Hopp til innholdet

Årsberetning 2017

Resultatet før skatt i 2017 var 2 643 millioner kroner, mot 2 837 millioner kroner året før.

Solid drift var den viktigste årsaken til resultatet. I tillegg har OBOS i 2017 også hatt betydelige gevinster fra salg av aksjer og verdiendring på  æringseiendom. Samlet omsetning økte fra 11 287 millioner kroner i 2016 til 11 569 millioner kroner i 2017. Antall medlemmer var 435 451 ved utgangen av året, opp 4,5 prosent fra året før.

God virksomhetsstyring

OBOS, som er en medlemseid virksomhet, legger vekt på å følge anerkjente prinsipper for god virksomhetsstyring. Virksomheten omfatter en rekke områder som er direkte avhengige av bred tillit i finansmarkedet, fra offentlige myndigheter og fra alle medlemmene. Styret har derfor lagt «Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse» til grunn for utøvelse av styring og ledelse på alle relevante områder.

OBOS har utarbeidet egne rapporter om eierskapsstyring og selskapsledelse og om samfunnsansvar. Begge disse er å finne i denne årsrapporten.

Hovedtrekk i 2017

OBOS fikk i 2017 et operasjonelt resultat før skatt på 3 213 millioner kroner.

Nye medlemmer

I løpet av året fikk OBOS 23 948 nye medlemmer. Ved utgangen av året var antall betalende medlemmer 435 451.

Antall medlemmer

Boligutvikling og boligsalg

OBOS er den største boligutvikleren i Norge og den nest største i Norden. Hovedvirksomheten er i Norge og Sverige.

Etter flere år med kraftig prisstigning, sank boligprisene i de største byene i løpet av 2017. Dette påvirket også nyboligsalget, spesielt i Oslo. Samlet sett ble det solgt 3 387 boliger i selskaper eid eller deleid av OBOS i 2017, mot 4 541 boliger i 2016. Av boliger solgt i 2017 ble 961 solgt i OBOS Nye Hjem og OBOS Fornebu, 765 i Block Watne, 1 390 i OBOS Sverige, 270 i Kärnhem og én i Danmark. OBOS’ andel av totalt antall solgte nye boliger var 3 107 boliger.

OBOS har i løpet av 2017 igangsatt bygging av 4 356 boliger og ferdigstilt 3370 nye boliger i prosjekter eid eller deleid av OBOS.

I 2017 har OBOS inngått avtale om kjøp av tomter som til sammen har et potensial for bygging av ca. 7 800 boliger, hvorav OBOS’ andel utgjør ca. 6 700 boliger. Kjøpesummen totalt er ca. 3,7 milliarder kroner, hvorav OBOS’ andel utgjør ca. 2,8 milliarder kroner.

Forvaltning og rådgivning

Forretningsområdet forvaltning og rådgivning er et kjerneområde i OBOS-konsernet. Nettoveksten i antall boliger som OBOS-konsernet er forretningsfører for var 5 164 boliger i 2017.

Næringseiendom

Totalt eier OBOS-konsernet om lag 675 000 kvadratmeter næringseiendom i hel- eller deleide eiendommer. Utleiegraden i selskapets eiendomsmasse er i 2017 på over 96 prosent. OBOS-sentrene omsatte i 2017 for over 3,85 milliarder kroner totalt. Dette er en økning på cirka 1,5 prosent fra fjoråret. I løpet av 2017 ferdigstilte virksomhetsområdet ett større prosjekt, kontorbygget Portalen på Lillestrøm. Det er solgt eiendom for 1 178 millioner kroner ved salget av Storo
kontorbygg og skolebygget Chr. Krohgs gate.

OBOS-banken

Banken har hatt en kraftig utlånsvekst på 4 853 millioner kroner, en økning på 20,3 prosent. Utlån til personmarkedet var 11 958 millioner kroner ved utgangen av 2017, mot 10 618 millioner kroner i 2016. Dette gir en vekst på 12,6 prosent. Utlån til bedriftsmarkedet, i hovedsak bestående av lån til borettslag og sameier, utgjorde 16 757 millioner kroner på samme tidspunkt, mot 13 243 millioner kroner året før. Dette gir en økning på 3 514 millioner kroner i løpet av 2017, som tilsvarer en vekst på 26,5 prosent.

Eiendomsmegling

Virksomheten innenfor eiendomsmegling har vært preget av omstilling og et svakere boligmarked i det geografiske kjerneområdet. Det ble omsatt 2 027 boliger mot 2 425 boliger i 2016. OBOS har solgt aksjene i Finn Eiendom i 2017 med en gevinst på 53 millioner kroner.

