1 av 18

Eskils vei 12

Ringstadåsen - Byggeklar tomt uten byggeklausul | Solrik beliggenhet | Utsikt | Rolige omgivelser

Finn fram på siden

Priser

Totalpris: kr 1 912 820

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld samt omkostninger.

Prisantydning: kr 1 850 000

Omkostninger: kr 62 820

En engangskostnad som dekker offentlige avgifter, tinglysingsgebyr m.m.

Få finansieringsbevis fra OBOS-Banken

Kart sentrert på geolokasjonen breddegrad, lengdegrad

Nabolagsprofil, Eskils vei 12

Når du vurderer å kjøpe bolig, kan det være greit å også gjøre seg kjent med nabolaget. Her finner du blant annet ut hvor nærmeste matbutikk ligger, hvor bussen går fra, hvordan du enklest kommer deg til jobben, om området er barnevennlig og hvilke mennesker som blir naboene dine.

Mer om boligen

Økonomi og kostnader

 • Totale kostnader

  1 850 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-))
  172,- (Pantattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  28,- (Utskriftsgebyr)
  --------------------------------------------------------
  62 820,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 912 820,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

 • Eierskifteforsikring

  Boligselgerforsikringer ikke tegnet.

 • Finansiering

  OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

  Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

  Les mer på obosbanken.no.

Fakta om boligen

 • Beliggenhet

  Tomten ligger høyt og luftig i et nyetablert boligområde øverst i Ringstadåsen. Landlige og rolige omgivelser med gode lys- og solforhold og flott utsikt over Visterflo. Nylende barneskole ligger bare noen hundre meter unna og det er kort vei til barnehage og idrettsanlegg. Flotte turområder i umiddelbar nærhet og Visterflo med fine badeplasser like nedenfor boligfeltet.
  Kort vei til E6 med tilknytning til Oslo, øvrige byer i Østfold samt sykehuset på Kalnes.
  Ca. 5 km til Rolvsøy og Greåker med dagligvarebutikk og ca 7 km til Dikeveien handelsområde med et variert utvalg av forretninger.

 • Areal

  Opplyste arealer er hentet fra innhentet informasjon hos Fredrikstad kommune.

 • Standard

  Forholdsvis flat tomt
  Tomten har ingen byggeklausul. Man kan selv kan velge boligleverandør og boligtype, og når du ønsker å starte byggeprosessen.

  Gjeldende reguleringsplan og reguleringsbestemmelser for området må følges ift. utnyttelse, byggehøyder osv.
  Reguleringplan og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt salgsoppgaven samt tilgjengelig for nedlasting på eiendommens hjemmeside.

 • Tomten

  Eiet tomt på ca. 736 kvm

 • Vei/vann/avløp

  Offentlig tilknyttet

  Det henvises til Fredrikstad kommune vedr. gjeldene satser for tilknytningsavgift for vann- og avløp.

 • Konsesjon

  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Odel

  Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

 • Diverse

  Det er mottatt bekreftelse fra Viken Fylkeskommune at arkeologisk utgravning av kulturminnet - som bl.a. omfattet Eskils vei 12 - Gnr. 711, bnr. 83 - er gjennomført og ferdig.
  Utgravningene ble fullført før utbygger/tiltakshaver satte i gang med grunnarbeider i dette området.
  Det er ingen kulturminner igjen på Eskils vei 12, og kulturminnevernet vil ikke ha noen merknader til bygging på denne tomta, så lenge utnyttelsen av tomta/byggesøknaden er i tråd med bestemmelsen i planen (dette er kommunens ansvar å følge opp).
  Det er fortsatt fredete kulturminner i nærområdet, men dette arealet (i skogen/hogstfeltet sørvest for Eskilsvei) skal ikke bygges ut og er satt av til verneområde i reguleringsplanen.
  Brev vedr. ferdigstillelse av dette ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Konferer evt. Viken Fylkeskommune og Fredrikstad kommune.

