Hopp til innholdet

Utsikter for 2018

OBOS har som visjon å være Norges ledende boligselskap gjennom å oppfylle medlemmenes boligdrøm.

Styret er meget tilfreds med konsernets økonomiske resultater i 2017. Resultatene preges av et sterkt boligmarked fra 2015 til starten av 2017, samt evne til god kommersiell drift. Organisasjonen har opparbeidet seg en betydelig egenkapital og framstår nå som landets mest solide boligaktør. De gode resultatene har styrket OBOS’ muligheter til å oppfylle sine mål.

Samtidig er det liten tvil om at korreksjonen i boligmarkedet, både i Norge og Sverige, vil påvirke virksomheten framover. Den kraftige reduksjonen i nyboligsalget gjennom 2017, spesielt i Oslo-området, vil påvirke igangsettingstakten i 2017/2018 med påfølgende resultateffekter i 2019 og 2020. Det er vanskelig å spå nøyaktig hvordan boligmarkedet vil utvikle seg i 2018, men ut fra en overordnet analyse forventer OBOS at boligprisene i Norge ved utgangen av 2018 vil være noe høyere enn ved utgangen av 2017 og at prisutviklingen snur sommeren 2018.

Endringene i boligetterspørselen i Norge har slått ulikt ut for OBOS Nye Hjem, som har sin hovedvirksomhet innen konsentrert boligbygging i Oslo og andre store byer, og for Block Watne som har et mer geografisk spredt marked med større vekt på småhus i randsonen rundt byene. Det er særlig i Oslo nedgangen i boligetterspørselen har vært stor, mens småhusbebyggelsen ellers i landet ikke har vist samme nedgang.

Ved inngangen til 2018 er aktiviteten i bruktboligmarkedet god. Det bidrar til at flyttekjedene opprettholdes, og det selges også jevnt med nye boliger. Vi forventer imidlertid ikke at nyboligsalget vil komme tilbake igjen til nivåene da markedet var som hetest, blant annet fordi befolkningsveksten har avtatt, nyboligtilbudet er kraftig styrket og det absolutte prisnivå i de største byene nå overstiger kjøpekraften hos mange kjøpere.

Til tross for den markante avkjølingen i det svenske boligmarkedet gjennom 2017, ligger det mest sannsynlig an til en myk landing også i Sverige. Den makroøkonomiske situasjonen er positiv, selv om det ligger an til noe svakere vekst i svensk økonomi framover. Som følge av innskjerpinger i de såkalte amortiseringsreglene gjeldende fra 1. mars 2018 og høy byggeaktivitet i mange kommuner, forventer vi også at prisnedgangen, som primært har påvirket Stockholmsmarkedet til nå, kan spre seg til andre deler av Sverige slik at det tar lenger tid enn i Norge før det svenske boligmarkedet stabiliserer seg.

Med den sterke markeds- og kapitalposisjonen OBOS har, har selskapet betydelig evne til å motstå svingninger i bolig- og eiendomsmarkedet. OBOS vil tilpasse sin boligproduksjon til etterspørselen etter nye boliger. Samtidig vil salgsinnsats og markedsføring av nye boliger intensiveres, og det vil bli utviklet nye typer boliger og bokonsepter som er tilpasset nye segmenter i markedet. Styret mener at OBOS har gode forutsetninger for å kunne selge nye boliger også under endrede markedsforhold. Vi har en attraktiv tomteportefølje med gunstige tomteverdier, høyt fokus på kostnadskontroll i prosjektene, gode risikostyringsmodeller for å kunne ta riktig risiko og en kompetent organisasjon med erfaring fra tidligere markedskorreksjoner. OBOS har også den nødvendige fleksibilitet til å håndtere svingninger i markedet ved at prosjekter forskyves i tid og ved at kapasitet i de ulike ledd av selskapet tilpasses.

Konsernets vedtatte strategi fram mot 2021 legger tydelige føringer på de prioriteringer som gjøres i virksomheten, på tvers av virksomhetsområder og geografi. Styret er opptatt av at OBOS hele tiden skal utvikle seg og fornye seg innenfor alle sine virksomhetsområder, til beste for medlemmene og kundene.

Også i 2018 har OBOS et bredt tilbud av nye boliger både i Norge og i Sverige. Vi vil benytte vår handlefrihet til å kunne skape nye forretningsmuligheter og utvide boligtilbudet til medlemmene.

OBOS har en ambisjon om å være en ledende by- og stedsutvikler. I 2018 vil utbyggingen av Ulven i Oslo starte med inntil 3 000 boliger og mer enn 200 000 kvadratmeter næring. Vi forventer også en avklaring rundt videre utbygging av Fornebu, samt finansiering av Fornebubanen med mulighet for en vesentlig økning av både bolig- og næringspotensialet på OBOS’ eiendommer.

I tråd med konsernets strategi vil OBOS satse offensivt på innovasjon og digital verdiskaping. OBOS skal gjennom dette styrke egen produktivitet, men først og fremst sette fokus på bedre kundeopplevelser for medlemmer, kunder, styrer og beboere i boliger forretningsført av OBOS.

I 2018 vil OBOS også prioritere tiltak for å styrke konsernets grønne profil gjennom offensiv miljøsatsing på tvers av forretningsområdene, men med særlig fokus på den byggende virksomheten. OBOS vil, som en stor og landsomfattende aktør, videreføre og forsterke sitt samfunns engasjement. I strategiperioden fram mot 2021 har OBOS som mål å gi 10 prosent av konsernets resultat etter skatt tilbake til samfunnsnyttige formål.

Ved inngangen til 2018 anser styret at OBOS har en meget god soliditet og kredittverdighet, samt tilstrekkelig med innvilgede trekkrettigheter i bankene til å sikre den aktivitet og det utlånsvolumet OBOS går inn i 2018 med.

Styret takker OBOS-medlemmene for bred oppslutning og takker samtidig de ansatte, ledelsen og samarbeidspartnere for motivert og engasjert innsats.

Oslo 19.mars 2018

styret-signaturer