Lovende tanker fra ny regjering

Den nye regjeringen med kommunalminister Jan Tore Sanner har fremmet forslag til en rekke forenklinger i lov- og regelverk som vedrører boligbyggingen. Vi synes initiativene fra den nye regjeringen virker lovende, sier Martin Mæland i OBOS-bladet nr. 2s' leder.

Regjeringen lover forenkling i lov- og regelverk som vedrører boligbyggingen.
Regjeringen lover forenkling i lov- og regelverk som vedrører boligbyggingen.

Etterlengtet omorganisering

Tidligere har forvaltningen av Plan- og bygningsloven ligget i to departementer. Ansvaret for kommuneplaner og reguleringsplaner har ligget i Miljøverndepartementet, mens ansvaret for byggesaker har ligget i Kommunaldepartementet. Dette har ført til ineffektiv saksbehandling og uenighet om hva staten egentlig mener om boligbygging.

Vi har derfor i mange år foreslått at planavdelingen i Miljøverndepartementet burde slås sammen med bygningsavdelingen i Kommunaldepartementet. Den nye regjeringen har tatt dette signalet og gjennomførte denne omorganiseringen med én gang den tiltrådte i fjor høst. Vi tror dette vil føre til bedre offentlig planlegging og færre målkonflikter hos det offentlige.

Regjeringen varsler videre at den vil gjøre det enklere og billigere å bygge boliger ved å forenkle Plan- og bygningsloven med forskrifter. Regjeringen sier at den ønsker å legge til rette for økt boligbygging og bidra til å holde byggekostnadene nede. Plan- og bygningsloven skal bli enklere å forholde seg til for både innbyggere og næringsliv.

En rekke tiltak

Det skal iverksettes som virker både på kortere og lengre sikt: Planprosesser og byggesaker skal virke mer effektivt sammen for å korte ned den samlede tidsbruken, dessuten skal de samordnes bedre med tilgrensende regelverk.

I tillegg skal samhandlingen mellom kommunene og sektormyndighetene styrkes, antallet innsigelser reduseres og det lokale selvstyret økes. Det er i dag over 20 statlige instanser som kan fremme innsigelser mot byggesaker.

Fornuftig forenkling

Regjeringen vil ha en gjennomgang av den gjeldende byggetekniske orskriften (kalt TEK10). Man vil blant annet se på om man skal redusere snusirkelen for rullestol, som særlig bidrar til at små leiligheter blir litt større enn de trenger å være.

En mulig løsning kan være å redusere snusirkelen fra 150 cm til 130 cm, slik det er i Sverige. Vi tror dette er et fornuftig kompromiss. Regjeringen varsler også gjennomgang og forenkling av plansaker. Statlige myndigheters adgang til å fremme innsigelser som virker hemmende for boligbygging og lokal handlefrihet skal begrenses og innsigelsene skal samordnes bedre i alle fylker.

Lovende takter

Vi synes initiativene fra den nye regjeringen virker lovende. Dersom den klarer å gjennomføre sine intensjoner om forenkling i lov og forskrifter, samt få til en holdning hos statlige og kommunale myndigheter om at boligbyggingen er viktig, har vi store forventninger til at dette på sikt både vil redusere tiden det tar å få gjennomført byggeplaner og at vi etter hvert kan få bygget boliger som er like gode som dagens, men med litt lavere byggekostnader. Vi vil følge spent med.

Martin Mæland er konsersjef i OBOS. Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har vært Konsernsjef i OBOS siden 1983.

03.04.2014