OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Historisk mulighet for Fornebu-utbygging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sagt ja til at OBOS og Bærum kommune kan inngå en ny utbyggingsavtale om økonomiske bidrag fra OBOS til oppføring av sosial infrastruktur på Fornebu.

Oversiktsbilde tatt fra fjorden mot øst. Viser bygningene i boligprosjektet 1367 Hundsund på Fornebu.

– Gode skoler, gode barnehager og et godt kulturtilbud er en forutsetning for et godt bomiljø. OBOS har vært opptatt av dette fra dag én. Departementets ja gjør at Bærum kommune nå kan realisere dette. OBOS´ forutsetning for å inngå en slik avtale er at antall boliger som kan bygges på OBOS sine tomter på Fornebu økes med minimum 2400 boliger, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Det er Bærum kommune som i forståelse med OBOS har søkt om forlengelse av det eksisterende avtaleverk fra 2003 som gjelder fordeling av kostnader til infrastruktur for videre utbygging på Fornebu. I 2006 ble slike utbyggingsavtaler forbudt, og derfor har Bærum kommune søkt om dispensasjon fra loven for å kunne fornye avtalen for fase to av utbyggingen på Fornebu.

Dispensasjon er nå gitt

Departementet viser i brevet til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging hvor det framgå at det i by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon, og at det i områder med stort utbyggingspress bør legges til rette for arealutnyttelse utover det som er typisk.

– For OBOS er utbygging av sosial infrastruktur et kommunalt ansvar, men vi ser at utbygging av slik infrastruktur er krevende for Bærum kommune økonomisk sett. Vi er derfor villige til å forhandle om å bidra til den sosiale infrastrukturen mot økt utnyttelse. OBOS er glad for at departementet er tydelige i sin forventning om at det må skje en fortetting på Fornebu, sier Kjørberg Siraj.

30.10.2015