Hopp til innhold
Hender som jobber med plantegninger på et arbeidsbord

Eiendomsdannelse

Rådgivning og bistand ved fradeling, grensejustering, arealoverføring, sammenslåing av eiendommer og etablering av eierskapsmodeller.

Vi bistår med opprettelse, omforming og sammenføying av eiendommer for å utforme dem etter prosjektets behov.

Vi har lang erfaring med bolig- og næringsprosjekter og har en god forståelse for utbyggers behov ved etablering av nye bygg, og den fremtidige utnyttelsen og driften av eiendommen. Eiendomsprosesser fra planfase, til eiendomsorganisering og overlevering til nye eiere, henger tett sammen. Vår kompetanse bidrar til en sikker og strømlinjet prosess og med gode løsninger for fremtidens eiere.

Med et helhetlig fokus og en god forståelse for kravene som stilles til et utbyggingsprosjekt, vil vi imøtekomme offentligrettslige krav og lovkrav.

Anleggseiendom

Vi bistår med fradeling av anleggseiendom. Opprettelse av anleggseiendom kan være aktuelt i flere tilfeller, og henger nært sammen med fradeling av grunneiendommer og organisering av eierskapet til disse. Vi opplever oftere behovet for etablering av anleggseiendommer som parkeringsanlegg under bakken eller næringslokaler over og under bakken. Ofte med påfølgende seksjonering av parkeringsanlegg for kommersiell drift.

Jordskifte

Vi har kompetanse innen jordskifte og urbant jordskifte, som kan være aktuelt ved eiendomsutvikling. Mange eiendomsutviklere er lite kjent med den potensielle gevinsten som ligger i jordskifteloven.

I utviklingsområder, særlig i urbane strøk med fortetting eller transformasjon av området, vil det ofte være utfordringer knyttet til eksisterende eiendom- og rettighetsforhold opp mot planlagt prosjekt. Jordskifteretten er en spesialdomstol for eiendom som kan bøte på slike utfordringer gjennom en forenklet saksgang for omforming, etablering og endring av eiendoms- og rettighetsforhold for realisering av en reguleringsplan. Framfor flere søknadsprosesser til kommunal behandling og delingsvedtak, kan eiendom og rettighetsforhold tilpasses ny eiendomsutforming i èn prosess gjennom jordskiftelovens regler. I tillegg til forenklet behandling, vil det i sentrale strøk med store arealverdier, ligge til rette for store besparelser i transaksjonskostnader gjennom jordskifte. 

Jordskifteretten kan også behandle tvister og avholde skjønn, og på denne måten bidra til å få gjennom endring tilpasset reguleringsplan, som ellers ikke ville gått gjennom. Vår prosjektleder for nybygg, Anniken Skarsbø, har erfaring som jordskiftedommerfullmektig i Oslo og Østre Viken jordskifterett, og kan veilede og bistå utbygger i slike prosesser.

Etablering og sletting av rettigheter

Rettigheter tilknyttet eiendommen kan innskrenke eller utvide eiendommens utnyttelsespotensiale. Vi kan bistå med sletting av rettigheter som kan være til hinder for prosjektet, eller etablering av rettigheter som kan innfri eventuelle reguleringsbestemmelser eller lovkrav.

Seksjonering og reseksjonering

Vi har bred erfaring med seksjonering av rene boligsameier og kombinerte eierseksjonssameier med næringsseksjoner. Vi har mye kompetanse på utarbeidelse av vedtekter for kombinerte sameier, hvor særskilte forhold og interesser må ivaretas. Vi gir løsningsforslag på håndtering av parkering, boder, fellesarealer og lignende. Erfaringen vi har med behandlingsprosesser i mange ulike kommuner er noe som ofte sparer våre kunder for tid og kostnader.

Andre tjenester

God stemning blandt barn og voksne på dugnad i boligselskapet.

Forvaltning og drift

Vi følger prosjektet over i forvaltning og bistår styret med driften av boligselskapet.