Hopp til innholdet

Medlemsorganisasjonen

OBOS er en medlemsorganisasjon og har gjennom flere år jobbet systematisk med å framskaffe attraktive medlemsfordeler.

Hovedformålet for OBOS er å skaffe medlemmene bolig, men det skal lønne seg å være medlem både for dem som har dekket sitt boligbehov gjennom OBOS og for dem som er medlemmer med tanke på et mulig framtidig behov. Særlig populære er tilbudene innenfor banktjenester, forsikring og kultur.

Alle medlemmer får tilsendt OBOS-bladet gratis. Bladet utkommer med ni nummer pr. år.

Organisasjon

Antall ansatte og sykefravær

OBOS og datterselskapene hadde 2 661 ansatte ved utgangen av 2017, hvorav 999 i Sverige. Antallet ansatte i konsernet har i løpet av året økt med 163, en økning som primært har funnet sted i OBOS Sverige og Block Watne. I konsernet for øvrig har det vært en nedgang i løpet av 2017. Det skyldes salget av OBOS Forsikring og Gårdpass AS i 2017. OBOS har som mål å være en foretrukket arbeidsplass ved rekruttering av nye medarbeidere og ved å utvikle og beholde eksisterende medarbeidere.

I OBOS-konsernet totalt var sykefraværet i 2017 på 3,8 prosent, en nedgang sammenlignet med 2016. Konsernet har en overordnet målsetning om et sykefravær på godt under 4 prosent, så dette er et tilfredsstillende resultat. Det har ikke vært skader eller ulykker av vesentlig art i OBOS i 2017.

Likestilling

OBOS har lenge arbeidet for likestilling. Organisasjonen har en skriftlig nedfelt personalpolitikk, der den forplikter seg til å:

  • legge forholdene til rette for at alle ansatte skal gis muligheter til jobbutvikling
  • stimulere til å få flere kvinner i ledende stillinger
  • sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, hudfarge, språk, religion, kjønn, seksuell legning, alder eller uførhet

OBOS skal være en trygg, engasjerende og utviklende arbeidsplass for arbeidstakere av begge kjønn. Av ansatte i OBOS-konsernet er 32 prosent kvinner og 68 prosent menn. 67 prosent av lederne i OBOS-konsernet er menn. 60 prosent av medlemmene i styret er kvinner, mens andelen kvinner i representantskapet er 51 prosent. Ved rekruttering til stillinger i konsernet søkes det bevisst å øke kvinneandelen, og i løpet av 2017 har konsernet ansatt flere kvinner i ledende stillinger, blant annet i divisjonen for boligutvikling. Dette kan være krevende fordi det i byggebransjen er en markant skjevhet i rekrutteringsgrunnlaget.

Medarbeider- og lederutvikling

Utvikling av medarbeidere er blant de viktigste investeringer OBOS gjør. I 2017 har konsernet fortsatt det to-årige modulbaserte ledertalentutviklingsprogrammet, OBOS Extend. Programmet har til hensikt å identifisere og utvikle unge ledertalenter i OBOS-konsernet. 12 unge medarbeidere ble etter søknad plukket ut til å delta. Første kull avsluttes i 2018 og det planlegges et nytt program fra og med fjerde kvartal i 2018.

Videreutvikling av mer erfarne ledere har også stått sentralt i 2017, blant annet gjennom jevnlig gjennomføring av interne temakurs for ledere innen ulike ledelsesområder samt mulighet for deltakelse på eksterne leder utviklingsprogram.

Rekruttering og arbeidsgiverprofilering

OBOS har i 2017 skjerpet fokuset på arbeidet med å profilere konsernet som attraktiv arbeidsgiver. I 2017 ble OBOS’ sommertrainee-program for studenter gjennomført for femte år på rad. Ordningen har vært utvidet med flere deltakere for hvert år, og det er et viktig tiltak for organisasjonen, både for strategisk rekruttering og for profilering av OBOS som arbeidsgiver. Gjennom sommertraineeordningen opprettes det kontakt inn mot studentmiljøene, med formål om å gjøre studenter kjent med OBOS som en attraktiv arbeidsgiver. Som et ledd i arbeidet med arbeidsgiverprofilering har OBOS også i 2017 økt tilstedeværelsen ved de største utdanningsinstitusjonene i Norge, både gjennom deltakelse på karrieredager og gjennom bedriftspresentasjoner og andre profileringstiltak mot studenter på utvalgte studieretninger.

