Boligprisveksten fortsetter

2015 har vært et godt år for nyboligsalg. I sin leder i OBOS-bladet forteller konsernsjef Daniel Siraj om forventningene til 2016, og om OBOS ambisjon om å fortette nybyggingen.

Vi er her for våre medlemmer! Ved å bygge ut ønsker OBOS å sikre økt tilbud – og dermed bidra til å dempe prisveksten.
Vi er her for våre medlemmer! Ved å bygge ut ønsker OBOS å sikre økt tilbud – og dermed bidra til å dempe prisveksten.

Sterkt til stede

Norge er ikke ett boligmarked, men minst 428, og kanskje enda flere, siden det kan være flere ulike boligmarkeder innenfor hver enkelt kommune. Det er verd å huske når avisene skriver om enten bonanza eller dommedag i boligmarkedet.

OBOS er til stede i mange kommuner: For å kunne dekke en større del av boligmarkedet i Norge kjøpte vi i 2014 Block Watne av børsen, og gjennom fusjonen med Ålesund Boligbyggelag tidligere i år er vi også enda sterkere til stede i Ålesunds-regionen.

Dessuten er OBOS allerede godt på plass i Trondheim, Bergen, på Innlandet, i Rogaland, i Østfold og Vestfold, i tillegg til i Oslo og Akershus.

Rekordsterkt boligsalg

2015 har vært et meget godt år for nyboligsalget i OBOS. Vi er til stede med boligprosjekter i 14 av landets 19 fylker. I skrivende stund har vi solgt over 2000 boliger i Norge, og mer enn 1300 i Sverige. Motoren i boligsalget er særlig Oslo-regionen. Årsaken er forholdsvis enkel: Her er det arbeidsplasser, befolkningsvekst og for få byggeklare tomter.

OBOS-organisasjonen har lykkes godt med en kombinasjon av attraktive lokale, nisjeprosjekter og større, kontinuerlige byggeprosjekter. Salgssuksesser i drabantbyene Oppsal og Lambertseter i Oslo, Portalen i Lillestrøm, Arna Urban i Bergen og Nordjordet i Aurskog-Høland, viser at prosjekte 
i områder med et oppdemmet lokalt behov selger godt. Det er ganske spesielt at betalingsviljen for å bo på Lambertseter nå er nesten på nivå med betalingsviljen på Fornebu.

Samtidig selger de større prosjektene i byutviklingsområder som Kværnerbyen og Løren i Oslo, Thurmannskogen i Lørenskog, Kronstadparken i Bergen, Ladebyhagen og Tiller i Trondheim, Vardefjellet i Sørum og Fornebulandet jevnt og trutt.

Håper på oppgang

Den eneste mørke flekken på kartet i 2015 har vært Rogaland som rammes av kombinasjonen oljeprisfall, oppsigelser i oljesektoren og tilhørende industrier, redusert befolkningsvekst
og en boligproduksjon som de siste årene har ligget over befolkningsveksten. Dette rammer både OBOS og Block Watne.

Vi tror imidlertid fortsatt at folk ønsker å kjøpe ny bolig, og har iverksatt flere tiltak som for eksempel boligbytte og økt markedsføring for å få fortgang på boligsalget.

Sterk boligvekst i år

For 2015 anslår vi boligprisveksten til å bli ca 7,4 prosent for Norge sett under ett. For Oslo forventer vi en årsvekst på ca 11 prosent, mens Bergen får en prisvekst på 9,2 prosent og Trondheim på 6,7. I disse byene har det vært ubalanse mellom befolkningsvekst og bygging, lav arbeidsledighet og man har dratt nytte av generelt lave renter.

Stavanger viser en negativ prisutvikling på minus 0,5 prosent. Dette er ingen katastrofal nedgang, men regionen har tilnærmet fordoblet arbeidsledighetstallene og nybyggingstakten har oversteget befolkningsveksten som følge av aktive kommuner og offensive utbyggere. Derfor kan ikke prisutviklingen alene tilskrives nedskjæringer i oljesektoren.

Manglende politisk handlekraft

Manglende politisk handlekraft vil gi en kraftig økning i boligpriser også i 2016. Våre anslag viser at veksten for 2016 vil ligge på ca 5 prosent for Norge under ett. Vi tror at prisveksten i Bergen og Trondheim vil dempe seg betraktelig i 2016. Dette skyldes både økt nybyggingsaktivitet og generell psykologi i markedet.

Årsveksten i disse byene anslås til henholdsvis 3 og 4,5 prosent. Rogaland må forvente ytterligere prisfall i 2016, med et foreløpig estimat på 0,8 prosent. Oslo-regionen vil fortsatt ha svært sterk vekst i boligprisene, men det vil bli større regionale forskjeller. Oslo vil ha en særlig kraftig prisvekst, da det er en grunnleggende ubalanse mellom befolkningsvekst og bygging.

Vi er usikre på om de politiske myndighetene i byen i tilstrekkelig grad har tatt inn over seg de negative konsekvensene ny Kommuneplan for Oslo vil ha for boligbyggingen, blant annet ved å legge opp til for lav utnyttelse, flere krav og mer omstendelige reguleringsprosesser.

Det nye byrådet har gåttvhøyt ut, men vi tror ikke på resultatene før vi ser dem i praksis. OBOS forventer derfor en prisvekst i Oslo på minimum 8,5 prosent i 2016.

Solid ryggdekning

OBOS arbeider aktivt med å få flere nyboligprosjekter ut i markedet for å sikre økt tilbud og dermed å kunne dempe prisveksten. Vi har også rekordmange prosjekter til salgs allerede. Økonomisk og organisatorisk sett har OBOS aldri hatt en mer solid ryggdekning for å fortsette byggeaktiviteten, selv om det noen steder butter litt.

Vår oppgave er å være aktivt til stede for våre medlemmer, både i gode og dårlige boligmarkeder og med de politikerne som velgerne har gitt oss.

 

Portrettfoto av Daniel K. Siraj Visekonsernsjef, konserndirektør boligutvikling

 

Daniel Kjørberg Siraj
er konsernsjef i OBOS.

02.12.2015