OBOS BBL

Tall i hele tusen

Sorter på:

Resultat
Note
2017
2016
Kontingenter medlemmer
86 717
82 090
Forvaltningsinntekter
270 018
249 082
Konserninterne tjenester
358 709
362 101
Andre driftsinntekter
44 586
40 647
Sum driftsinntekter
760 030
733 920
Personalkostnader
2, 3
- 498 051
- 468 269
Salgs- og markedsføringskostnader
- 147 068
- 107 298
Eksterne tjenester
- 32 518
- 39 257
Andre driftskostnader
- 226 587
- 197 976
Av- og nedskrivninger
8, 9
- 12 341
- 12 036
Sum driftskostnader
- 916 565
- 824 837
Driftsresultat
- 156 534
- 90 918
- 156 534
- 90 918
Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter
74 234
70 285
Rentekostnader
- 93 901
- 173 218
Konsernbidrag fra datterselskaper
103 710
121 590
Utbytte fra datterselskaper
385 750
4 900
Utbytte aksjer
341 225
303 936
Gevinster/(tap) aksjer
219 292
278 244
Nedskrivning aksjer
- 29 728
Netto finansposter
1 000 583
605 737
Resultat før skattekostnad
844 049
514 819
Skattekostnad
12 398
8 543
Resultat etter skatt
856 447
523 362
Balanse
Eiendeler
Andre immaterielle eiendeler
107 434
34 473
Sum immaterielle eiendeler
107 434
34 473
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
26 772
24 354
Driftsløsøre og inventar
26 048
20 863
Sum varige driftsmidler
52 820
45 217
Investeringer i datterselskap
8 290 658
7 957 360
Lån til foretak i samme konsern
1 534 237
1 717 919
Investeringer i tilknyttet selskap
1 080 362
700 598
Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
35 173
32 473
Investeringer i aksjer og andeler
522 214
546 883
Andre langsiktige fordringer
31 995
7 000
Sum finansielle anleggsmidler
11 494 639
10 962 234
Sum anleggsmidler
11 654 893
11 041 924
Boligtomter for utvikling
49 993
49 993
Sum varelager
49 993
49 993
Kundefordringer
71 233
25 558
Fordringer på datterselskaper
354 673
3 075 209
Andre fordringer
38 207
38 114
Sum fordringer
464 113
3 138 880
Obligasjoner og sertifikater
1 589 087
250 090
Markedsbaserte aksjer
278 100
1 074 543
Sum finansielle omløpsmidler
1 867 187
1 324 633
Bankinnskudd, kontanter og lignende
255 263
649 130
Sum omløpsmidler
2 636 556
5 162 637
Sum eiendeler
14 291 449
16 204 560
Egenkapital og gjeld
Andelskapital
89 700
84 024
Annen egenkapital
9 822 325
8 964 251
Sum egenkapital
9 912 025
9 048 276
Pensjonsforpliktelser
78 760
72 964
Utsatt skatt
79 941
111 732
Obligasjonslån
1 751 498
2 449 845
Annen langsiktig gjeld
13 122
5 994
Sum langsiktig gjeld
1 923 322
2 640 535
Gjeld til kredittinstitusjoner
2 500 000
Obligasjonslån
699 673
2 449 845
Leverandørgjeld
60 250
36 875
Betalbar skatt
12 308
9 483
Skyldige offentlige avgifter
32 870
32 835
Gjeld til datterselskaper, rentebærende
1 473 639
1 723 429
Annen gjeld til datterselskaper
28 341
89 870
Annen kortsiktig gjeld
149 022
123 259
Sum kortsiktig gjeld
2 456 102
4 515 751
Sum gjeld
4 379 424
7 156 285
Sum egenkapital og gjeld
14 291 449
16 204 560
Kontantstrøm
Resultat før skatt
844 049
514 819
Netto finansposter
- 1 000 583
- 605 737
Av- og nedskrivninger
8, 9
- 12 341
- 12 036
Gevinst/(tap) ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
- 284
- 1 943
Endring i andre tidsavgrensningsposter
- 26 516
- 58 791
Inn-/utbetalinger av utbytte og konsernbidrag
521 793
279 966
Betalte renter
- 90 676
- 125 145
Mottatte renter
64 287
23 912
Betalte skatter
- 9 994
- 9 724
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
314 415
29 392
Inn-/utbetalinger ved salg/(kjøp) av driftsmidler
8, 9
- 92 620
- 42 409
Inn-/utbetalinger utlån
3 118 587
- 3 248 303
Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av aksjer og andre verdipapirer
- 690 655
- 355 935
Inn-/utbetalinger ved investering i datterselskaper
- 310 000
- 38 079
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
2 025 312
- 3 684 726
Inn-/utbetalinger gjeld kredittinstitusjoner og andre
- 2 585 964
2 496 396
Inn-/utbetalinger obligasjonslån/sertifikater
405 534
Inn-/utbetalinger konsernmellomværende
- 150 936
1 253 325
Innbetaling av andelskapital
7 184
8 543
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
- 2 729 715
4 163 798
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter
- 3 879
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
- 393 867
508 464
Kontanter og kontantekvivalenter ved starten av perioden
649 130
140 666
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens utgang
255 263
649 130