 • Servitutter/rettigheter/forpliktelser

  Dagboknr. 917936, tgl. 01.05.1877 - Bestemmelse om vannrett. Rettighetshaver: Sanne og Soli eiere. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 908569, tgl. 09.10.1931 - Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver: AS Hafslund. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 916455, tgl. 20.11.1934 - Bestemmelse om veg. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 303451, tgl. 09.11.1949 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: 3004-gnr. 711 bnr. 16. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 303547, tgl. 17.11.1949 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: 3004-gnr. 711 bnr. 16. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 990006, tgl. 25.05.1971 - Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver: Rolvsøy kommune. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 303860, tgl. 16.08.1977 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: 3004-gnr. 711 bnr. 28. Rettighetshaver: 3004-gnr. 711 bnr. 30. Rettighetshaver: 3004-gnr. 711 bnr. 32.
  Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 302611, tgl. 02.06.1978 - Best. om adkomstrett. Rettighetshaver: knr 3004, gnr 711, bnr 1, fnr 3. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 4441, tgl. 27.04.1994 - Erklæring/avtale. Bestemmelse om trafostasjon/kiosk. Bestemmelse om adkomstrett. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Rettighetshaver: Fredrikstad energiverk BA. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 5380, tgl. 04.05.2000 - Elektriske kraftlinjer. Bestemmelse om adkomstrett. Retiighetshaver: Fredrikstad energinett. Rett til å bygge, drive og vedlikeholde nettstasjon. Med flere bestemmelser. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 5381, tgl. 04.05.2000 - Elektriske kraftlinjer. Stedsvarig rett til å bygge, drive og vedlikeholde et 24 kv kabelanlegg. Rettighetshaver: Fredrikstad energinett. Bestemmelse om adkomsrett. Med flere bestemmelser. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 3316, tgl. 11.03.2004 - Jordskifte. Jordskiftesak nr. 11/2002. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 928640, tgl. 28.10.2014 - Best om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3004 Gnr:711 Bnr:1 Fnr:3 F. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Bestemmelse om rett til etablering og vedlikehold av kummer m.v. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere.

  Grunnboksutskrift er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

 • Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

  Eiendommen ligger i et regulertt område og omfattes av:
  Kommuneplan Fredrikstad 2020-2032. Formål: Hensyn friluftsliv, H530-KFO, Båndlegging kulturminneloven, H730-AUT, Boligbebyggelse
  Godkjent/vedtatt: 18.06.2020

  Reguleringsplan: 1150 Ringstadåsen 2. Formål: Boligbeb. - frittliggende småhusbebyggelse

  Gjengitt fra pkt. 5.5 i reguleringsbestemmelser:

  5.5 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS1–4), pbl § 12-7. nr. 1

  a) Innenfor feltene BFS1-4 kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse med carport/garasje og tilhørende anlegg.

  b) Maksimal utnyttelsesgrad for tomt T1, 2, 3, 4 og 11 er 30% BYA. Maksimal utnyttelsesgrad for tomt T5, 6, 7, 8, 9 og 10 er 25 %BYA.

  c) Bebyggelsens plassering på tomten godkjennes av kommunen. Bebyggelsen skal plasseres så lavt som mulig i terrenget. Bygninger skal tilpasses til terreng, ikke omvendt. Det tillates boliger med saltak, pulttak eller flatt tak. Maksimal tillatt gesimshøyde er 6 meter og maks tillatt mønehøyde er 8,5 meter for feltene BFS1-4 målt over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. For pulttak tillates maks gesimshøyde 7,5 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. For flatt tak tillates maks gesimshøyde 6,5 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng.

  d) Garasje/carport og utebod skal være tilpasset bolighuset med hensyn til, materialvalg, form og farge. Maksimal tillatt gesimshøyde på garasje er 3 m og maks tillatt mønehøyde er 5 m målt fra overkant gulv ved garasjeport. Maks. BYA for garasje/carport er 50 m2 pr. tomt. Garasje som er under 50 m2 BYA kan plasseres inntil 1m fra nabogrense. Garasje skal være inntegnet på situasjonsplanen for byggesøknaden for boligen selv om den ikke omsøkes samtidig. Avkjørsel, frisikt og manøvreringsareal skal fremgå av situasjonskartet.

  e) Bebyggelsen skal utformes og plasseres slik at tomtas terrengfall utnyttes på en naturlig måte. Bygninger innenfor tomt T4, T5, T6 og T7 skal trappes eller bygges med underetasje der terrenget faller mer enn 1,5 meter over boligkroppens lengde.

  f) Det tillates bi-leilighet på inntil 50 m2.

  g) Bebyggelsen skal i volum, materialbruk og farge framstå med et helhetlig preg.

  h) Bebyggelsen skal fargesettes på en måte som ikke virker kontrasterende på fjernvirkningen.

  Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan ligger vedlagt salgsoppgaven og tilgjengelig på eiendommens nettside.

 • Energimerking

  Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

 • Løsøre og tilbehør

  Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

 • Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

  Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2.

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", jfr Avhendingslovens § 3-9:

  Selgers ansvar er da begrenset og vil være en del av kontraktsvilkårene. jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
  I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven§ 3-9. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderesetter avhendingsloven § 3-8.

  *Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

 • Salgsoppgave

  Salgsoppgaven er opprettet og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: Reguleringsplan, eiendomskart, informasjon kommune.
  Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.
  Copyright
  OBOS eiendomsmeglere har copyright til tekst og bilder i annonsen og salgsoppgaven og det er ikke tillatt å benytte tekst eller bilder uten tillatelse fra rettighetshaver.

 • Oppdragsnummer
  710210244

Budgivning

 • Overtagelse

  Etter avtale med selger.

 • Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 • Budgivning

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

 • Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler / Avdelingsleder André Søland

Last ned dokumenter

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål