Hopp til innholdet
OBOS hovedkontor
logo
OBOS-logo 
vår
blomster

Hammersborg torg 1

Klimanøytrale innen 2021

Et av OBOS store klimamål er at OBOS’ kontordrift skal være klimanøytral innen 2021.

Et av hovedmålene i OBOS-konsernets strategi fram mot 2021 er å ta grønt ansvar. Vi tror dette over tid vil skape verdier for både medlemmene, samfunnet og konsernets langsiktige økonomiske verdiskapning. Som ledende aktør i bolig- og byggenæringen har OBOS et særlig ansvar for å gå foran. 

Konsernet har satt seg følgende delmål:

OBOS arbeider aktivt for å redusere energibruk og utslipp av klimagasser samt for å tilby nye, lønnsomme og miljørelaterte produkter, tjenester og investeringer til kunder og medlemmer.  Når vi utvikler byer og steder skal vi også ha et særlig fokus på hvordan vi kan legge til rette for en bærekraftig livsstil der man deler mer og forbruker mindre av jordens ressurser.

Godlia borettslag
Grønn fotoreportasje for OBOS-bladet nr. 6, 2017
og Bolig & Miljø nr. 4, 2017

parsellhager
Dyrking i tørkebåser
hage
grønnsaker
blomster
felleshager
uterom
Hånd 
jord
plante

Klimanøytrale innen 2021

Et av OBOS store klimamål er at OBOS’ kontordrift skal være klimanøytral innen 2021. Dette gjøres trinnvis. Vi startet i 2017 med å benytte fornybar strøm i alle fellesareal i bygg som eies av OBOS Forretningsbygg. For å oppnå full klimanøytralitet vil vi
jobbe aktiv for å redusere vårt CO2-avtrykk, kjøpe opprinnelsesgarantier fra egne småkraftverk tilsvarende vårt strømforbruk og kjøpe CO2-kvoter for det resterende utslippet.

OBOS’ hovedkontor slapp ut cirka 536 tonn CO2 i 2017 mot 576 tonn CO2 i 2016. Da er kun CO2-utslipp fra bruk av fjernvarme, elektrisitet, flyreiser, restavfall og bilbruk medregnet. Det innebærer at klimagassutslippene falt fra 1,1 tonn per årsverk i 2016 til 1,0 tonn per årsverk i 2017. OBOS har en kraftavtale med LOS Energy. Gjenvinningskraft fra industrien utgjorde vel 52 prosent av innkjøpt strøm gjennom denne avtalen i 2017.

Handlingsplaner for energikutt

OBOS jobber målrettet med energisparing og har fireårige handlingsplaner for å kutte energiforbruket, og mottar støtte til dette prosjektet fra ENOVA. I 2017 sparte OBOS 39 millioner kWh i forhold til forbruket i 2002, som var året da miljøprosjektet startet. Totalt akkumulert innsparing er 378 millioner kWh. OBOS rapporterer årlig energiforbruket til ENOVA og til Miljøfyrtårnstiftelsen.

Målet for kildesortering ligger på 75 prosent for OBOS Forretningsbyggs eiendommer, mens den skal ligge på 50 prosent for forvaltede selskaper. Deretter ønsker vi en kontinuerlig forbedring der nye mål settes årlig. Målet er svært avhengig av leietakerne og kan variere fra bygg til bygg.

På Hammersborg Torg har kildesorteringsgraden økt fra 45 prosent til 65 prosent på tre år. 

Målet for vannforbruket er å ikke bruke unødvendige mengder vann som følge av feil eller skader, samt en kontinuerlig reduksjon.

Les mer i:

Den årlige klima- og miljørapporten 2018, for OBOS Hovedkontor

OBOS har installert solceller på flere kjøpesentre og kontorbygg i Oslo.

Investeringer i fornybar energi

OBOS-konsernet har en strategi om å bli selvforsynt med fornybar strøm og har investert i små vannkraftverk og solcelleanlegg gjennom det heleide datterselskapet OBOS Energi.

OBOS' miljøstrategi vil være synlig gjennom en rekke konkrete tiltak med en tydelig miljøprofil. 

Følg med på OBOS.no for nyheter om vår miljøsatsing