Hopp til innhold

Konsern

Tall i hele tusen

ResultatNote20182017
Driftsinntekter 513 161 98211 568 850
Prosjektkostnader12−7 458 041−6 489 544
Personalkostnader6, 7−2 027 862−2 021 215
Andre driftskostnader8−1 500 550−1 296 335
Av- og nedskrivninger14, 15−158 066−134 687
Driftskostnader−11 144 520−9 941 782
Driftsresultat før verdiendring og investeringer i tilknyttede selskaper2 017 4631 627 068
Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet16553 641661 980
Gevinst fra salg av tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet161 014120 488
Verdiendring investeringseiendommer13466 085429 435
Driftsresultat3 038 2032 838 972
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter100 886147 617
Finanskostnader−439 628−408 170
Netto valutagevinst/(tap)−75321 943
Netto verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet219 790−69 487
Netto gevinst/(tap) og nedskrivninger av finansielle eiendeler9 445111 856
Netto finansposter9, 11−110 260−196 241
Resultat før skattekostnad2 927 9432 642 731
Skattekostnad10−295 726−176 975
Resultat etter skatt2 632 2172 465 756
Herav minoritetens andel10 8757 656
Herav hybridkapitalens andel8 6956 816
Totalresultat
Netto omregningsdifferanser på investeringer i utenlandske virksomheter−18 93235 968
Netto omregningsdifferanser på utlån til utenlandske virksomheter−16217 230
Netto verdiendring aksjer tilgjengelig for salg-−63 989
Andel av øvrige resultatelementer fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet−10 4901 080
Sum poster netto etter skatt som kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder24−29 584−9 712
Netto verdiendring fra egen kredittrisiko−980−19 649
Netto estimatendringer relatert til pensjoner−1 986−3 031
Andel av øvrige resultatelementer fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet−1 524−6 862
Sum poster netto etter skatt som ikke vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder24−4 490−29 542
Sum øvrige resultatelementer i perioden24−34 074−39 254
Totalresultat2 598 1432 426 502
Herav minoritetens andel11 1349 126
Herav hybridkapitalens andel8 6956 816
Balanse
EIENDELER
Goodwill151 079 3001 067 189
Varemerker15638 117646 878
Andre immaterielle eiendeler15332 387225 011
Varige driftsmidler141 842 8141 524 358
Investeringseiendommer1310 574 49010 866 271
Eierbenyttede eiendommer14958 486952 659
Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet163 951 6243 632 121
Finansielle anleggsmidler177 754 9136 956 497
Utlån fra bankvirksomhet26, 2734 564 24328 480 301
Andre anleggsmidler657 953518 418
Sum anleggsmidler62 354 32854 869 702
Boligtomter for utvikling10 267 91410 680 932
Boligprosjekter under oppføring7 153 5315 126 564
Ferdige, usolgte boliger470 661407 763
Sum varelager17 892 10616 215 259
Kundefordringer19440 823503 382
Utlån fra bankvirksomhet26, 27317 783234 422
Eiendeler klassifisert som holdt for salg19948 901346 474
Andre omløpsmidler17, 19875 6521 003 081
Kontanter og kontantekvivalenter25644 9261 257 213
Sum andre omløpsmidler3 228 0853 344 572
Sum eiendeler83 474 51974 429 533
EGENKAPITAL OG GJELD
Andelskapital96 10889 701
Annen egenkapital22 192 17219 561 706
Hybridkapital24199 550199 550
Minoritetsinteresser2443 20363 813
Sum egenkapital22 531 03219 914 770
Pensjonsforpliktelser7112 693111 384
Utsatt skatt forpliktelser101 584 6931 668 213
Langsiktig ikke-rentebærende gjeld20265 977256 464
Langsiktig rentebærende gjeld1127 780 29225 142 553
Sum langsiktig gjeld29 743 65527 178 614
Leverandørgjeld201 213 1771 134 852
Betalbar skatt10294 451294 984
Gjeld klassifisert som holdt for salg20107 53575 886
Kortsiktig ikke-rentebærende gjeld202 392 6933 713 840
Bankinnskudd fra kunder1116 584 34615 133 203
Kortsiktig rentebærende gjeld1110 607 6306 983 383
Sum kortsiktig gjeld31 199 83227 336 149