Arbeidsforhold

OBOS arbeider kontinuerlig og systematisk med å utvikle en stadig mer effektiv organisasjon med et faglig inspirerende og trygt arbeidsmiljø. Kravene til internkontroll for helse, miljø og sikkerhet (HMS) følges opp gjennom årlige handlingsplaner.
OBOS har egne rutiner for varsling i forbindelse med seksuell og annen trakassering. Rutinene er gjennomgått på nytt og revidert på bakgrunn av økt oppmerksomhet rundt temaet, blant annet i media.

OBOS-konsernet arbeider med SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø) basert på en visjon om null skader med fravær på byggeplassene. Det viktigste for å nå denne målsettingen er god intern kompetanse og vedvarende fokus både fra ledelsen og den enkelte medarbeider.

Boligbyggingsvirksomheten har kontinuerlig fokus på SHA/HMS, og tallene viser nå en positiv utvikling sammenlignet med tidligere år. Byggebransjens viktigste måleparameter er fraværsskader på byggeplass målt i forhold til utførte timeverk. Dette uttrykkes som en såkalt H1-verdi (fraværsskader per million arbeidede timer).

I 2017 endte H1 verdien på 3,4 i OBOS Nye Hjem og OBOS Fornebu mot 5,3 ved utgangen av 2016. På Fornebu har man i 2017 en H1-verdi på 0, noe som er en sikkerhetsmessig milepæl for utviklingen.

I Block Watne er H1 verdien i 2017 redusert fra 9,8 til 8,2. Dette er fortsatt høyt, og det arbeides systematisk med å redusere og forebygge antall skader i tett dialog med egne fagarbeidere og underentreprenører. Holdningskampanjen «Vel hjem. Alltid vel hjem.» er videreført også i 2017.

OBOS Sverige rapporterer fra fjerde kvartal en LTAR-verdi (svensk versjon av H1) på 10,17. Det har dessverre vært fire til dels alvorlige skadehendelser på fabrikken i 2017. Virksomheten vil i løpet av 2018 styrke sikkerhetsfokuset både på fabrikk og byggeplass.

I Kärnhem har det vært seks skader med fravær gjennom året. Den alvorligste var en klemskade som førte til en ukes sykemelding. Virksomheten vil fra 2018 styrke sitt sikkerhetsfokus og gå over til rapportering i henhold til LTAR-verdi for å sikre lik rapportering gjennom konsernet.

I OBOS Forretningsbygg var H1-verdien 2,9 ved utgangen av 2017, mot null ved utgangen av 2016. I OBOS Energi var H1-verdien 0,0 ved utgangen av 2017, mot 52,8 ved utgangen av 2016. Det store utslaget skyldes i stor grad store variasjoner i byggeaktivitet gjennom året.

Fra 1. januar 2018 innførte konsernet nye seriøsitetskrav for alle nye byggeprosjekter i Norge. Målet er å bli kvitt useriøse aktører i byggebransjen og bidra til økt kvalitet i det som bygges. Kravene regulerer blant annet bruk av faglærte håndverkere (minimum andel på 40 prosent) og lærlinger (minimum andel på 7 prosent), begrensninger i bruken av underleverandører og tydelige krav til lønns- og arbeidsvilkår.

OBOS har også inngått et samarbeid med Skatteetaten og Veidekke som vil gjøre det lettere å velge bort virksomheter som ikke har gjort ting riktig, for dermed å bekjempe arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. I første rekke gjelder avtalen OBOS-prosjektet på Vollebekk, der det bygges 800 nye boliger med Veidekke som entreprenør. Leverandørene gir fullmakt til at Skatteetaten kan gi ut en utvidet skatteattest med taushetsbelagte opplysninger til OBOS og Veidekke. Her vil det framkomme hvorvidt mva og arbeidsgiveravgift er betalt, hvor stor omsetningen er og hvor mange som er ansatt i bedriften.

