Behov for bedre boligplanlegging

– Det bør være åpenbart for alle at med den sterke befolkningsveksten som storbyområdene i Norge for tiden er inne i, er det mange målkonflikter i offentlige regelverk, skriver OBOS´ konsernsjef Martin Mæland i OBOS-bladet.

ILLUSTRATION FOULE, EXTERIEUR, MOUVEMENT, MARCHE, PAS, MARCHER


Retningslinjer på gang

I Boligmeldingen sier regjeringen at den vil utarbeide nye statlige planretningslinjer, som skal handle om både bolig-, areal- og transportplanlegging. Disse skal erstatte de så kalte «Rikspolitiske retningslinjer for samordne tareal- og transportplanlegging.

Regjeringen slår fast at de gjeldende rikspolitiske retningslinjene, som er fra 1993, ikke fanger opp utviklingen i regelverket og samfunnet med hensyn til blant annet klima, sentrumsutvikling, jordvern, transportplanlegging, arealforvaltning og boligmarkedet. Retningslinjene tar helle rikke i tilstrekkelig grad hensyn til behovet for samordnet avklaring av offentlige og andre målkonflikter.

Mange målkonflikter

Er det for eksempel riktig at nærmeste nabo til Ås stasjon skal være en kornåker, når Ås er tenkt å være en fremtidig universitetsby? Hva er viktigst: Jordvern eller byutvikling med korte reiseavstander? Er hule eiker og sjeldne salamandere viktigere enn byutvikling, når slike forhold kan stoppe et kreftsenter eller en ny skole?

Det bør være åpenbart for alle at med den sterke befolkningsveksten som storbyområdene i Norge for tiden er inne i er det mange målkonflikter i offentlige regelverk. Det er derfor meget bra at regjeringen nå lager nye statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging. For å synliggjøre at planleggingav boligbygging er et viktig nasjonalt hensyn vil regjeringen også gi tydelige føringer på boligbyggingen generelt og i pressområdene spesielt ved neste revisjon av dokumentet «Nasjonale forventninger til kommunal ogregional planlegging».

Raskere planprosess

OBOS har i samarbeid med blant annet Byggenæringens Landsforening, Boligprodusentenes forening og andre laget et innspill til Kommunaldepartementet og Miljøverndepartementet om forslag til nye statlige planregningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging.

Vi har foreslått fire hovedgrep: For det første foreslår vi tidlig samordning ved planlegging av arealbruk, boligbygging og transportsystemer, både internt i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Dessuten foreslår vi redusert innsigelsesadgang for statlige sektormyndigheter. Det er i dag 22 statlige innsigelsesorganer.

Vi foreslår at innsigelser skal være avklart innen seks måneder etter planvedtak i kommunen, samt at innsigelsene ikke skal kunne fremmes til områdereguleringer eller senere detaljreguleringer som er i tråd med vedtatt høyere plannivå.

Høyere tetthet ved knutepunktene

Norges befolkning forventes å øke kraftig i årene som kommer. Økningen vil først og fremst skje i og rundt de store byene. Derfor mener vi det er viktig å legge til rette for økt boligbygging og næringsutvikling rundt kollektivknutepunktene.

Vi foreslår en prioritering av bolig- og næringsutvikling i gang- og sykkelavstand til større kollektivknutepunkt. I tillegg ønsker vi høyere tetthet (økt boligbyggingog næringsutvikling) rundt de større kollektivknutepunktene. I randsonene rundt de store byene skal det kreves en vesentlig større tetthet enn det stedstypiske.

Vi mener dette er nødvendig for å øke boligforsyningen i pressområdene rundt de store byene. Vi håper departementet tar våre innspill med seg i den videre planlegging slik at det etter hvert blir lettere og raskere å få gjennomført nødvendig boligbygging.

18.05.2013