Plikter og ansvar

Når du leier lokaler av oss, har du plikt til å behandle lokalene og eiendommen i henhold til kontrakten.

Generelt ansvar

Lokalene må ikke brukes på en måte som gjør at eiendommens omdømme eller utseende forringes ved støv, støy, lukt og rystelse, eller slik at det sjenerer andre leietakere eller naboer. Og du plikter å følge alle gjeldende ordensregler, brann-/rømningsinstrukser, samt instrukser for heiser og øvrige tekniske anlegg.

Eventuelle knuste ruter i rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes med nye. I tillegg må rom med vann- og/eller avløpsrør holdes oppvarmet slik at rørene ikke fryser.

Alt avfall må legges i eiendommens søppelkasser. Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må du fjerne for egen regning. I motsatt fall kan vi som utleier, fjerne avfallet for din regning.

Endring av lokalene

Du kan ikke innrede, ominnrede eller gjøre noen forandringer i, eller utenfor lokalene uten å ha en skriftlig forhåndsgodkjenning fra oss som utleier. Du trenger også en forhåndsgodkjenning hvis du ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp m.v. enn hva lokalene var utstyrt med ved tidspunktet for kontraktsskriving.

Les retningslinjene for profilering og skilting.

Som leietaker kan du, med en skriftlig forhåndsgodkjennelse fra oss som utleier, sette opp skilt som passer til virksomhetens og eiendommens art og karakter. Solavskjerming, radio- og TV-anlegg m.m. kan heller ikke settes opp uten en skriftelig forhåndsgodkjenning av utseende og plassering på forhånd av oss som utleier. Det samme gjelder uthengsskap, automater o.l.

Som leietaker står du for kostnaden ved å få firmanavnet på felles anvisningsskilt (etter nærmere avtale med utleier).

Vedlikehold

Som leietaker må du utføre og bekoste vedlikehold av lokalene du leier, samt følgende forhold:

  • Ut -og innvendig vedlikehold av inngangsdører og porter, vinduer med omramming, slik at disse er i håndverksmessig god stand.
  • Innretninger anbrakt i lokalene av deg som leier.
  • Fornyelse av tapet, gulvbelegg og annen oppussing / innvendig istandsetting, for eksempel overflatebehandling av gulv, vegger og tak.
  • Ledninger og innretninger som hører til forsyning av, og avløp for, vann, gass, varme og elektrisk strøm fra egen sikringstavle til lampepunkter og stikkontakter, samt ventilasjons- og kjøleanlegg i eget leieforhold.

Arbeidet skal gjøres uten ugrunnet opphold og på en håndverksmessig god måte.

Erstatningsansvar

Som leietaker er du erstatningsansvarlig for all skade som skyldes:

Leietakeren selv

  • Folk i leietakerens tjeneste, faste eller tilfeldige
  • Fremleiere, kunder, leverandører og/eller andre personer som du som leietaker har gitt adgang til eiendommen.
  • Erstatningsplikten gjelder også utgifter som måtte følge av utrydding av utøy og skadedyr.

I tillegg omfatter leietakers vedlikeholdsplikt også skader etter innbrudd i de leide lokalene.

Se hvilke driftstjenester du har tilgang på som OBOS-leietager.