Hopp til innhold

Oppstilling av kontantstrømner

Beløp i tusen kronerNote20212020
Resultat før skatt3 025 7272 869 953
Netto finansposter−3 767 077−3 351 086
Av- og nedskrivninger8, 933 49255 961
Gevinst/(tap) ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler08 201
Endring i andre tidsavgrensningsposter−49 524−75 090
Inn-/utbetalinger av utbytte og konsernbidrag1 551 2243 385 057
Betalte renter−81 452−88 634
Mottatte renter154 83888 721
Betalte skatter−390−16 518
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter866 8382 876 565
Inn-/utbetalinger ved salg/(kjøp) av driftsmidler8, 9−144 824−69 960
Inn-/utbetalinger utlån−3 002 467−2 734 847
Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av aksjer og andre verdipapirer−113 7921 203 355
Inn-/utbetalinger ved investering i datterselskaper−28 000−236 544
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter−3 289 083−1 837 996
Inn-/utbetalinger gjeld kredittinstitusjoner og andre64 70935 489
Inn-/utbetalinger obligasjonslån/sertifikater1 064 000−41 985
Inn-/utbetalinger konsernmellomværende635 756−69 406
Innbetaling av andelskapital8 0778 782
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter1 772 541−67 119
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter00
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter−649 703971 449
Kontanter og kontantekvivalenter ved starten av perioden1 270 503299 054
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens utgang620 8011 270 503
*) Herav 22,8 millioner kroner er bundne skattetrekksmidler