Hopp til innholdet

Miljøstrategi

OBOS arbeider aktivt for å redusere energibruk og utslipp av klimagasser samt å tilby nye, lønnsomme og miljørelaterte produkter, tjenester og investeringer til kunder og medlemmer.

miljøstrategi_innhold_180x180

OBOS-konsernets overordnede strategi fastslår at vi skal ta grønt ansvar. Det innebærer at vi har følgende delmål for konsernet:

  • Klimanøytrale innen 2021
  • Miljøvennlige bygg «ett steg lenger»
  • Miljøsertifiserte virksomheter
  • Leverandør av småskala fornybar energi
  • «OBOS gir tilbake» 2 prosent av resultatet etter skatt til FoU og tiltak innen klima, miljø og uterom

Miljøsertifiserte virksomheter

Hovedkontoret og 16 avdelingskontor i Norge er miljøfyrtårnsertifisert. Det innebærer at hele konsernet i Norge, med unntak av Block Watne, nå er Miljøfyrtårnsertifisert. OBOS Sverige er allerede ISO-sertifisert (ytre miljø ISO 14001 og kvalitet ISO 9001). Dermed har store deler av konsernet fått et sertifikat som viser at vi arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen, oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Som miljøfyrtårnsertifisert, settes det klare miljømål for det enkelte år og en handlingsplan for å nå målene. Disse målene og handlingsplanen forankres i konsernledelsen. Avdelingskontorene vil bli løpende resertifisiert i årene framover.

Klimanøytrale innen 2021

Det blir hvert år utarbeidet et klimaregnskap for hovedkontoret og for avdelingskontorene som er blitt Miljøfyrtårnsertifisert, basert på metodikken som brukes i Miljøfyrtårn. Det er i beregningen tatt hensyn til CO2-utslipp som skyldes flyreiser, bilbruk, restavfall og energibruk tilknyttet eiendomsmassen. OBOS’ kontordrift skal være klimanøytral innen 2021. Dette gjøres trinnvis. Vi startet i 2017 med å benytte fornybar strøm i alle fellesareal i bygg som eies av OBOS Forretningsbygg. For å oppnå full klimanøytralitet vil vi
jobbe aktiv for å redusere vårt CO2-avtrykk, kjøpe opprinnelsesgarantier tilsvarende vårt strømforbruk og kjøpe CO2-kvoter for det resterende utslippet. OBOS’ hovedkontor slapp ut cirka 536 tonn CO2 i 2017 mot 576 tonn CO2 i 2016. Da er kun CO2-utslipp fra bruk av fjernvarme, elektrisitet, flyreiser, restavfall og bilbruk medregnet. Det innebærer at klimagassutslippene falt fra 1,1 tonn per årsverk i 2016 til 1,0 tonn per årsverk i 2017. OBOS har en kraftavtale med LOS Energy. Gjenvinningskraft fra industrien utgjorde vel 52 prosent av innkjøpt strøm gjennom denne avtalen i 2017. Gjenvinningskraften og den rene vannkraften er vektet med null i CO2-utslipp.

Miljøvennlige bygg «ett steg lenger»

Alle nye byggeprosjekter i OBOS BBL skal fra og med 2018 ha en miljøstrategi, samt være bedre enn byggeforskriften på minimum ett miljøtiltak. Hvert prosjekt kan velge fra en liste over mulige tiltak. Utover dette jobber hver enhet i OBOS kontinuerlig med miljøspørsmål. Block Watne legger vekt på energi- og miljøperspektivet gjennom valg av byggemetoder, materialer og løsninger fra underleverandører. Block Watne bygger i hovedsak boliger med trekonstruksjoner. Isolasjonen som brukes er produsert av resirkulert glass, og det benyttes innvendig kledning som ikke avgir gasser. Avfall som genereres i produksjonsfasen, håndteres i henhold til avfallsplaner. Det utarbeides en miljø- og kretsløpsredegjørelse for hver enkelt bolig. Redegjørelsen omfatter opplysninger om miljødata og energiforbruk. Alle underleverandører som bidrar med produkter til en Block Watne-bolig, leverer egen miljøredegjørelse. Boligenes årlige energiforbruk framgår av spesifikke varmetaps- og energiberegninger som inngår i den samlede dokumentasjonen for boligen. Block Watne leverer energisertifikat (dokumentasjon på energimerking) for boligen ved overlevering til kundene.

