Hopp til innholdet

Bekjempelse av korrupsjon og hvitvasking

OBOS har nulltoleranse for korrupsjon. Virksomheten skal drives i tråd med følgende grunnleggende verdier: skikkelig, kvalitetsbevisst, offensiv, lønnsom og engasjert.

korrupsjon-hvitvasking_innhold_180x180

OBOS har utarbeidet en rekke rutiner og retningslinjer for å forhindre korrupsjon og for varsling av kritikkverdige forhold. Alle ansatte skal etterleve den høyeste etiske standard i alle forhold som gjelder forretningsvirksomheten, både kolleger imellom og overfor medlemmer, kunder, samarbeidspartnere, leverandører, forretningsforbindelser og konkurrenter. Rutinene og retningslinjene er tilgjengelige for alle ansatte og er godt innarbeidet i konsernet. «Verdier og etiske retningslinjer» er det mest sentrale dokumentet. Her settes strenge krav til alle ansatte når det gjelder etikk, redelighet, troverdighet og forretningsmoral. Verdier og etikk settes alltid opp som tema på introduksjons møter for nyansatte, og er en del av arbeidskontrakten.

Konsernets ledere skal hvert år rapportere hvordan de har jobbet med etikk i sine avdelinger. OBOS vil også framover fortsette å ha et skarpt fokus på verdier og etiske retningslinjer.

Retningslinjene slår blant annet fast at leverandører skal behandles rettferdig, og at valg mellom konkurrerende leverandører skal vurderes upartisk. OBOS skal heller ikke utøve eller forsøke å utøve innflytelse for å oppnå spesialbehandling på vegne av en bestemt leverandør. Rabattbetingelser for ansatte følger myndighetenes anbefalte grense for skattefrie personalrabatter. Ansatte og deres familier er underlagt strenge regler for mottakelse av gaver fra forretningsforbindelser. Våre ansatte er underlagt flere rutiner som skal hindre korrupsjon. Blant annet kan ikke prosjektledere eller andre i OBOS-konsernet som har innvirkning på prislister eller mulighet for oppgradering av standard på leiligheter, selv kjøpe leilighet i disse boligprosjektene.

Konsernsjef, konsernledelsen, alle som rapporterer til konsern ledelsen samt ansatte fra avdeling for forretningsutvikling som er involvert i oppkjøp og selskapsanalyse, er underlagt strenge regler for private investeringer og bierverv. Dette for å unngå problematikk rundt blant annet innsidehandel.

Innkjøp

«Instruks for innkjøp i OBOS-konsernet» gir interne retningslinjer og rutiner for innkjøp. Blant annet skal rutiner for pris og anbudsforespørsler sikre en profesjonell behandling av våre leverandører.

Hvitvasking

«Hvitvaskingshåndbok for OBOS-konsernet» skal sikre at hvitvaskingsregelverket oppfylles. Alle ansatte i OBOS, uavhengig av om de arbeider i avdelinger og selskaper som er omfattet av hvitvaskingsregelverket, har plikt til å melde fra dersom de blir oppmerksomme på ulovlige eller kritikkverdige forhold. Dette gjelder også hvitvasking eller forsøk på hvitvasking, og der det kan være tvil om ansattes habilitet eller upartiskhet. I tillegg til hvitvaskingsreglene på konsernnivå, har datterselskapene som omfattes av regelverk mot hvitvasking og terrorfinansiering, egne rutiner tilpasset sin virksomhet. Disse selskapene er innrettet slik at interessekonflikter mellom ansatte og kunder minimeres og alltid håndteres i tråd med OBOS’ etiske retningslinjer. Dette inkluderer for eksempel krav til at funksjoner som salg og oppgjør skal være atskilte i bank-, eiendomsmegler-, og forsikringsvirksomheten, noe som også reduserer risiko for korrupsjon. OBOS-banken og OBOS Eiendomsmeglere har egne ansatte med spesielt ansvar for å avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Ved mistanke om kunder eller transaksjoner som kan ha tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering blir Økokrim alltid underrettet. Det gjennom føres opplæring av ansatte som berøres av regelverket
både på konsern- og selskapsnivå.

Samarbeidspartnere og underleverandører

Bygge- og boligprosjekter er en sentral del av virksomheten i OBOS-konsernet. I slike prosjekter inngår ofte flere samarbeidspartnere og underleverandører. Innkjøp av varer og tjenester til denne produksjonen skjer i henhold til etablert avtaleverk med valgte leverandører. OBOS vektlegger at leverandører og underentreprenører som benyttes i de ulike boligprosjektene, følger gjeldende lover og forskrifter. Dette følges opp gjennom prosedyrer som inngår i de aktuelle kvalitetssystemene og i kontraktene. I kvartals rapporten skal prosjektlederen for hvert boligprosjekt rapportere om eventuell mistanke om økonomisk kriminalitet hos aktører i prosjektet. Korrupsjon vil bli rapportert umiddelbart. Oppfølging skjer i første rekke i byggherremøter der byggherrens påseplikt er et fast punkt i alle møter. Gjennom stikkprøvekontroll undersøkes lønnsforhold, boforhold og andre forhold som kan avdekke økonomisk kriminalitet.

OBOS Prosjekt forestår i stor grad innkjøp og administrasjon av bygningsmessige leveranser, og arbeider på vegne av sine kunder. Kundene er både profesjonelle byggherrer og engangsbyggherrer. Kontraktene tegnes mellom byggherre og entreprenør eller leverandør. OBOS Prosjekt har rutiner som minimerer risikoen for korrupsjon. Det gjøres jevnlig kredittvurdering av entreprenører som det tegnes kontrakter med, og fakturering fra entreprenør til byggherre skjer i henhold til kontrakt. Alle avtaler om tilleggs- og fradragsarbeider skal skriftlig avtales i endringsordrer som faktureres separat. Fakturaene kontrolleres av OBOS Prosjekt og anvises til utbetaling av byggherre. OBOS Prosjekt gjennomfører interne prosjektrevisjoner for å sikre både kvalitet og riktig økonomistyring i prosjekter.

Veien videre

Korrupsjon skal ikke forekomme, og OBOS skal ha så gode kontrollrutiner at korrupsjon hos leverandører blir avslørt og rapportert. OBOS vil i årene som kommer fortsette det gode forebyggende arbeidet på dette området.