Krever statlige strakstiltak

OBOS, Selvaag Bolig og NBBL har utarbeidet felles forslag til hvordan boligbyggingen kan økes.

OBOS, Selvaag bolig og NBBL foreslår flere strakstiltak fra staten som kan bidra til å sikre at det bygges nok boliger framover.
OBOS, Selvaag bolig og NBBL foreslår flere strakstiltak fra staten som kan bidra til å sikre at det bygges nok boliger framover.

Forslaget ble presentert på et høringsmøte i Kommunal- og regionaldepartementet i begynnelsen av november.

Forslaget går blant annet ut på at nye byggeforskrifter utsettes i fire år, at det opprettes en egen ministerpost for bolig, og at Finanstilsynets forslag om 15 prosent egenkapital stanses.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) går det mot et enormt boligunderskudd i de store norske byene. I Oslo tilsier befolkningsveksten at det må bygges 7.000 boliger i året, mens det nå bygges kun 4.000.

Regjeringen ønsker å ta grep, og Kommunal- og regionaldepartementet har invitert kommuner og boligbyggere til høringsmøte. Målet er å få innspill om hva staten kan gjøre for å øke boligbyggingen i pressområder.

Felles forslag

OBOS, Selvaag Bolig og Norske Boligbyggelag (NBBL), to av landets største boligbyggere og eiendomsforvaltere, samt fellesorganisasjonen for norske boligbyggelag, leverer felles forslag.

De foreslår blant annet at det åpnes opp for kommunale dispensasjoner for omregulering og utnyttelsesgrad, at den nye byggeforskriften TEK 10 tilbakeføres til TEK 07 i fire år, og at det ytes stimuleringstilskudd til kommunene for ferdigstilling av nye boliger.

I tillegg foreslår de at en egen boligminister får det overordnede ansvaret for plan- og byggesaker og for å sikre boligforsyningen.

– Høringen er et svært godt initiativ fra regjeringen. De ser at det bygges for lite boliger og tar endelig problemet på alvor. Som utbyggere har vi hele tiden ment at det er nødvendig at regjeringen tar grep. Gjennom lovgivning, forskriftsverk, embetsverk og økonomiske stimuli, har regjeringen gode muligheter for å bidra til økt boligbygging, men også til å stanse boligbygging, sier de tre aktørene i forbindelse med uttalelsen til Kommunal- og regionaldepartementet.

– Vi vil utfordre regjeringen til å gjennomføre strakstiltak som har umiddelbar effekt på boligbyggingen. Boligforsyning er et sentralt velferdspolitisk tema som krever handling nå. Det er viktig at regjeringen signaliserer en klar ambisjon om økt boligbygging. Dette er OBOS, NBBL og Selvaag Bolig enige om.

OBOS og Selvaag Bolig har til sammen 15.000 boliger under utvikling. NBBL har 61 boligbyggelag som medlemmer. Disse boligbyggelagene forvalter en samlet boligmasse på over 407.000 boliger hvorav OBOS forvalter nesten 160.000.

03.11.2011