Hopp til innholdet

Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

Ansattes rettigheter og behov er viktige, og avgjørende for konsernets utvikling. Kravene til ivaretakelse av ansatte er høye, enten det gjelder egne ansatte eller ansatte hos leverandører og kunder.

rettigheter-forhold_innhold_180x180

I hele konsernet er det ordnede arbeidsforhold. OBOS-konsernet følger norsk og svensk regelverk, og er i tillegg omfattet av hovedavtalen mellom LO og NHO.

Trivsel og forebygging

Det er spesielt to faktorer som er viktige for OBOS når det gjelder arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold. Ansatte skal trives på jobb, og sykefravær forebygges og følges opp. I OBOS skal alle ha mulighet til individuell faglig utvikling. Derfor legges det til rette for ansattes etter- og videreutdanning. Flere ganger årlig avholdes interne samlinger med en kombinasjon av faglig og sosialt innhold. Medarbeidersamtaler, kurs og involvering av de ansatte i viktige prosesser er andre tiltak som bidrar til å sikre gode sosiale forhold.

Medarbeiderundersøkelser viser at ansatte i OBOS trives godt og er stolte av jobben sin. De har høy grad av engasjement og opplever godt kollegialt nettverk og gode muligheter for egenutvikling.

Rekruttering og kompetansebygging

Rett kompetanse til enhver tid er avgjørende for at OBOS skal kunne nå markedsmessige og økonomiske mål. OBOS er en profesjonell aktør som gjør ansettelser på grunnlag av faglige kvalifikasjoner og egnethet. Konsernet benytter
felles og gjennomarbeidede prosedyrer for rekruttering, og har en veiledning som skal bidra til at alle arbeidssøkere blir behandlet profesjonelt og med respekt.

Faglig utvikling

Det er viktig for OBOS å legge til rette for ansattes faglige utvikling. Den viktigste faglige utviklingen foregår gjennom arbeidet. I tillegg tilbyr OBOS en egen stipendordning der ansatte kan søke om støtte til videreutdanning eller kurs.

Et to-årig modulbasert ledertalentutviklingsprogram, OBOS Extend, startet opp i 2016. Programmet har til hensikt å identifisere og utvikle unge ledertalenter. OBOS har også i 2017 hatt fokus på lederutvikling, blant annet gjennom interne lederkurs innen ulike tema.

Block Watne har gjennom mange år tatt inn lærlinger i tømrerfaget for å bidra til rekruttering innen fagfeltet. Antall lærlinger i 2017 var 32, mot 37 i 2016. Det utgjør 10 prosent av alle tømrere i selskapet. Lærlinger skjermes så langt det er mulig i nedbemanningsprosesser. Block Watne har som mål å videreføre lærlingordningen i 2018 på minst samme nivå som i 2017.

HMS og SHA på arbeidsplassen

For å sikre godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, gjennomfører verneombudene årlige vernerunder i alle avdelinger og følger tett opp i alle verneområder. Vernerundene inkluderer skriftlige spørreundersøkelser. HMS er alltid et tema i møtene i bedriftsutvalget (BU) og i arbeidsmiljøutvalget (AMU). Vernerundene viser gode resultater også i 2017.

OBOS har også i 2017 gjennomført større rehabiliteringer og oppussinger i flere av kontorlokalene sine, noe som bedrer det fysiske arbeidsmiljøet. Sykefraværet i OBOS-konsernet var i 2017 på 3,8 prosent. Dette er en nedgang sammenliknet med 2016. Med en målsetning om et sykefravær på godt under 4 prosent for hele året, er dette et tilfredsstillende resultat. Lavt sykefravær er viktig for OBOS. Bedriften arbeider målrettet med tilrettelegging og vil opprettholde fokuset på forebygging og oppfølging.

Bygge- og anleggsplasser

Det skal være trygt å arbeide på bygge- og anleggsplasser der OBOS er byggherre. OBOS er opptatt av arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- og anleggsplasser, både i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. Målet er null feil, null personskader og null avvik på kontrollene fra Arbeidstilsynet. Hendelser på byggeplassene som medfører skade med fravær rapporteres helt til konsernledelsen.

OBOS-konsernet følger strenge krav og rutiner, med jevnlig rapportering av SHA. Eventuelle uønskede hendelser evalueres grundig, og rapporteres til styret i OBOS. SHA er et fast punkt i alle byggherremøter og styremøter i utbyggingsselskap. I samarbeidsprosjekter er det OBOS’ strenge krav til samarbeidsrutiner som gjelder.

I tillegg til de generelle retningslinjene for HMS på arbeidsplassen finnes det egne HMS-planer og prosedyrer for de ulike virksomhetene og datterselskapene i OBOS. Det er også innarbeidet prosedyrer for å ivareta arbeidstakernes rettigheter, og sikkerhet for innleid personell og personer som arbeider for leverandører. OBOS har etablert rutiner med kontrolltiltak for at sosial dumping og skatteunndragelser skal unngås.

