Brannvern og instrukser

Brannvern

Ansvarsfordeling mellom utleier og leietaker reguleres i leiekontrakten, men generelt for våre leieforhold gjelder at vi som eier foretar all kontroll og vedlikehold i fellesarealer og på fellestekniske branninstallasjoner.

Du som er leietaker er ansvarlig innenfor ditt leieobjekt. Er du usikker på rutiner og ditt ansvarsområde rundt brannsikkerhet?

Ta kontakt med Coor Eiendomsdrift på:

Telefon: 91 82 20 20

Organisering

OBOS Eiendom skal ha en ansvarlig brannvernleder for alle bygg. I tillegg skal alle leietakere ha en brannvernansvarlig og en vara brannvernansvarlig medarbeider. Disse to retter seg etter ”instruks for brannvernansvarlig”, et dokument som skal være oppslått på vegg i alle leieforhold.

Øvelser

OBOS Eiendom arrangerer brannøvelser. Dette kan være evakueringsøvelser eller teoriøvelser hos den enkelte leietaker.

Brannalarm

Nesten alle våre bygninger er utstyrt med brannalarmanlegg med direkte alarmoverføring til brannvesenet. Man skal i alle tilfelle ringe brannvesenet telefonnummer 110 ved brann.

Slokkemidler

OBOS Eiendom har utstyrt bygningene med brannslanger og brannslokningsapparater. Disse undersøkes jevnlig av driftstekniker, i tillegg til at det er inngått en serviceavtale med et eksternt brannkonsulentfirma, som har service en gang per år.

Branninstruks

Instruksen er oppslått flere steder og det påligger alle å gjøre seg kjent med innholdet i den. Mangler branninstruks hos din bedrift, ta kontakt med din eiendomssjef.

Rømningsplaner

OBOS Eiendom har satt opp rømningsplaner på strategiske steder og i alle etasjer. Det påligger alle å gjøre seg kjent med rømningsveiene.

Branntegninger

OBOS Eiendom har laget branntegninger for alle bygninger. Branntegningene viser brannskiller/seksjonering i bygget. Den enkelte leietaker er ansvarlig for at brannskiller ikke blir brutt ved ombygginger, legging av kabler etc. Det er viktig at OBOS Eiendom kontaktes før slike arbeider settes igang.

Krav om internkontroll

Leietaker har selv ansvaret for at arbeidsforholdene for sine ansatte er i henhold til lovens krav. Arbeidsmiljølovens ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter” (Ik-forskriften) gjelder for alle våre leietakere.

Brannvern og elektro-installasjoner

Som leietaker har du ansvar for ettersyn og vedlikehold. Vi har valgt å legge vår kontrollfrekvens på hvert annet år. I prinsippet blir da hovedtavler termografert og de øvrige elektrotekniske- og brannvern-installasjonene inspisert, basert på stikkprøver og visuell gjennomgang.

Dette gjelder ledningsnett med kontaktorer/brytere, armatur til nød-ledelys og vanlig belysning, brannslokkeutstyr, varslingsanlegg osv. I praksis har vi løst dette med serviceavtaler med seriøse leverandører.

Vi forventer at fåre leietakere sørger for en tilsvarende kontroll og utbedring av anleggene i sine arealer, slik at installasjonene er sikre til enhver tid – og slik at dette kan dokumenteres overfor så vel oss som de respektive tilsynsmyndigheter.

 

Branninstruks

For å minimere risikoen for brann er det viktig at alle gjør seg kjent med nødutganger, brannslukningsutstyr og manuelle meldere.

Ved ethvert branntilløp skal du:

1) Varsle

Dersom brannalarmen ikke høres, utløs manuell melder og ring til brannvesen.

2) Redde

Mennesker utsatt for fare.

3) Slukke

Hvis mulig, forsøk å slukke med nærmeste brannslukkningsutstyr. Hvis ikke: lukk dørene.

4) Rømme

Evakuer bygningen, bruk nærmeste rømningsvei. Heisen må ikke brukes! Gå til samleplass foran hovedinngangen.

NB! De som betjener publikum har ansvar for å organisere rømning for disse.

