Fremmer tiltak for økt boligbygging

Norge trenger mange flere boliger! Nå foreslår OBOS, sammen med flere andre sentrale aktører i boligmarkedet, tiltak for økt boligbygging på kort og lang sikt.

Bygning med stillas under rehabilitering.

Mandag 19. desember mottok statssekretær Dag-Henrik Sandbakken en rapport med tiltakene.

Rapporten er laget av et utvalg bestående av representanter fra OBOS, Oslo kommune, Boligprodusentenes Forening, Byggenæringens Landsforening, Infill/Aspelin Ramm Eiendom, JM Norge, NCC, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Industri, Norske Boligbyggelags Landsforbund og Selvaag Bolig.

Utvalgets felles prioriterte tiltak for økt boligbygging

Kortsiktig

  • For å styrke samordning og fokus på boligpolitikken foreslås det å samle forvaltningen av viktig lovverk for bolig og bygningspolitikken i et eget departement
  • Differensiering av krav til tilgjengelighet i boliger
  • Differensiering av krav til universell utforming av uteareal
  • Utvidelse av virkeområder for "små planendringer"

Langsiktig

  • Sammenhengende utvikling av infrastruktur og boligbygging
  • Utvikle rikspolitiske retningslinjer for tilstrekkelig regional boligforsyning i områder med vekstpress
  • Etablere tydelige kriterier for hva som utgjør nasjonale interesser innen ulike sektorfagfelt slik at bruken av statlige innsigelser kan begrenses
  • Fritak fra tilknytningsplikt til fjernvarme og revidering av energikrav
  • Statlig stimuleringstilskudd til kommunene for å legge til rette for økt boligbygging

20.12.2011