integrert del av konsernets virksomhet. Det blir kontinuerlig stilt krav til ytre miljø og det blir kontinuerlig gjennomført en rekke konkrete tiltak med tydelig miljøprofil i OBOS-regi. Dette vil være i fokus også i 2017.

Energioppfølging

Energioppfølging, vannforbruk og avfallshåndtering OBOS har som mål å bli bedre på kildesortering av avfall, samt å bruke mindre energi og drikkevann. Som et ledd i driften av eksisterende eiendomsmasse i Norge blir energiforbruk, kildesorteringsgrad og vannforbruk kontrollert ukentlig opp mot fastlagte mål for den aktuelle eiendommen. Avvik rapporteres ukentlig til driftsdirektør og årlig til konsernledelsen. OBOS oppdager på meget kort tid vannlekkasjer eller feil bruk av vann, for eksempel til kjøling. Kildesorteringsgraden for hovedkontoret på Hammersborg Torg har økt fra 45 prosent til 59 prosent på 2 år. I 2016 har ansatte i OBOS sortert ut hele 7 tonn matavfall som tidligere har vært restavfall.

Næringsbygg

Næringsbygg, rehabiliteringsprosjekter eller vedlikehold av eiendommer skal ligge én energiklasse over det som kreves i byggeforskriftene, for tiden minimum energiklasse B. Det vurderes alltid om det er lønnsomt å øke til energiklasse A. I tillegg vurderes det alltid om bygget skal BREEAM-sertifiseres til å tilfredsstille nivået «Very good». BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.

OBOS har overordnet oversikt over om forvaltede eiendommer oppfyller Energimerkeforskriften og at radonkontroll er sluttført vinteren 2016/2017. Kontroll av legionella gjennomføres 2016/2017 på alle eiendommer i OBOS Forretningsbygg.

OBOS jobber målrettet med energisparing og har 4-årige handlingsplaner for å kutte energiforbruket, og mottar støtte til dette prosjektet fra ENOVA. I 2016 sparte OBOS 38 millioner kWh i forhold til forbruket i 2002, som var året da miljøprosjektet startet. Totalt akkumulert innsparing er 339 millioner kWh. OBOS rapporterer årlig energiforbruket til ENOVA og til Miljøfyrtårnstiftelsen.

Målet for kildesortering for OBOS Forretningsbyggs 18 største eiendommer er en sorteringsgrad på 75 prosent. For forvaltede selskaper er målet 50 prosent og deretter en kontinuerlig forbedring hvor nye mål settes årlig. Målet er svært avhengig av leietakerne og kan variere fra bygg til bygg. Målet for vannforbruket er å ikke bruke unødvendige mengder vann som følge av feil eller skader, samt en kontinuerlig reduksjon.

Papirforbruk

OBOS-konsernet arbeider for å redusere papirforbruket, bl.a. ved å tilrettelegge for elektronisk utveksling av informasjon, dokumentasjon og kommunikasjon gjennom ulike elektroniske og nettbaserte løsninger som Styrerommet.net, HMS-modulen og Forvaltningsportalen. I tillegg benyttes i stor grad digitale løsninger, eksempelvis internettbasert bank, it-systemer, digitale møter med regionskontorer og stor grad av selvbetjente kundeløsninger. OBOS har også innført Skype for Business som nytt telefonisystem. Det fungerer som vanlig telefon i tillegg til at det er mulig å chatte, dele bilde og skjerm under samtalen både internt og eksternt.

Elektroniske løsninger for informasjonshåndtering

Det er innført en «follow you»-løsning på alle nye kopimaskiner og tosidige utskrifter som standard. I OBOS benyttes miljømerket papir og kontorrekvisita. Det vil også bli fulgt opp framover og OBOS har en innkjøpsveileder som skal bidra til å sikre det.

Bilbruk og reisevirksomhet

OBOS har redusert bruken av firmabiler. I tillegg legges det vekt på å kjøpe inn miljøvennlige biler i OBOS Eiendomsdrift. Ansatte har fått tilbud om å ta nettbasert økokjøringskurs. OBOS har etablert en ladestasjon med 15 elsykler for utleie til beboerne i Kværnerbyen – i første omgang som et pilotprosjekt. Det ble også utviklet og startet opp en pilot med bildelingsordning i to borettslag. Konseptet går ut på selvbetjent bilutleie, hvor det er satt ut biler i borettslagene som beboerne kan leie etter behov. Piloten er et samarbeid med AVIS og representerer en verdenspremiere!

OBOS legger vekt på at de ansatte, så langt det lar seg gjøre, skal benytte utstyr for videokonferanse for å begrense bruk av flyreiser til regionskontorene. Det er utviklet retningslinjer for å begrense reisevirksomheten.

Miljørelaterte produkter og tjenester

Forvaltningsvirksomheten i OBOS leverer en rekke tjenester som bidrar til å redusere belastningen på det ytre miljøet. OBOS tilbyr OBOS Energimerke for en rekke av de forvaltede boligselskapene. Alle leiligheter som selges eller leies ut må ha energiattest. OBOS Energimerke er et ekspertmerke basert på faktiske og tekniske data om bygget, leiligheten og leilighetens beliggenhet.

OBOS Prosjekt er godkjent ENØK-konsulent og utarbeider ENØK-analyser og energiutredninger og energimerker bolig og næringsbygg. Videre bistår OBOS Prosjekt byggherrer med gjennomføring av energireduserende tiltak i bygningsmassen. OBOS Prosjekt utarbeider miljøsaneringsrapporter som sikrer riktig håndtering av miljøfarlige stoffer i byggeprosjekter og bistår byggherrer med å bygge avfallshåndteringsanlegg for god og riktig sortering av avfall. OBOS Prosjekt tilbyr også Energiregnskap til våre forvaltede boligselskap.

