Ombygging og profilering

Vi er opptatt av at du får tilpasset lokalet til din virksomhet og dine behov. Men før du går i gang må dokumentasjon og tillatelser være på plass.

Skal du henge opp skilt eller annen form for profilering?

Fire ting du må vite før du går i gang:

  1. All skilting og reklame utvendig og på eksisterende skiltsystem i byggene må godkjennes av OBOS Eiendom før arbeidene starter.

  2. Du må legge frem tegninger og foto som viser plassering, omfang, farge og utforming.

  3. Trengs det godkjennelse fra offentlige myndighetere, må du må selv innhente denne.

  4. Du må dekke alle kostnadene for skiltingen og reklamen, inklusiv kostnader for demontering og reparasjon av eventuelle skader.

Viktig ved ombygging

Skal du bygge om i egen regi må du først kontakte OBOS Eiendom. Følgende dokumentasjon må være på plass i forbindelse med en ombygging:

  • Tegninger og beskrivelse av hva som er tenkt utført.
  • Dokumentasjon på entreprenør(er) som skal utføre jobben.
  • Forsikring, ansvarsrett etter PBL, og sertifikater for aktuelle arbeider. For eksempel godkjent El-installatør, autorisert rørlegger, godkjennelse for varme arbeider osv.
  • Alle byggemeldingspliktige tiltak skal være godkjent av kommunen og du må kunne legge frem igangsettingstillatelse.
  • HMS-plan for arbeidene skal også legges ved.

Syv momenter ved ombyggingsprosjekter

Disse punktene må følges ved ombygningsprosjekter i regi av deg som er leietaker.

1) Godkjenning

Ombyggingen skal varsles skriftlig og være godkjent av OBOS Eiendom v/eiendomssjef før igangsetting.

Leietaker har ansvar får å hente inn myndighetspålagt godkjenning hos f.eks: Plan- og bygningsetaten, Arbeidstilsynet m.fl. bedin.no/ eller servicekontor for næringslivet i kommunen.

Ved byggemeldingspliktige tiltak skal det holdes oppfølgingsmøter hver 7. eller 14. dag mellom OBOS Eiendom og deg som leietaker.

Firmaer som utfører arbeid, skal ha sentral eller lokal ansvarsrett innenfor det aktuelt fagområdet.

2) Forsikring

Som leietaker/tiltakshaver, bør du tegne byggherreforsikring og forvisse deg om at de som utførere arbeidet har ansvarsforsikring.

3) HMS

Leietaker / tiltakshaver har ansvar for at HMS ivaretas, og at arbeidet gjennomføres iht. gjeldende krav i Byggherreforskriften.

Dersom OBOS Eiendom oppdager at HMS-ikke ivaretas på en forsvarlig måte vil arbeidet bli stoppet.

4) Alarmer

Alarmer som utløses av håndverkere eller andre som er engasjert i ombygningsprosjektet, er leietakers ansvar.

5) Avfallsbehandling

Som leietaker må du legge frem en rutine for din avfallshåndtering. Bygningsavfall skal ikke legges i byggets komprimatorer, men leveres til en mottaksstasjon gjennom egen ordning med container, eller direkte transport av de som utførere arbeidet.

6) Brannvern

Leietaker må legge fram rutine som inkluderer utkobling av meldere, økt vakthold, melding til OBOS Eiendom og samkjøring med driften i bygget.

Branndører tillates bare å stå i åpen posisjon med magnetholdere forriglet mot brannvarslingsanlegg. Terskler må ikke blokkeres med trilleramper eller annet.

Leietaker er ansvarlig for å ajourføre branntegninger med endringer.

7) FDV-dokumentasjon

Dokumentasjon for løsninger, materialvalg, leverandører og tegninger skal overleveres så snart arbeidet er ferdigstilt.

Leietaker er ansvarlig for å oppdatere plan- og branntegninger på DAK. OBOS Eiendom-filer (AutoCad) skal benyttes som underlag.