Hopp til innholdet

Ansvarlig eierskap

OBOS er et samvirkeforetak som eies av sine medlemmer og har som formål å skaffe medlemmene bolig, samt å forvalte boligene.

ansvarlig-eierskap_innhold_180x180

Samvirkemodellen har vært avgjørende for organisasjonens suksess i 89 år. Viktige prinsipper er idéen om frivillig og åpent medlemskap, demokratisk medlemskontroll, selvstendighet og uavhengighet. Et samvirkeforetak er ikke til salgs. Dette er en viktig forutsetning for en langsiktig og stabil virksomhet.

Virksomheten skal være samfunnsnyttig og bidra til den alminnelige velferdsutviklingen. OBOS skal være markedsorientert og kontinuerlig arbeide for å tilpasse virksomheten til medlemmenes og kundenes behov og etterspørsel. Det skal skje gjennom medarbeidernes kompetanse, kundeforståelse, markedsinnsikt, økonomiske forståelse og produktivitet. OBOS skal være preget av ærlighet, integritet og respekt for mennesker. Samfunnsengasjement og samfunnsansvar 

Gode økonomiske resultater er en forutsetning både for å være samfunnsnyttig, og for å skape merverdi for medlemmene. Bare gjennom overskudd på den årlige driften kan OBOS skaffe nok egenkapital til virksomheten konsernet driver. OBOS er konkurranseutsatt på alle sine forretningsområder.

Samfunnsbygger

OBOS utvikler byer og steder. Prosjekter som Ulven og Kværnerbyen i Oslo, Fornebu i Bærum, Ladebyhagen i Trondheim, Portalen i Lillestrøm og Kronstadparken i Bergen, er med på å sette rammer for hvordan mennesker skal leve, bo og arbeide i mange tiår framover. Å ivareta dette ansvaret er sentralt når organisasjonen planlegger slike områder.

Godt omdømme

Gjennom snart 89 år har OBOS bygget et sterkt omdømme i de geografiske områdene hvor organisasjonen har mange medlemmer. Det stadig økende antallet medlemmer viser tydelig den sterke stillingen OBOS har i befolkningen. Ipsos MMI måler hvert år omdømmet til de største norske bedriftene. Når tallene brytes ned på Oslo -nivå, får OBOS svært gode plasseringer. Hele 79 prosent har et godt totalinntrykk av OBOS. Når det gjelder kriterier som totalinntrykk, miljøbevissthet, samfunn og moral, og økonomi og lønnsomhet, havnet OBOS mellom femte og femtende plass.

Kjennskapen til OBOS i resten av landet har tradisjonelt vært liten, men har økt betydelig de siste årene. OBOS er nå etablert i de største byene i Sør-Norge, og har gjennom flere år vært synlig i media og med reklame utenfor Osloområdet. Dermed har kjennskapen økt betraktelig og omdømmet er styrket på landsbasis. 53 prosent av de spurte oppgir nå at de har et godt totalinntrykk av OBOS.

Block Watne og Myresjöhus har mer enn 85 års historie som boligprodusenter. Merkevarene er godt etablerte i henholdsvis Norge og Sverige. Block Watne er det mest kjente varemerket innenfor boligsektoren i Norge, mens
Myresjöhus har svært høy kjennskap i Sverige.

Samfunnsdebatten

OBOS deltar aktivt i samfunnsdebatten om boligpolitikk og byutvikling, og er særlig opptatt av at myndighetene må legge til rette for at det produseres nok boliger. OBOS fremmer sine synspunkter gjennom avisinnlegg, egne
nettsider og sosiale medier, i direkte møte med politikere, embetsmenn og journalister, og gjennom foredrag og høringsuttalelser.

OBOS opplever at det nå er bred politisk enighet om at boligbygging skal prioriteres høyere, og at fortetting langs kollektivknutepunkter er nødvendig for å sikre god boligforsyning. Det synes imidlertid fortsatt å være betydelig sprik mellom politisk vilje og gjennomføringsevnen, spesielt i de største byene. Særlig gjelder dette motstand på administrativt plan mot fortetting og økte byggehøyder.

OBOS er også opptatt av å skjerme ungdom fra innstramminger i kredittmarkedet og å skjerpe kravene overfor investorer.

Konsernets kunnskap og erfaring anvendes i ulike bransjefora, i samarbeid med forskningsmiljøer om utvikling av nye boligløsninger og i ulike sentrale høringsutvalg.