Forsikring

OBOS har i løpet av 2017 solgt OBOS Forsikring til Tryg. Salgsgevinst var 64 millioner kroner. Det er inngått en samarbeidsavtale om formidling av forsikring til medlemmer og kunder av OBOS.

Digitale tjenester

Digitale tjenester ble opprettet som en ny divisjon 1. januar 2017. Digitale tjenester skal være et ledende fagmiljø på digitale kundeflater, i tillegg til å ha ansvaret for forvaltningen av merkevaren OBOS, konsernmarkedsføring og CRM. Delingstjenesten Nabohjelp er lansert som første tjeneste, og hadde 35 500 brukere ved utgangen av året.

Aksjer

Aksjeporteføljen hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 889 millioner kroner, mot 1 991 millioner kroner i 2016. I løpet av 2017 har OBOS solgt seg helt ut av det svenske børsnoterte selskapet JM AB. Salget medførte en operasjonell gevinst på 157 millioner kroner. I tillegg har OBOS mottatt utbytter på 63 millioner kroner i eierperioden.

Strategi

I 2016 gjennomførte OBOS en strategiprosess for hele konsernet, der alle ansatte var involvert. Styret vedtok deretter en ny visjon og en ny strategi fram mot 2021. Styret og administrasjonen har gjennom 2017 jobbet videre med å konkretisere og prioritere målene i strategien. «OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer » er konsernets visjon. OBOS skal skape verdier gjennom å utøve samfunnsansvar, skape merverdi for medlemmene og oppnå lønnsom vekst over tid. Konsernet har fem hovedprioriteringer. OBOS skal ha fornøyde medlemmer og kunder, ta grønt ansvar, forvalte verdier, være best på bolig, bank og forsikring, samt utvikle byer og steder.

Virksomheten

OBOS er et boligbyggelag som eies av medlemmene. OBOS eier en rekke datterselskaper som er redskaper for å gi gode tilbud til medlemmene og for å oppnå best mulig økonomiske resultater. Betegnelsen OBOS-konsernet brukes for å omtale OBOS og datterselskapene, som i henhold til regnskapsloven avlegger et konsernregnskap. OBOS driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig, og har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsmegling, eiendomsforvaltning, rådgivning, bankvirksomhet, utleie av eiendom og fornybar energi. Virksomheten foregår i Norge, Sverige og Danmark, men med størst aktivitet i Oslo-regionen.
Hovedkontoret er i Oslo.

Hendelser etter balansedagen

Den 1. februar 2018 solgte konsernet alle aksjene i OBOS Eiendomsdrift AS til COOR Service Management AS for et aksjevederlag på 47 millioner kroner.

Årsregnskapet

Resultatet før skatt i 2017 var 2 643 millioner kroner, mot 2 837 millioner kroner i 2016. Resultatet etter skatt utgjorde 2 466 millioner kroner, mot 2 662 millioner kroner i 2016. OBOS-konsernets samlede omsetning var 11 569 millioner kroner.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var negativ med 3 170 millioner kroner, en reduksjon på 3 114 millioner kroner fra 2016. Dette skyldes i all hovedsak endring i utlån og innskudd i OBOS-banken. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var negativ med 2 878 millioner kroner, en økning på 2 289 millioner kroner fra 2016. Økningen i kontantstrøm er hovedsakelig knyttet til oppkjøpet av Ulven-konsernet i 2016. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter økte med 410 millioner kroner fra 5 362 millioner kroner i 2016, til 5 772 millioner kroner i 2017.

Totalkapitalen var ved utgangen av året 74 430 millioner kroner, sammenlignet med 64 658 millioner kroner året før. Egenkapitalen i OBOS-konsernet utgjør 19 915 millioner kroner. Egenkapitalandelen per 31.12.2017 var 26,8 prosent, mot 26,9 prosent ved utgangen av 2016. Styret vurderer konsernets egenkapital som tilfredsstillende og årets resultat som meget godt. Dette gir OBOS- konsernet et solid utgangspunkt for virksomheten i 2018.

Disponering av årsresultatet

Morselskapet i OBOS hadde i 2017 et overskudd etter skatt på 856 millioner kroner, mot 523 millioner kroner i 2016. Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i morselskapet:
Annen egenkapital       856 447 024 kroner
Totalt disponert            856 447 024 kroner

Egenkapitalen i morselskapet OBOS utgjør 9 912 millioner kroner. Dette gir en egenkapitalandel på 69,4 prosent per 31.12.2017.

Forutsetning om fortsatt drift

OBOS har en solid posisjon i sine markeder, en sterk finansiell stilling og medarbeidere med høy kompetanse. I henhold til regnskapslovens § 3-3a er regnskapet avlagt under forutsetning om fortsatt drift.