Hopp til innhold

Oppstilling av finansiell stilling

Beløp i tusen kronerNote4456144196
Eiendeler
Andre immaterielle eiendeler8346 517286 120
Utsatt skattefordel58890
Sum immaterielle eiendeler347 406286 120
Tomter, bygninger og annen fast eiendom976 84431 721
Driftsløsøre og inventar915 94019 271
Sum varige driftsmidler92 78550 992
Investeringer i datterselskap68 804 4348 611 310
Lån til foretak i samme konsern167 620 4544 467 803
Investeringer i tilknyttet selskap73 355 5703 922 415
Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet63 4530
Investeringer i aksjer og andeler10179 762228 288
Andre langsiktige fordringer123 65022 452
Sum finansielle anleggsmidler20 147 32317 252 268
Sum anleggsmidler20 587 51317 589 379
Boligtomter for utvikling50 50250 502
Beholdning leiligheter42 19914 214
Sum varelager92 70164 716
Kundefordringer28 21626 117
Fordringer på datterselskaper16965 6501 579 546
Andre fordringer54 60059 066
Sum fordringer1 048 4661 664 730
Obligasjoner og sertifikater114 285 3851 169 523
Markedsbaserte aksjer1087 333111 676
Sum finansielle omløpsmidler4 372 7181 281 199
Bankinnskudd, kontanter og lignende620 8011 270 503
Sum omløpsmidler6 134 6864 281 148
Sum eiendeler26 722 20021 870 527
Beløp i tusen kronerNote44 19644 196
Egenkapital og gjeld
Andelskapital119 996111 919
Annen egenkapital19 329 35016 267 687
Sum egenkapital19 449 34516 379 606
Pensjonsforpliktelser3136 83582 418
Utsatt skatt5033 598
Obligasjonslån134 073 4442 875 612
Annen langsiktig gjeld, rentebærende62 41312 246
Annen langsiktig gjeld135 9465 946
Sum langsiktig gjeld4 278 6383 009 820
Obligasjonslån13299 900435 824
Leverandørgjeld96 74747 646
Betalbar skatt5413160
Skyldige offentlige avgifter41 57446 420
Gjeld til datterselskaper, rentebærende13, 162 256 7061 701 342
Annen gjeld til datterselskaper1659 19773 550
Annen kortsiktig gjeld239 680176 160
Sum kortsiktig gjeld2 994 2162 481 101
Sum gjeld7 272 8545 490 921
Sum egenkapital og gjeld26 722 20021 870 527