Avdelinger og datterselskaper som er pålagt det, har en egen HMS-ansvarlig som rapporterer eventuelle personskader og uønskede hendelser. Vedkommende har også ansvaret for opplæring av nyansatte og vikarer. Ved skader eller nestenulykker blir instrukser og risikoanalyser gjennomgått og revidert hvis behov.

OBOS Prosjekt stiller krav om miljøsaneringsrapport og avfallshåndtering, inntakskontroll på byggeplass og etterlevelse av påseplikt i sine tilbudsforespørsler. Dette følges opp i byggemøter med tilhørende referater.

Skader med fravær rapporteres til administrerende direktør i datterselskapene umiddelbart, og til konsernsjefen kvartalsvis. Ulykker rapporteres til både administrerende direktør og konsernsjef umiddelbart. Forbedringsforslag og avvik av alvorlig karakter relatert til HMS, kvalitet og ytre miljø rapporteres månedlig i konsernledelsens møter.

Sykefravær rapporteres i kvartalsrapporter, og sammen med øvrig informasjon om arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold i årsrapporten.

OBOS rapporterer skader i H1-verdier. Disse verdiene måler skader med fravær per 1 million arbeidstimer. Divisjon boligutvikling (ekskl. Block Watne og OBOS Sverige) hadde per 31.12.2017 H1-verdi på 3,4, noe som var en nedgang fra 5,27 per 31.12.2016, Divisjon næringseiendom hadde en H1-verdi på 2,9, mot 0,0 ved utgangen av 2016. OBOS Energi hadde en H1-verdi på 0,0 mot 52,8 ved utgangen av 2016. Et godt forebyggende arbeid medvirker i stor grad til at skadestatistikken holder seg lav. Den strenge praktiseringen av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø kommer til å fortsette.

Datterselskapet Block Watne produserer boliger med egne ansatte prosjektledere, byggeledere og tømrere, og har et særlig fokus på å redusere sykefravær og skadefrekvens forårsaket av belastningsskader, ulykker og hendelser på byggeplassene. Registrering av uønskede hendelser på byggeplassene ble intensivert i 2017. Intensivert satsning på HMS-arbeidet har gitt god effekt.

Oppfølging av uønskede hendelser og nestenulykker er viktig for å øke bevisstheten om sikkerhetsarbeidet, og derigjennom forebygge og redusere antall ulykker. HMS er alltid første sak på agendaen i ledermøter, interne samlinger og driftsmøter, og det er innført bonusreduksjon ved alvorlig avvik i sikkerhet på byggeplass. Det gjennomføres uanmeldte tilsyn på Block Watnes byggeplasser med påfølgende avviksbehandling og oppfølging. Verneombudene er involvert i arbeidet med å redusere skader og hendelser.

Ingen alvorlige skadetilfeller er registrert på Block Watnes arbeidsplasser i 2017. Det er registrert 12 skader med fravær  i 2017 mot 19 skader med fravær i 2016. H-verdien er redusert gjennom året og var på 8,2 ved utgangen av 2017 mot 9,8 ved utgangen av 2016.

H1

Samtlige skader og uønskede hendelser gjennomgås og vurderes i Arbeidsmiljøutvalget (AMU), samt hver 14. dag i ledermøtet. Relevante tiltak iverksettes løpende. Opplæring, prosedyrer og tilrettelegging på arbeidsplassen er sentrale virkemidler i dette arbeidet. Det legges også til rette for alternativt arbeid i stedet for sykemelding i tilfeller hvor det er relevant.

Risiko vurderes kontinuerlig for samtlige byggeprosjekter. Dersom det foreligger risiko, utarbeides det en sikker jobbanalyse (SJA). På bakgrunn av risikovurderingene lages det en plan som deles ut til alle interne og underentreprenører som skal utføre tjenester i tiltaket, og til verneombud. Vernerunder gås hver 14. dag i byggeperioden iht. oppsatt plan.

I OBOS Sverige og Kärnhem måles ikke skader på samme måte som i Norge.

OBOS Sverige rapporterer fra fjerde kvartal en LTAR-verdi (svensk versjon av H1) på 10,17. Det har dessverre vært fire til dels alvorlige skadehendelser på fabrikken i 2017. Virksomheten vil i løpet av 2018 styrke sikkerhetsfokuset både på fabrikk og byggeplass.

I Kärnhem har det vært seks skader med fravær i løpet av året, mot én i 2016. Den alvorligste var en klemskade som førte til en ukes sykemelding. Virksomheten vil fra 2018 styrke sitt sikkerhetsfokus og gå over til rapportering i henhold til LTAR-verdi for å sikre lik rapportering gjennom konsernet.

Veien videre

OBOS har god kontroll på målsetninger og resultatoppfølging innenfor områdene miljø, menneskerettigheter, korrupsjon og arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, slik at arbeidet er i tråd med regnskapsrettens bestemmelser.