Konsern

Tall i hele tusen

Resultat
Note
2018
2017
Driftsinntekter
13 161 982
11 568 850
Prosjektkostnader
- 7 458 041
- 6 489 544
Personalkostnader
6, 7
- 2 027 862
- 2 021 215
Andre driftskostnader
- 1 500 550
- 1 296 335
Av- og nedskrivninger
- 158 066
- 134 687
Driftskostnader
- 11 144 520
- 9 941 782
Driftsresultat før verdiendring og investeringer i tilknyttede selskaper
2 017 463
1 627 068
Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
553 641
661 980
Gevinst fra salg av tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
1 014
120 488
Verdiendring investeringseiendommer
466 085
429 435
Driftsresultat
3 038 203
2 838 972
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
100 886
147 617
Finanskostnader
- 439 628
- 408 170
Netto valutagevinst/(tap)
- 753
21 943
Netto verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet
219 790
- 69 487
Netto gevinst/(tap) og nedskrivninger av finansielle eiendeler
9 445
111 856
Netto finansposter
9, 11
- 110 260
- 196 241
Resultat før skattekostnad
2 927 943
2 642 731
Skattekostnad
- 295 726
- 176 975
Resultat etter skatt
2 632 217
2 465 756
Herav minoritetens andel
10 875
7 656
Herav hybridkapitalens andel
8 695
6 816
Totalresultat
Netto omregningsdifferanser på investeringer i utenlandske virksomheter
- 18 932
35 968
Netto omregningsdifferanser på utlån til utenlandske virksomheter
- 162
17 230
Netto verdiendring aksjer tilgjengelig for salg
-
- 63 989
Andel av øvrige resultatelementer fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
- 10 490
1 080
Sum poster netto etter skatt som kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder
- 29 584
- 9 712
Netto verdiendring fra egen kredittrisiko
- 980
- 19 649
Netto estimatendringer relatert til pensjoner
- 1 986
- 3 031
Netto bruksendring eierbenyttede eiendommer
Andel av øvrige resultatelementer fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
- 1 524
- 6 862
Sum poster netto etter skatt som ikke vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder
- 4 490
- 29 542
Totalresultat
2 598 143
2 426 502
Herav minoritetens andel
11 134
9 126
Herav hybridkapitalens andel
8 695
6 816
Balanse
EIENDELER
Goodwill
1 079 300
1 067 189
Varemerker
638 117
646 878
Andre immaterielle eiendeler
332 387
225 011
Varige driftsmidler
1 842 814
1 524 358
Investeringseiendommer
10 574 490
10 866 271
Eierbenyttede eiendommer
958 486
952 659
Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
3 951 624
3 632 121
Finansielle anleggsmidler
7 754 913
6 956 497
Utlån fra bankvirksomhet
34 564 243
28 480 301
Andre anleggsmidler
657 953
518 418
Sum anleggsmidler
62 354 328
54 869 702
Boligtomter for utvikling
10 267 914
10 680 932
Boligprosjekter under oppføring
7 153 531
5 126 564
Ferdige, usolgte boliger
470 661
407 763
Sum varelager
17 892 106
16 215 259
Kundefordringer
440 823
503 382
Utlån fra bankvirksomhet
317 783
234 422
Eiendeler klassifisert som holdt for salg
948 901
346 474
Andre omløpsmidler
875 652
1 003 081
Kontanter og kontantekvivalenter
644 926
1 257 213
Sum andre omløpsmidler
3 228 085
3 344 572
Sum eiendeler
83 474 519
74 429 533
Sum egenkapital og gjeld
83 474 519
74 429 534
Andelskapital
96 107
89 701
Annen egenkapital
22 192 172
19 561 706
Hybridkapital
199 550
199 550
Minoritetsinteresser
43 203
63 813
Sum egenkapital
22 531 032
19 914 770
Pensjonsforpliktelser
112 693
111 384
Utsatt skatt forpliktelser
1 584 693
1 668 213
Langsiktig ikke-rentebærende gjeld
265 977
256 464
Langsiktig rentebærende gjeld
27 780 292
25 142 553
Sum langsiktig gjeld
29 743 655
27 178 614
Leverandørgjeld
1 213 177
1 134 852
Betalbar skatt
294 451
294 984
Gjeld klassifisert som holdt for salg
107 535
75 886
Kortsiktig ikke-rentebærende gjeld
2 392 693
3 713 840
Bankinnskudd fra kunder
16 584 346
15 133 203
Kortsiktig rentebærende gjeld
10 607 630
6 983 383
Sum kortsiktig gjeld
31 199 832
27 336 149
Sum gjeld
60 943 487
54 514 763
Sum egenkapital og gjeld
83 474 519
74 429 533
CF
Resultat før skatt
2 927 943
2 642 731
Netto finansposter
110 260
196 241
Av- og nedskrivninger
158 066
134 687
Urealisert verdiendring investeringseiendommer
- 466 085
- 429 435
Resultat fra tilknyttede selskaper
- 554 655
- 782 469
Gevinst/(tap) ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
23 091
44 820
Endring i varelager
51 992
- 1 251 904
Endring utlån og innskudd i OBOS-banken
- 4 697 167
- 3 832 860
Endring i andre tidsavgrensningsposter
- 662 302
217 700
Mottatte utbytter
598 132
491 499
Betalte renter
- 307 200
- 350 685
Mottatte renter
49 019
36 604
Betalte skatter
- 346 033
- 287 064
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
- 3 114 941
- 3 170 135
Utbetalinger ved tilgang av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
- 1 082 193
- 1 113 484
Innbetalinger ved avgang av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
118 043
20 943
Utbetalinger ved tilgang av aksjer og verdipapirer
- 7 811 120
- 6 387 662
Innbetalinger ved avgang av aksjer og verdipapirer
7 019 422
5 183 851
Utbetalinger ved tilgang av selskap, fratrukket kontanter overtatt
- 391 667
- 557 881
Innbetalinger ved avgang av selskap, fratrukket kontanter avhendet
507 006
601 101
Netto kontantstrøm fra investeringer i tilknyttede selskaper
- 420 428
- 624 401
Netto in-og utbetalinger fra andre investeringer
201 402
-
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
- 1 859 536
- 2 877 534
Nedbetaling sertifikatgjeld
-
- 300 000
Opptrekk sertifikatgjeld
-
300 000
Nedbetaling obligasjonsgjeld
- 1 829 991
- 1 549 000
Opptrekk obligasjonsgjeld
6 093 812
7 004 743
Netto opptrekk og nedbetaling av banklån og andre gjeldsposter
133 976
222 085
Opptrekk av hybridkapital
-
99 750
Transaksjoner med minoritet
- 559
-
Utbytte til minoritet
- 25 179
- 5 919
Betalte renter hybridkapital
- 8 695
- 6 816
Innbetaling av andelskapital
6 407
7 184
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
4 369 771
5 772 028
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter
- 8 704
3 013
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
- 613 411
- 272 628
Kontanter og kontantekvivalenter ved starten av perioden
1 258 336
1 530 964
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens utgang
644 926
1 258 336
Hvorav kontanter og kontantekvivalenter klassifisert som holdt for salg
-
1 123
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens utgang
644 926
1 257 213