OBOS og miljø

Grønt ansvar

Et av hovedmålene i OBOS-konsernets strategi fram mot 2021 er å ta grønt ansvar. Vi tror dette over tid vil skape verdier for både medlemmene, samfunnet og konsernets langsiktige økonomiske verdiskapning. Som ledende aktør i bolig- og byggenæringen har OBOS et særlig ansvar for å gå foran.

OBOS arbeider aktivt for å redusere energibruk og utslipp av klimagasser samt for å tilby nye, lønnsomme og miljørelaterte produkter, tjenester og investeringer til kunder og medlemmer. Når vi utvikler byer og steder skal vi også ha et særlig fokus på hvordan vi kan legge til rette for en bærekraftig livsstil der man deler mer og forbruker mindre av jordens ressurser.

Grønne bygg

Kontorbygget Portalen på Lillestrøm, er første OBOS-bygg som har oppfylt kravene til grønn obligasjon. Bygget er det første OBOS-bygget som vil bli BREEAM-sertifisert. OBOS Forretningsbygg har sluttet seg til 10 strakstiltak for grønne bygg. Hensikten med strakstiltakene er å øke bevisstheten hos eiendomsselskaper om en rekke viktige grep for å bidra til et bærekraftig samfunn. Tiltakene OBOS Forretningsbygg forplikter seg til inkluderer blant annet miljøsertifisering, valg av giftfrie byggematerialer og miljø-innovasjon.

OBOS planlegger for tiden et klimavennlig boligbygg i tre bygget i henhold til FutureBuilt-standard på Manglerud i Oslo. På Fornebu planlegger OBOS et bærekraftig bolig og byområde med 700 leiligheter og rekkehus, og inntil 5 000 kvadratmeter med handel og servicefunksjoner på gateplan. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med FutureBuilt. Både OBOS, Block Watne og OBOS Sverige har utviklet og produsert boliger som tilfredsstiller passivhus-standarden. Det arbeides kontinuerlig med å redusere uheldige miljøpåvirkninger både når det gjelder bruk av farlige stoffer i produksjonen, avfallshåndtering og energibruk i fabrikk og på byggeplass. Det er etablert måltall for å redusere avfallsmengden ytterligere.

Mobilitet

OBOS arbeider aktivt med å legge til rette for nye og bærekraftige mobilitetsløsninger. Gjennom et samarbeid med Avis tilbys delingsbiler i flere borettslag rundt om i Oslo. Tilbudet vil utvides i løpet av 2018. Det er inngått avtale med Oslo Bysykler om å gå inn som hovedsponsor av bysykkelordningen i Oslo med ambisjon om å øke antallet bysykler, spesielt i boområder utenfor sentrum. Det arbeides også med å få på plass pilotordninger med selvkjørende busser både på Fornebu og Romsås i Oslo. Den første piloten forventes å starte sommeren 2018. OBOS har ytt støtte til etablering av ladeinfrastruktur for elbil i en rekke borettslag og sameier i løpet av 2017 og legger også til rette for slik lading i nye bolig- og næringsprosjekter.

Nabohjelp

OBOS har i 2017 satset offensivt på etablering av delingsplattformen Nabohjelp der beboere i alle nabolag i Norge kan etablere en brukerprofil og bidra til deling av tjenester og ting i sitt nabolag. Plattformen har 35 500 brukere ved utgangen av 2017 og en god bruksfrekvens i flere nabolag. Tjenesten er etablert for å bidra til å styrke det sosiale limet mellom beboere, samt å bidra til gjenbruk og sambruk av ting framfor økt forbruk.

Miljøinvesteringer – satsing på fornybar energi

OBOS har som del av sin miljøstrategi investert i selskaper innenfor miljø og fornybar energi. Investeringene er organisert i det heleide datterselskapet OBOS Energi AS. OBOS-konsernet har som mål å bli selvforsynt med fornybar strøm, samt på sikt å kunne tilby miljøvennlig kraft til medlemmer og kunder. Med dette har OBOS målsetning om å produsere et årlig kraftvolum på 650 GWh innen 2021, hovedsakelig gjennom utbygging
av små vannkraftverk.

Investeringer i fornybar energi skal for øvrig ha en ordinær forretningsmessig utvikling med god lønnsomhet. OBOS vurderer også å engasjere seg ytterligere i virksomheter innenfor alternative energikilder.

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. OBOS legger vekt på å følge de lover og regler for miljø som gjelder virksomheten, og har som mål å ikke drive virksomhet som i særlig grad forurenser eller skader det ytre miljøet. På områdene energieffektivisering og miljøvennlig energibruk lager OBOS en egen beretning. OBOS utarbeider også et eget CO2-regnskap for hovedkontoret. OBOS Prosjekt tilbyr sine kunder rådgivning innenfor et bredt felt av miljø- og energispørsmål. OBOS har en strategi for å kunne være klimanøytrale innen 2021 og har derfor gjennom selskapet OBOS Energi AS investert i små vannkraftverk som i dag har en forventet årsproduksjon på 550 GWh. Hovedkontoret til OBOS på Hammersborg torg i Oslo er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det samme gjelder 16 avdelingskontor i konsernet i Norge. OBOS utarbeider et eget CO2-regnskap for hovedkontoret og de sertifiserte avdelingskontorene.

For øvrig vises det til kapittelet «Samfunnsengasjement og samfunnsansvar» i årsrapporten for 2017 for nærmere beskrivelse.

Etterlevelse og etikk

OBOS’ virksomhet er underlagt en rekke lovmessige og regulatoriske bestemmelser. Virksomheten har skarpt fokus på dette og har gode rutiner for å etterleve disse. OBOS er opptatt av å holde et høyt etisk nivå på sin
virksomhet og blant sine medarbeidere. Arbeidet med dette pågår kontinuerlig på alle nivåer i virksomheten. OBOS har et sett verdier og etiske retningslinjer som jevnlig oppdateres og som er en integrert del av vår virksomhet.
OBOS’ verdier er:

  • Skikkelig
  • Kvalitetsbevisst
  • Offensiv
  • Lønnsom
  • Engasjert

Styret har stor oppmerksomhet rundt SHA- arbeid, og status på dette feltet rapporteres regelmessig til styret. Selskapet har også egne rutiner for ledelsens egenhandel med eiendom, aksjer m.v. for å sikre uavhengighet og selskapets omdømme.

Samfunnsansvar

OBOS anser seg gjennom konsernets formålsbestemmelse og forretningsidé forpliktet til å leve opp til gjeldende internasjonale standarder som ivaretar menneskerettigheter og sosiale forhold for arbeidstakere, verner om det ytre miljø og bekjemper korrupsjon i alle forretningssammenhenger.

OBOS har som strategisk mål å utvikle byer og steder og å utøve samfunnsansvar. For også å bidra til livet mellom husene har OBOS etablert programmet OBOS gir tilbake. I 2017 ble det delt ut 70 millioner kroner til gode tiltak innenfor kultur, idrett og miljø. Det vises til kapittelet «Samfunnsengasjement og samfunnsansvar» for en nærmere beskrivelse av dette arbeidet.

Styret

På representantskapsmøtet 8. mai 2017 ble Roar Engeland valgt som ny styreleder. Styremedlemmene Lisbeth Dyrberg, Inger Stray Lien, Torger Reve og Bjørn Frode Skaar ble gjenvalgt som styremedlemmer. Eva Eriksson ble valgt som nytt, fast styremedlem. Rina Brunsell Harsvik ble valgt som nytt fast møtende varamedlem. Alle ble valgt for ett år. Tove Heggelund, Lars Örjan Reinholdsson og Nina Hoff Haraton er de ansattevalgte representantene i styret. De ble alle valgt for to år i 2017.