Konsern

Tall i hele tusen

Sorter på:

Resultat
Note
2017
2016
Driftsinntekter
11 568 850
11 287 283
Prosjektkostnader
- 6 489 544
- 6 496 143
Personalkostnader
6, 7
- 2 021 215
- 1 996 565
Andre driftskostnader
- 1 296 335
- 1 408 832
Av- og nedskrivninger
- 134 687
- 153 935
Driftskostnader
- 9 941 782
- 10 055 475
Driftsresultat før verdiendring og investeringer i tilknyttede selskaper
1 627 068
1 231 808
Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
661 980
666 404
Gevinst fra salg av tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
120 488
7 716
Verdiendring investeringseiendommer
429 435
794 144
Driftsresultat
2 838 972
2 700 073
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
147 617
132 911
Finanskostnader
- 408 170
- 455 343
Netto valutagevinst/(tap)
21 943
- 54 281
Netto verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet
- 69 487
289 437
Netto gevinst/(tap) og nedskrivninger av finansielle eiendeler
111 856
223 817
Netto finansposter
9, 11
- 196 241
136 541
Resultat før skattekostnad
2 642 731
2 836 614
Skattekostnad
- 176 975
- 174 573
Resultat etter skatt
2 465 756
2 662 040
Herav minoritetens andel
7 656
5 163
Herav hybridkapitalens andel
6 816
4 269
Totalresultat
Netto omregningsdifferanser på investeringer i utenlandske virksomheter
35 968
- 3 571
Netto omregningsdifferanser på utlån til utenlandske virksomheter
17 230
- 16 782
Netto verdiendring aksjer tilgjengelig for salg
- 63 989
2 598
Andel av øvrige resultatelementer fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
1 080
Sum poster netto etter skatt som kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder
- 9 712
- 17 755
Netto verdiendring fra egen kredittrisiko
- 19 649
- 59 720
Netto estimatendringer relatert til pensjoner
- 3 031
11 263
Netto bruksendring eierbenyttede eiendommer
36 058
Andel av øvrige resultatelementer fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
- 6 862
Sum poster netto etter skatt som ikke vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder
- 29 542
- 12 399
Totalresultat
Herav minoritetens andel
9 126
3 967
Herav hybridkapitalens andel
6 816
4 269
Balanse
EIENDELER
Goodwill
1 067 189
1 095 479
Varemerker
646 878
632 504
Andre immaterielle eiendeler
225 011
158 167
Varige driftsmidler
1 524 358
1 282 405
Investeringseiendommer
10 866 271
10 088 888
Eierbenyttede eiendommer
952 659
918 055
Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
3 632 121
2 996 270
Finansielle anleggsmidler
6 956 497
5 693 313
Utlån fra bankvirksomhet
28 480 301
23 716 013
Andre anleggsmidler
518 418
454 750
Sum anleggsmidler
54 869 702
47 035 843
Boligtomter for utvikling
10 680 932
8 679 586
Boligprosjekter under oppføring
5 126 564
4 574 225
Ferdige, usolgte boliger
407 763
555 588
Sum varelager
16 215 259
13 809 398
Kundefordringer
503 382
391 693
Utlån fra bankvirksomhet
234 422
146 175
Eiendeler klassifisert som holdt for salg
346 474
962 764
Andre omløpsmidler
1 003 081
793 541
Kontanter og kontantekvivalenter
1 257 213
1 518 455
Sum andre omløpsmidler
3 344 572
3 812 628
Sum eiendeler
74 429 533
64 657 868
Sum egenkapital og gjeld
74 429 533
64 657 868
Andelskapital
89 701
84 024
Annen egenkapital
19 561 706
17 149 520
Hybridkapital
199 550
99 800
Minoritetsinteresser
63 813
57 883
Sum egenkapital
19 914 770
17 391 227
Pensjonsforpliktelser
111 384
103 001
Utsatt skatt forpliktelser
1 668 213
1 698 099
Langsiktig ikke-rentebærende gjeld
256 464
200 414
Langsiktig rentebærende gjeld
25 142 553
18 643 625
Sum langsiktig gjeld
27 178 614
20 645 138
Leverandørgjeld
1 134 852
899 554
Betalbar skatt
294 984
337 338
Gjeld klassifisert som holdt for salg
75 886
419 939
Kortsiktig ikke-rentebærende gjeld
3 713 840
3 471 609
Bankinnskudd fra kunder
15 133 203
14 079 959
Kortsiktig rentebærende gjeld
6 983 383
7 413 105
Sum kortsiktig gjeld
27 336 149
26 621 504
Sum gjeld
54 514 763
47 266 641
Sum egenkapital og gjeld
74 429 533
64 657 868
Kontantstrøm
Resultat før skatt
2 642 731
2 836 614
Netto finansposter
196 241
- 136 541
Av- og nedskrivninger
- 134 687
- 153 935
Urealisert verdiendring investeringseiendommer
- 429 435
- 794 144
Resultat fra tilknyttede selskaper
- 782 469
- 674 121
Gevinst/(tap) ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
44 820
- 9 242
Endring i varelager
- 1 251 904
- 820 866
Endring utlån og innskudd i OBOS-banken
- 3 832 860
- 1 202 788
Endring i andre tidsavgrensningsposter
217 700
783 025
Mottatte utbytter
491 499
390 600
Betalte renter
- 350 685
- 362 738
Mottatte renter
36 604
47 893
Betalte skatter
- 287 064
- 267 363
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
- 3 170 135
- 55 737
Utbetalinger ved tilgang av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
- 1 113 484
- 969 948
Innbetalinger ved avgang av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
20 943
50 144
Utbetalinger ved tilgang av aksjer og verdipapirer
- 6 387 662
- 3 197 925
Innbetalinger ved avgang av aksjer og verdipapirer
5 183 851
1 514 884
Utbetalinger ved tilgang av selskap, fratrukket kontanter overtatt
- 557 881
- 2 806 830
Innbetalinger ved avgang av selskap, fratrukket kontanter avhendet
601 101
226 551
Netto kontantstrøm fra investeringer i tilknyttede selskaper
- 624 401
16 749
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
- 2 877 534
- 5 166 375
Nedbetaling sertifikatgjeld
- 300 000
Opptrekk sertifikatgjeld
300 000
Nedbetaling obligasjonsgjeld
- 1 549 000
- 4 012 466
Opptrekk obligasjonsgjeld
7 004 743
6 256 753
Netto opptrekk og nedbetaling av banklån og andre gjeldsposter
222 085
3 131 450
Opptrekk av hybridkapital
99 750
Transaksjoner med minoritet
- 15 000
Utbytte til minoritet
- 5 919
- 2 966
Betalte renter hybridkapital
- 6 816
- 4 269
Innbetaling av andelskapital
7 184
8 543
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
5 772 028
5 362 044
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter
3 013
- 29 430
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
- 272 628
110 503
Kontanter og kontantekvivalenter ved starten av perioden
1 530 964
1 420 461
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens utgang
1 258 336
1 530 964
Hvorav kontanter og kontantekvivalenter klassifisert som holdt for salg
1 123
12 509
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens utgang
1 257 213
1 518 455