Hopp til innholdet

Menneskerettigheter

OBOS’ «Verdier og etiske retningslinjer» bygger på en grunnleggende respekt for menneskeverdet, likebehandling og retten til et arbeidsmiljø fritt for blant annet diskriminering på grunn av rase, hudfarge, etnisk opprinnelse, religion, kjønn, seksuell legning, alder eller uførhet.

menneskerettigheter_innhold_180x180

OBOS har retningslinjer for å rapportere om klager og avvik som gjelder menneskerettigheter. Det er ikke registrert brudd på menneskerettigheter i prosjekter eller annet arbeid ledet av OBOS i 2017.

Arbeidet med å ivareta menneskerettigheter omfatter både kunder, egne ansatte, samt arbeidstakere i entreprenør- og håndverksbedrifter som engasjeres av boligselskapene for å utføre rehabiliterings- og vedlikeholdsoppdrag der OBOS er engasjert.

Respekt for menneskerettigheter står sterkt i både i Norge og Sverige. Innkjøp av varer og tjenester skjer i henhold til innhentede tilbud, rammeavtaler og kontrakter. Leverandører av varer og tjenester er overveiende norske eller svenske, og OBOS’ investeringer og eierskap gjøres gjennomgående i norske og svenske selskaper.

Kontroll av leverandører

OBOS forventer at leverandører oppfyller politiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter. Dette ivaretas gjennom krav i kontrakter, planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), samt ved oppfølging av kravene på byggeplasser og i byggemøter. Dette sikrer ordnede forhold på byggeplassene.

Konsernet har gode rutiner for å sikre at leverandører og engasjerte selskaper opererer innenfor lovens rammer når det gjelder betaling av skatter og avgifter, sikkerhet, samt sosial dumping. Dette vurderes som svært viktig for å sikre gode arbeidsforhold, lønnsbetingelser og andre menneskerettigheter.

Konsesjonsplikt gir strenge krav

Enkelte virksomheter i OBOS-konsernet er konsesjonspliktige. Det medfører krav om likebehandling av alle kunder, herunder strenge krav til ikke-diskriminering. Alle kunder vurderes individuelt og kriteriene er objektive, for eksempel forsikringsobjektets beskaffenhet, låntakers likviditet og skadehistorikk. Brudd på menneskerettigheter vil også medføre risiko for tap av konsesjon, og dermed omdømme.

Gjennom stikkprøvebasert oppfølging av Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, følges det opp at det ikke forekommer diskriminering når det gjelder menneskerettigheter.

Veien videre

OBOS er bevisst på utfordringen knyttet til menneskerettigheter, også med tanke på framtidige investeringer og ekspansjoner. Vi har derfor et kontinuerlig ønske om å forbedre våre rutiner.