På Ulven, OBOS’ neste store byutviklingsområde, arbeides det med en ambisiøs og omfattende plan for bilfrie utearealer og gode grønne uterom. På Fornebu skal et større felt bygges etter FutureBuilt-standard og vil bli et foregangsområde innen miljø. På Manglerud jobber OBOS Nye Hjem med en boligblokk i massiv tre. Også den blir en del av FutureBuilt-programmet.

OBOS Sverige er ISO-sertifisert (ytre miljø ISO 14001 og kvalitet ISO 9001), og har fastsatte mål og årlige forbedringstiltak for kvalitet og miljø i boligproduksjonen og på byggeplasser, samt på kontorene. Det etableres årlige miljømål for energiforbruk i typehusporteføljen og i produksjonsanleggene (fabrikkene), reduksjon av miljøskadelige kjemikalier i produksjonsanleggene og avfall som deponeres. Avfall fra produksjonsanleggene og kontorene kildesorteres. Avfall på byggeplassene kildesorteres i henhold til lokale myndigheters krav.

I Sverige rettes det et økende fokus på å bygge boliger i tre. Å bygge i tre krever lite tilført energi. I tillegg lagrer tre karbondioksid gjennom hele sin levetid. Innovasjonsprosjektet High6 er en viktig miljøsatsing. Tre og glass er de viktigste materialene i dette prosjektet. Solcellepaneler skal integreres i fasadene. High6 kombinerer ny teknikk, digitale plattformer og design med en framoverlent miljøtankegang.

Kärnhem er ikke sertifisert, men har fastsatte mål og årlige forbedringstiltak for kvalitet og miljø i sitt produksjonsanlegg og i virksomheten for øvrig. Produksjonsløsninger og produkter tilfredsstiller myndighetspålagte energikrav til
boliger. I produktutviklingen og boligproduksjonen legges det vekt på at boligene skal være ressurs- og energieffektive, og at byggeprosessen påvirker det ytre miljøet minst mulig.

Nye næringsbygg, rehabiliteringsprosjekter eller vedlikehold av eiendommer skal ligge én energiklasse over det som kreves i byggeforskriftene, for tiden minimum energiklasse B. Det vurderes alltid om det er lønnsomt å øke
til energiklasse A. I tillegg vurderes det alltid om bygget skal BREEAM-sertifiseres til å tilfredsstille nivået «Very good» eller høyere. BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.

Handlingsplaner for energikutt

OBOS jobber målrettet med energisparing og har fireårige handlingsplaner for å kutte energiforbruket, og mottar støtte til dette prosjektet fra ENOVA. I 2017 sparte OBOS 39 millioner kWh i forhold til forbruket i 2002, som var året
da miljøprosjektet startet. Totalt akkumulert innsparing er 378 millioner kWh. OBOS rapporterer årlig energiforbruket til ENOVA og til Miljøfyrtårnstiftelsen.

Målet for kildesortering for OBOS Forretningsbyggs 18 største eiendommer er en sorteringsgrad på 75 prosent. For forvaltede selskaper er målet 50 prosent og deretter en kontinuerlig forbedring hvor nye mål settes årlig. Målet er svært avhengig av leietakerne og kan variere fra bygg til bygg. Målet for vannforbruket er å ikke bruke unødvendige mengder vann som følge av feil eller skader, samt en kontinuerlig reduksjon.

Miljøstrategien utgjør en integrert del av konsernets virksomhet. Det blir kontinuerlig gjennomført en rekke konkrete tiltak med tydelig miljøprofil. Dette vil fortsette i 2018.

