Husordensregler

Her finner du regler og retningslinjer for bruk av eiendommen som du leier.

Bruk av eiendommen

Bruk av eiendommen skal skje med vanlig aktsomhet og med hensyn til andre leietakere og til naboer slik at de ikke sjeneres eller at miljøet forringes.

Du plikter å følge anvisningene som du har fått av vaktmester og forretningsfører. Hvis det finnes en brukerveiledning for eiendommen skal du følge den.

Offentlige lover, forskrifter og pålegg 

Offentlige lover, forskrifter og pålegg som gjelder leieforholdet skal alltid følges. Spesielt gjelder dette forskrift til Arbeidsmiljøvernloven (AML) om Intern-kontroll. Alle som bruker eiendommen må følge forskriftens krav om bl. a. brannvern og bruk av el-utstyr.

Brannøvelser skal gjennomføres i henhold til krav fra offentlig myndighet, og i samsvar med gårdeiers/forretningsførers anvisninger.

Brann- og eksplosjonsfarlig materiell og utstyr 

Brann- og eksplosjonsfarlig materiell og utstyr pluss materiell og utstyr som kan være farlig på annen måte, må oppbevares betryggende og alltid minst i henhold til forskrifter og bestemmelser som fra offentlige myndigheter, forsikringsselskap eller gårdeier / gårdeiers representant.

Dette gjelder for eksempel bruk av kaffemaskiner og oppvaskmaskiner.

Les mer om brannvern og varme arbeider

Låse- og sikkerhetsrutiner 

Låse- og sikkerhetsrutiner for eiendommen skal følges for å unngå at uvedkommende kommer inn eller at alarmer utløses ved et uhell.

Om alarmen utløses ved et uhell plikter du å følge de avtalte varslingsrutinene. Normalt skal vaktselskap varsles umiddelbart for å forhindre utrykning. Du må kunne oppgi riktig passord.

Varer, sykler, gjenstander 

Varer, sykler, gjenstander eller utstyr av noen som art får ikke plasseres i adkomst- eller rømmingsveier, eller på noen av eiendommens fellesarealer.

Er det behov for å bruke disse arealene i forbindelse med av- eller pålessing, må dette avklares med vaktmester eller forretningsfører. De vil også kunne gi nærmere informasjon om bruk av fellesarealet.

Søppel og avfall 

Søppel og avfall skal leveres på anvist rom eller plass. Som leietaker eller beboer må du selv sørge for å fjerne avfall når dette er avtalt.

Du må også fjerne "unormalt" avfall som kasserte møbler, utstyr, bygningsmateriell etc. på egen bekostning. Etter avtale, kan vaktmester og forretningsfører fjerne denne typen avfall på din bekostning.

Meld fra om kritikkverdige forhold

Hvis du legger merke til kritikkverdige forhold ved eiendommens drift, ber vi om at du tar dette opp med gårdeier eller dennes representant, så snart som mulig.

Det tas forbehold om endring av husordensreglene.

Se hvilke plikter og ansvar du har som leietager