Demokratiutvalget

I 2021 fikk OBOS tilbakemeldinger om at medlemmene ble for lite involvert i demokratiske prosesser. OBOS utnevnte derfor et uavhengig demokratiutvalg.

Demokratiutvalget skulle bidra til en modernisering av medlemsdemokratiet i OBOS. BI-professor Tore Bråthen ledet utvalget. I bunnen lå det et ønske om økt medlemsinvolvering innenfor de rammene som allerede fantes i OBOS.

Mandatet til demokratiutvalget

Demokratiutvalgets mandat var å få frem en solid og framtidsrettet styringsstruktur for et samvirkeforetak med bred medlemsmedvirkning. Utvalget jobbet med en rekke innspill fra medlemmene som kom på generalforsamlingen i 2021.

Utvalget hadde 11 samlinger, og jobbet tett sammen med referansegruppa i arbeidet med anbefalingene.

Dette var første gang i OBOS sin historie at demokratiske organer og medlemsmedvirkning ble gjennomgått slik. OBOS fikk med demokratiutvalgets rapport et viktig kunnskapsgrunnlag for å utvikle organisasjonen videre.

Anbefalinger fra demokratiutvalget

Demokratiutvalgets overordnede konklusjon var at OBOS er demokratisk organisert. Dette utelukket ikke at det var rom for tiltak som skulle styrke medlemsdemokratiet ytterligere.

Utvalget vurderte både tiltak som forutsatt endringer i vedtekter og OBOS sin formelle struktur, og tiltak kunne gjennomføres innenfor rammen av organiseringen.

De viktigste forslagene og anbefalingene i demokratiutvalgets innstilling omhandlet disse temaene:

 • Formell organisasjonsstruktur
  • Representantskapet
  • Generalforsamlingen
 • Saksbehandlingsregler
 • Kommunikasjon mellom OBOS og medlemmene
 • Medvirkning utenfor OBOS sine formelle styringsorganer
 • Rettspolitiske vurderinger av bustadbyggjelagslova

Det nøyaktige innholdet i forslagene og vurderingene kan du lese i kapittel 6 og 7 i demokratiutvalgets innstilling.

Utvalgsmedlemmer

Referansegruppe i demokratiutvalget

I tillegg til et demokratiutvalg, vedtok generalforsamlingen også at det skulle nedsettes en referansegruppe bestående av et representativt utvalg OBOS-medlemmer. Referansegruppa skulle komme med innspill til arbeidet i demokratiutvalget.

Slik var referansegruppa satt opp:

 • Gruppen ble ledet av representantskapets ordfører og varaordfører
 • Totalt 25 medlemmer
 • 25 prosent (seks personer) skulle komme fra representantskapet
 • 75 prosent (19 personer) skulle ikke være tillitsvalgte i OBOS fra før