5) Hjelpe

Bistå ansvarlig personell. Veilede brannvesenet.

Du må gjøre deg kjent med følgende:

 • Plassering av nærmeste telefon
 • Brannalarmanlegg
 • Rømningsveier
 • Plassering av nærmeste håndslukkerapparat eller brannslange

Hvis brann oppstår på din arbeidsplass:

 • Slukk hvis mulig, men ikke sett deg selv i fare 
 • Hvis brannalarm ikke høres, utløs nærmeste manuelle melder
 • Undersøk om det er folk i rommet – evakuer rommet
 • Steng døra til brannrommet
 • Forlat bygningen og gå ut på gata
 • Heiser skal ikke benyttes ved brann/brannalarm
 • Det er ikke tillatt å gå inn i bygningen før brannvesenet har gitt tillatelse

Særlig ansvar

 • Personer som arbeider med, og har ansvaret for gass, stråling, strøm og væsker må være tilstede for å ta nødvendige forhåndsregler, bl.a. orientere slukkemannskaper.
 • Ved brann skal brannvesenet varsles straks på tlf. 110 i tillegg til at brannalarmanlegget har automatisk overføring av alarmen til brannvesenet.

 

Brannvernsansvarlig

Som leietaker skal du peke ut en brannvernansvarlig. Han eller hun har mange viktige oppgaver, og skal representere leietaker over oss som byggeier.

Brannansvarlig skal:

 • Til enhver tid ha oversikt over antall ansatte i bedriften.
 • Kjenne til alle godkjente rømningsveier fra bedriftens leieareal.
 • Ha ansvaret for å se til at alle rømningsveier er åpne, og at de ikke blir blokkert av lagrede varer, emballasje eller lignende. I slike tilfeller har han eller hun plikt til å varsle leietakers/bedriftens ledelse.
 • Kjenne branninstruksen, og vite om avtalt møteplass utenfor bygget i en rømningssituasjon.
 • Se til at alle ansatte og gjester i bedriften straks begir seg ut av bygget via godkjente rømningsveier, og til avtalt møteplass når brannalarmen går.
 • Kjenne til plassering av slokkeutstyr.
 • Gjennomføre opptelling og registrering av bedriftens ansatte og gjester på avtalt møteplass utenfor bygget, samt melde status brannvesenet når de kommer til plassen.
 • Ha ansvaret for at leietakers/bedriftens ansatte, nyansatte og vikarer er gjort kjent med gjeldende instrukser, rømningsveier og plassering og bruk av slokkeutstyr.

 

Ordensregler for å unngå brann

Som leietaker har du ansvar for å minimere risikoen for brann. Her er noen viktige regler.

Filler, twist og kluter

Filler, twist og kluter med brannfarlig væsker skal samles opp umiddelbart etter bruk og og tas med til egne avfallsbeholdere for ildsfarlig avfall.

Ildsfarlige væsker, gasser og brannfarlige materialer

Ildsfarlige væsker, gasser og brannfarlige materialer skal oppbevares i brannsikre skap eller rom jf. Lov om oppbevaring av brannfarlige væsker. Brannvesenet og ansvarlig brannnvernleder hos OBOS Eiendom skal godkjenne plassering. 

Røyking er kun tillatt på anviste steder.

Gods og emballasje 

Det skal ikke lagres gods, emballasje eller lignende som hindrer fremkommeligheten i rømningsveiene. Det skal heller ikke lagres eller plasseres brennbart gods, emballasje eller lignende inntil yttervegg.

Lagring av gods i tekniske rom eller foran og i sikringsfordelinger er ikke tillatt.

Sveising og skjæring

Brannvarslingsanlegget skal være avslått ved sveising eller skjæring eller andre arbeider som kan få anlegget til å melde brann. Det er viktig at ansvarlig brannvernleder hos OBOS Eiendom varsles før og etter arbeider. Dette for å unngå falske alarmer.

Ved inngrep i, eller endring av, byggets brannverntiltak som brannalarmanlegg, branncellebegrensende vegger eller annet skal det brukes autoriserte firmaer og OBOS Eiendom skal godkjenne arbeidene.