Godt OBOS-resultat i 2011

OBOS-konsernet fikk i 2011 et resultat før skatt på 278,4 millioner kroner, mot 634,9 millioner kroner i 2010.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Bilder som tilhører obos forretningsbygg
OFB

Bildene er brukt på hjemmesiden samt i årsberetninger

Kontaktperson for bruk : Kenneth Flaaten hovedkontoret hammersborg torg 1
hovedkontor OBOS

Driftsresultatet på 591,1 millioner kroner før skatt er det beste i OBOS’ historie.

Resultatnedgangen skyldes i hovedsak nedskrivninger av aksjer på til sammen 312,6 millioner kroner, hvorav mesteparten er i BWG Homes ASA og Fornebu Utvikling ASA. I 2010 bokførte OBOS betydelige aksjegevinster (positive verdiendringer).

Høy prisvekst

2011 har vært et år med høy prisvekst på bruktboliger og et høyt nyboligsalg. Gjennomsnittsprisene for bruktboliger i Oslo-området steg med OBOS 12,5 prosent i 12-månedersperioden. Tilsvarende utvikling ser vi også i de andre byene. OBOS har solgt 800 nye boliger i 2011. Det gode nyboligmarkedet har gjort at OBOS har lagt flere nye boligprosjekter ut for salg enn det som var planlagt ved inngangen til året.

Totalkapitalen til OBOS var ved utgangen av året 21,6 milliarder kroner, sammenlignet med 18,2 milliarder kroner året før. Egenkapitalandelen (uvektet) pr. 31.12.2011 var 26,2 prosent, mot 29,6 prosent ved utgangen av 2010.

Medlemstilgang

I løpet av året fikk OBOS 19 394 nyinnmeldte medlemmer. I tillegg kom det til 29 723 nye medlemmer som følge av fusjonene med Fredrikstad og Omegn Boligbyggelag, Hamar og Omegn Boligbyggelag, Elverum og Omegn Boligbyggelag og Jæren Boligbyggelag. OBOS hadde ved utgangen av året 303 219 betalende medlemmer.

Boligbygging

Boligbyggingen i OBOS skjer gjennom divisjonen for boligutvikling og eiendomsmegling. Resultat før skatt fra boligbyggingen var 125,0 millioner kroner mot 37,9 millioner kroner i 2010. 

I 2011 ble det igangsatt bygging av 724 boliger og ferdigstilt 169.

Eiendomsmegling

Boligsalget skjer gjennom OBOS Eiendomsmeglere og avdelingen for avklaring av forkjøpsrett. OBOS omsatte 5 104 boliger gjennom disse enhetene i 2010. Totalt omsatte virksomhetsområdet for 134,2 millioner kroner i 2011, mot 101,5 millioner kroner i 2010. Resultat før skatt utgjorde 16,1 millioner kroner, mot 18,7 millioner kroner i 2010.

I OBOS-tilknyttede borettslag ble det omsatt 7 688 boliger. Omsetningene foregikk gjennom OBOS Eiendomsmeglere og andre meglere. Ved omsetning av leiligheter i OBOS-tilknyttede borettslag benyttet medlemmene forkjøpsretten i 30 prosent av salgene.

Boligforvaltning

Innen boligforvaltningsområdet har OBOS-konsernet forvaltningsavtaler med 2 404 boligselskaper, med til sammen 161 820 boliger. Dette gir en økning på 17 277 boliger i løpet av 2011. Per 1. januar 2012 forvaltet OBOS 78 333 boliger i tilknyttede borettslag.

Forvaltningsvirksomheten omsatte for 391,4 millioner kroner i 2011 og fikk et resultat på 96,5 millioner kroner.

Finans

Spareinnskudd fra OBOS-medlemmer og selskaper som forvaltes av OBOS-konsernet, var på 7,4 milliarder kroner ved årets utgang, mot 6,5 milliarder året før. Alle spareinnskudd under 2 millioner kroner er sikret i Bankenes Sikringsfond.

Utlån til medlemmer utgjorde 3,7 milliarder kroner ved utgangen av 2011. Tilsvarende beløp i 2010 var 3,1 milliarder kroner. Utlån til boligselskaper utgjorde, etter ordinære og ekstraordinære nedbetalinger, 6,1 milliarder kroner ved utgangen av året, mot 5,9 milliarder kroner året før. I tillegg er det overført lån på til sammen 4,5 milliarder kroner til Terra Boligkreditt. Totalt sett er den reelle nettoveksten i lån til boligselskaper på 1,5 milliarder kroner i løpet av 2011.

Finansvirksomheten fikk et resultat på 110,3 millioner kroner mot119,7 millioner kroner i 2010.

Næringseiendom

OBOS eier gjennom OBOS Forretningsbygg AS ca. 300 000 kvm. med forretningslokaler, kontorbygg og annen næringseiendom. Forretningsområdet næringseiendom hadde et overskudd på 107,3 millioner kroner i 2011 mot 156,9 millioner kroner i 2010. Resultatnedgangen skyldes hovedsakelig høyere vedlikeholdskostnader og høyere finanskostnader. De største prosjektene som selskapet for tiden arbeider med er ett nytt shoppingsenter på Tasta utenfor Stavanger, et kontorbygg i Trondheim, byggingen av et hotell i Bergen og ombyggingen av Kværnerhallen i Oslo.

Aksjeinvesteringer

Aksjeinvesteringene viser et resultat før skatt på – 182,7 millioner kroner mot 215,9 millioner kroner i 2010. Årsakene til den negative endringen er hovedsakelig nedskriving av aksjene i BWG Homes ASA og i Fornebu Utvikling ASA .

OBOS’ aksjeportefølje hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 3,2 milliarder kroner. De største postene er i entreprenørselskapene Veidekke ASA, AF Gruppen ASA og Fornebu Utvikling ASA. OBOS er største aksjonær i Veidekke ASA og i AF Gruppen ASA.

AF Gruppen og Veidekke hadde per 31.12.11 en merverdi på 1,1 milliarder kroner over bokførte verdier.

21.02.2012