Bærekraftig nabolag

OBOS jobbet i 2016 med utviklingen av en app kalt «Nabohjelp». Dette er en app som enkelt legger til rette for deling av ting og formidling av tjenester i et nærområde. Målet er at «Nabohjelp» skal være både praktisk og miljøvennlig å bruke, samt at brukerne skal kunne spare penger og bli kjent med nye naboer. OBOS vil sette i gang en pilot i Keyserløkka borettslag i 2017.

Miljøkrav til leverandører av varer og tjenester

OBOS er en stor innkjøper av varer og tjenester. OBOS-konsernet krever derfor at produsenter og leverandører leverer varer og tjenester som har høy miljøkvalitet hva gjelder materialvalg, produksjonsprosesser, gjennomføring, bruk og avfallshåndtering.

I alle byggeprosjekter stilles det krav til valg av løsninger, materialbruk og utførelse for å redusere forurensning av det ytre miljø. OBOS stiller krav til totalentreprenøren om blant annet å framlegge dokumentasjon på system for miljøriktige valg av byggematerialer og for oppfølging av krav vedrørende substitusjonsplikt for OBS-stoffer. Totalentreprenøren skal videre arbeide aktivt for å begrense avfallsmengder fra byggeplass og stille krav til alle sine leverandører og underentreprenører om å begrense omfang av emballasje og at emballasje medtas av leverandør i størst mulig grad. Målet er at minimum 75 vektprosent av avfallet skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning. I tillegg er det krav om å holde orden på byggeplassene.

Oppfølgingen av totalentreprenørene skjer i første rekke i byggherremøter. Status for oppfyllelsen av mål for sortering av avfall på byggeplass er blant de faste punktene som gjennomgås på hvert møte. OBOS vil fortsette å ha fokus på dette.

OBOS legger vekt på at innkjøpte varer og tjenester skal være miljøvennlige og at leverandørene skal være miljøsertifiserte. Alle hovedleverandører av produkter til daglig bruk (kopimaskiner, kontorrekvisita/papir, renholdsprodukter, kantineleverandør) er ISO-sertifiserte på miljø. Rutinene for innkjøp utvikles kontinuerlig. Leverandørens miljøprofil blir evaluert som en del av innkjøpsprosessen ved inngåelse av rammeavtaler, og det stilles blant annet krav til at leverandøren skal bruke sin fagkompetanse til å anbefale miljøvennlige løsninger. Dette vil også bli fulgt opp i 2017.

Investeringer i fornybar energi

OBOS har som del av sin miljøstrategi investert i selskaper innenfor miljø og fornybar energi. Disse investeringene er organisert i det heleide datterselskapet OBOS Energi AS.

OBOS har en strategi om å kunne tilby medlemmene fornybar energi og har derfor gjennom OBOS Energi investert i små vannkraftverk. I 2015 åpnet det første småkraftverket, Kvitno Kraftverk i Odda kommune. Anlegget har en årlig produksjon på rundt 32 GWh, tilsvarende forbruket til over 1 600 husstander. Bygging av ytterligere fire kraftverk pågår, hvorav det første forventes å være i drift sommeren 2017. Samlet har OBOS Energi en nåværende prosjektportefølje på 30 prosjekter som forventes å ha et årlig produksjonsvolum på cirka 550 GWh. I tillegg til kraftutbygging i egen regi, har OBOS en avtale med Løvenskiold-Fossum om årlig kjøp av 20 GWh. Kraftleveranseavtalen hadde oppstart 1. januar 2012 og har en varighet på 20 år.

OBOS har også besluttet å bygge ut solcelleanlegg på utvalgte næringsbygg tilsvarende en årlig produksjon på 1 GWh. Installasjonene vil gjøres i løpet av 2017. Det gjøres også en vurdering av om OBOS Energi skal bygge og eie varmesentraler i tilknytning til bolig- eller næringsprosjekter OBOS utvikler. Boligkjøperne vil da kjøpe energi, men slippe å ha ansvar for investering og drift av selve varmeanlegget.

Klimaregnskap

Det blir hvert år utarbeidet et klimaregnskap for hovedkontoret og for avdelingskontorene som er blitt Miljøfyrtårnsertifisert, basert på metodikken som brukes i Miljøfyrtårn. Det er i beregningen tatt hensyn til CO2-utslipp som skyldes flyreiser og bilbruk, samt energibruk tilknyttet eiendomsmassen.

OBOS’ hovedkontor slapp ut cirka 576 tonn CO2 i 2016 mot 615 tonn CO2 i 2015. Da er det kun regnet på CO2-utslipp fra bruk av fjernvarme og elektrisitet. Det innebærer at klimagassutslippene per årsverk falt fra 1,3 tonn per årsverk i 2015 til 1,1 tonn per årsverk i 2016.

OBOS har en kraftavtale med LOS Energy. Gjenvinningskraft fra industrien utgjorde vel 18 prosent av innkjøpt strøm gjennom denne avtalen i 2016. I tillegg kommer Løvenskiold-Fossum-avtalen om innkjøp av ren vannkraft som løper fram til 2032. Gjenvinningskraften og den rene vannkraften er vektet med null i CO2-utslipp.

OBOS-konsernet legger vekt på å redusere konsernets CO2-utslipp per årsverk i 2017 og målet er å være klimanøytral innen 2021.