Energioppfølging

OBOS har som mål å bli bedre på kildesortering av avfall, samt å bruke mindre energi og drikkevann. Som et ledd i driften av eksisterende eiendomsmasse i Norge blir energiforbruk, kildesorteringsgrad og vannforbruk kontrollert ukentlig opp mot fastlagte mål for den aktuelle eiendommen. Avvik rapporteres ukentlig til driftsdirektør og årlig til konsernledelsen. OBOS oppdager på meget kort tid vannlekkasjer eller feil bruk av vann, for eksempel til kjøling. Kildesorteringsgraden for hovedkontoret på Hammersborg Torg har økt fra 45 prosent til 65 prosent på 3 år.

Grønn finansiering

OBOS Forretningsbygg utarbeidet i 2017 sitt grønne rammeverk, som ble tredjepartsvurdert som «medium grønt» av CICERO. Rammeverket ble brukt da OBOS Forretningsbygg utstedte den første Grønne obligasjonen. Midlene fra obligasjonen ble benyttet til finansiering av bygget Portalen på Lillestrøm. Portalen er sertifisert i henhold til BREEAM «very good».

Forbruk

OBOS-konsernet arbeider for å redusere forbruk, blant annet ved å tilrettelegge for elektronisk utveksling av informasjon, økt bruk av videokonferanser og Skype-møter, samt ved å innføre «follow you»-løsning på alle kopimaskiner.

OBOS har redusert bruken av firmabiler, i tillegg til at alle nye biler som kjøpes inn skal være så miljøvennlige som mulig.

Miljørelaterte produkter og tjenester

Forvaltningsvirksomheten i OBOS leverer en rekke tjenester som bidrar til å redusere belastningen på det ytre miljøet. OBOS tilbyr OBOS Energimerke for en rekke av de forvaltede boligselskapene. Alle leiligheter som selges eller leies ut må ha energiattest. OBOS Energimerke er et ekspertmerke basert på faktiske og tekniske data om bygget, leiligheten og leilighetens beliggenhet.

OBOS Prosjekt er godkjent ENØK-konsulent og utarbeider ENØK-analyser og energiutredninger og energimerker boligog næringsbygg. Videre bistår OBOS Prosjekt byggherrer med gjennomføring av energireduserende tiltak i bygningsmassen. OBOS Prosjekt utarbeider miljøsaneringsrapporter som sikrer riktig håndtering av miljøfarlige stoffer i byggeprosjekter og bistår byggherrer med å bygge avfallshåndteringsanlegg for god og riktig sortering av avfall. OBOS Prosjekt tilbyr også Energiregnskap til våre forvaltede boligselskap.

Bærekraftig nabolag

I mai 2017 lanserte OBOS delingstjenesten Nabohjelp, en app som gjør det enklere å spørre naboen. Nabohjelp ble testlansert for åtte boligområder i Oslo og deretter åpnet for alle. Målet med tjenesten er å legge til rette for deling i nabolaget, sette bærekraftig utvikling på dagsordenen og skape nytteverdi. Ved utgangen av 2017 hadde Nabohjelp 35 500 brukere og flere tusen løste saker.

OBOS tilbyr fra og med 2017, i samarbeid med Avis, en ordning for delingsbiler til alle nye og eksisterende boligselskap. I tillegg jobber OBOS for å tilrettelegge for felles elsykkelløsninger, samt utarbeide rammeavtaler med leverandører av ladeløsninger for elbiler som gjør det lettere for nye og eksisterende boligselskaper, samt næringsbygg å tilrettelegge for ladning av elbiler.

Miljøkrav til leverandører av varer og tjenester

OBOS er en stor innkjøper av varer og tjenester. OBOS-konsernet krever derfor at produsenter og leverandører leverer varer og tjenester som har høy miljøkvalitet hva gjelder materialvalg, produksjonsprosesser, gjennomføring,
bruk og avfallshåndtering.

