Bolig på agendaen!

– Noen må ta det overordnede ansvaret for å skaffe nok boliger, sa OBOS-sjef Martin Mæland. Temaet for OBOS første boligkonferanse var befolkningsvekst, byutvikling og boligbygging i Oslo de neste 30 årene.

”Hvor skal de bo – og hvordan skal de bo” var temaet for OBOS' boligkonferanse på Hotell 33 på Økern.
”Hvor skal de bo – og hvordan skal de bo” var temaet for OBOS' boligkonferanse på Hotell 33 på Økern.

Prognoser fra Statistisk Sentralbyrå viser at befolkningen i Oslo vil øke med omtrent 200 000 mennesker i de neste 30 årene, og at byen kan trenge så mange som 100 000 nye boliger for å møte veksten i folketallet.

”Hvor skal de bo – og hvordan skal de bo” var overskriften for torsdagens konferanse på Hotell 33 på Økern. Dette var OBOS første, årlige boligkonferanse.

Urbane utfordringer

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim meldte forfall, men hilste konferansen i et videoopptak:
– Den sikreste globale tendensen vi ser er at byene vokser. Hvordan vi skal utforme de urbane områdene er derfor en av de største utfordringene vi står overfor, sa Solheim.

I utvikling

Statssekretær Hege Solbakken fra Kommunaldepartementet snakket om regjeringens boligpolitikk og om den planlagte stortingsmeldingen om boligbygging. Hun trakk fram viktigheten av at flest mulig skal eie sin egen bolig og at bosetting av vanskeligstilte er en av regjeringens viktigste, boligpolitiske oppgaver.

– Boligpolitikken er ikke borte, den er i utvikling. Vi har vært nødt til å spisse innsatsen mot dem som trenger det mest, sa Solbakken.

Et ikke-tema

Sosiolog Kjetil Rolness tok opp hvordan han mener at norsk boligpolitikk er blitt et ikke-tema i den politiske debatten. Den eksplosive prisveksten har skapt en vanskelig situasjon for unge mennesker som vil inn på boligmarkedet, særlig i byene.

– Det handler også om hvordan situasjonen fremstilles i mediene. At det er så positivt at boligprisene stiger og stiger. Det er jo ikke særlig positivt for ungdom som skal kjøpe sin første bolig, påpekte Rolness.

Positiv vekst

Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland, konsentrerte seg om byrådets arbeid med å planlegge for befolkningsveksten i Oslo. Sentrale stikkord var blant annet forenkling av planarbeidet, tydeligere mål for økt regulering, samt fortetting.

– Vekst i Oslo er å foretrekke framfor det motsatte. Vekst er kjempepositivt. Vi har store muligheter til å transformere områder og dekke store deler av det framtidige boligbehovet, sa Røsland.

Ta ansvar!

Konsernsjef Martin Mæland i OBOS mente at særlig statlige myndigheter må ta ansvar for at det bygges nok boliger, samt ta overordnede grep, ikke bare stille kvalitetskrav.

– Boligpolitikk må igjen få en politisk forankring og få prioritet foran alle de små innsigelsene som forsinker og fordyrer boligbyggingen. Vi kan ikke reise fra alle dem som skal inn på boligmarkedet og som ikke har rike foreldre, sa Mæland.

09.06.2011