– Skuffende for Fornebubanen

– Den manglende prioriteringen av en bane til Fornebu er skuffende, sier OBOS, KLP Eiendom og IT Fornebu i en felles uttalelse.

OSLO 20110615
Illustrasjonsbilder for OBOS
Foto: nyebilder.no OSLO 20110615
Illustrasjonsbilder for OBOS
Foto: nyebilder.no 
illustrasjon
by
transport
kollektivtransport
t-bane
bane
trikk
Oslo

bolig
utlysning 
OBOS-bladet
bydel
linje


I dag presenterte Regjeringen sitt forslag til Nasjonal Transportplan. Forslaget inneholder ingen klar statlig forpliktelse til finansiering av en bane til Fornebu. Fornebubanen må dermed konkurrere om midlene med en rekke andre kollektivprosjekter rundt om i landet.

Savner en tydelig ambisjon

Fornebubanealliansen, som består av OBOS, IT Fornebu og KLP Eiendom, savner en tydelig ambisjon hos Regjeringen i forhold til Fornebu og utviklingen i Oslo-regionen.

– Dersom dette blir stående, vil det skape stor usikkerhet om fremdriften for Fornebubanen. Vi håper Stortinget og politikerne i Bærum kommune nå kan være tydeligere på at Fornebubanen må realiseres snarest mulig i kombinasjon med vilje til økt utnyttelse både på bolig og næringssiden, uttaler Fornebubanealliansen. Fornebubanen vil også gi et svært viktig bidrag til å løse pendlertrafikken fra mange tusen arbeidsplasser i aksen Bærum Øst/Oslo Vest og Oslo sentrum på en miljøvennlig måte.

Manglende prioritering

Alliansen er skuffet over Regjeringens manglende prioritering av Fornebubanen:

– Regjeringspartiene har tidligere i skarpe ordelag kritisert Bærum kommune for ikke å legge til rette for økt boligbygging på Fornebu, og vi forventet derfor at de samme partiene skulle legge inn minst 50 prosent statlig finansiering av Fornebubanen i NTP kombinert med bompengemidler og private bidrag, uttaler konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

– Vi håper imidlertid på at vilje til merutnyttelse hos konstruktive politikere i Bærum samt et handlekraftig Storting, vil bidra til at Fornebubanen likevel kan realiseres innen kort tid. På den måten kan både lokale og statlige myndigheter legge til rette for at boligtallet på Fornebu kan økes vesentlig fra dagens maksimalramme på 6300 boliger og bidra til å dekke en skrikende etterspørsel etter boliger i hovedstadsregionen, sier Mæland.

Håper myndighetene tar ansvar

Fornebubanealliansen håper lokale og statlige myndigheter nå tar ansvar for å realisere det potensialet som ligger i økt arbeidsplassvekst på Fornebu:

– Staten og kommunen har tidligere vært en drivkraft for næringsutviklingen på Fornebu, og området har utviklet seg til et teknologicluster i verdensklasse innenfor blant annet olje, subsea og telekommunikasjon. Med en moderne banebetjening ville det på Fornebu kunne skapes enda flere arbeidsplasser som bidrar til å styrke Norges og Bærums internasjonale konkurransekraft, sier adm.dir Kjell Kalland i IT Fornebu og utviklingsdirektør Eskild Rolstad i KLP Eiendom.

Fornebubanealliansen står sammen med andre grunneiere på Fornebu parate til å diskutere et vesentlig privat grunneierbidrag samt andre tiltak som kan bidra til å realisere banen så snart som mulig.

12.04.2013