I alle byggeprosjekter stilles det krav til valg av løsninger, materialbruk og utførelse for å redusere forurensing av det ytre miljø. OBOS stiller krav til totalentreprenøren om blant annet å framlegge dokumentasjon på system for miljøriktige valg av byggematerialer og for oppfølging av krav vedrørende substitusjonsplikt for OBS-stoffer. Totalentreprenøren skal videre arbeide aktivt for å begrense avfallsmengder fra byggeplassen og stille krav til alle sine leverandører og underentreprenører om å begrense omfang av emballasje og at emballasje medtas av leverandør i størst mulig grad. Målet er at minimum 75 vektprosent av avfallet skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning. I tillegg er det krav om å holde orden på byggeplassene.

Oppfølgingen av totalentreprenørene skjer i første rekke i byggherremøter. Status for oppfyllelsen av mål for sortering av avfall på byggeplass er blant de faste punktene
som gjennomgås på hvert møte. OBOS vil fortsette å ha fokus på dette.

OBOS legger vekt på at innkjøpte varer og tjenester skal være miljøvennlige og at leverandørene skal være miljøsertifiserte. Alle hovedleverandører av produkter til daglig bruk (kopimaskiner, kontorrekvisita/papir, renholdsprodukter og kantineleverandør) er ISO-sertifiserte på miljø. Rutinene for innkjøp utvikles kontinuerlig. Leverandørens miljøprofil blir evaluert som en del av innkjøpsprosessen ved inngåelse av rammeavtaler, og det stilles blant annet krav til at leverandøren skal bruke sin fagkompetanse til å
anbefale miljøvennlige løsninger. Dette vil også bli fulgt opp i 2018.

Investeringer i fornybar energi

OBOS har som del av sin miljøstrategi investert i selskaper innenfor miljø og fornybar energi. Disse investeringene erorganisert i det heleide datterselskapet OBOS Energi.

OBOS-konsernet har en strategi om å bli selvforsynt med fornybar strøm og har derfor gjennom OBOS Energi investert i små vannkraftverk. I tillegg til Kvitno kraft, som ble satt i drift i 2015, ble Strupen kraft i Sogn og Fjordane satt i drift i 2017. Totalt produserer disse kraftverkene ca. 40 GWh år, tilsvarende forbruket til over 2 000 husstander. Bygging av ytterligere seks kraftverk pågår, hvorav fire forventes å settes i drift i 2018. Hittil er det totalt besluttet utbygging av produksjon tilsvarende 190 GWh. Samlet har OBOS Energi en nåværende prosjektportefølje på 30 prosjekter som ved ferdigstillelse forventes å gi et årlig produksjonsvolum på cirka 550 GWh. I tillegg til kraftutbygging i egen regi, har OBOS en avtale med Løvenskiold-Fossum om årlig kjøp av 20 GWh. Kraftleveranseavtalen hadde oppstart 1. januar 2012 og har en varighet på 20 år.

OBOS har også investert i solcelleanlegg på utvalgte næringsbygg tilsvarende en årlig produksjon på 1 GWh (ca. 7 400 kvadratmeter). Fire av installasjonene er satt i drift i 2017 og ytterligere to settes i drift i 2018. Som et nytt forretningsområde ønsker OBOS Energi å ha eierskap og driftsansvar for varmesentraler i tilknytning til OBOS’ bolig- og næringsprosjekter. Dette gjelder i første omgang varmesentralen som bygges i forbindelse med OBOS’ prosjekt i Symra Terrasse, men øvrige potensielle prosjekter er også til vurdering. Boligkjøperne vil da kjøpe energi, men slippe å ha ansvar for investering og drift av selve varmeanlegget.

OBOS gir tilbake

En andel av ordningen OBOS gir tilbake retter seg primært mot tiltak på klima, miljø og uterom i boligselskaper forvaltet av OBOS. I 2017 mottok vi 146 søknader, hvorav 130 ble innvilget. Det ble bevilget ca. 21 millioner kroner gjennom ordningen.